Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Provincial de Alicante (Espanja) on esittänyt 18.9.2019 – Banco Santander SA v. VF ja WD

(asia C-691/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Provincial de Alicante

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Banco Santander SA

Vastapuolet: VF ja WD

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tuomioistuimen tulkinta (jonka mukaan kuluttajan kanssa tehtyyn kiinnelainasopimukseen sisältyvän kuluja koskevan ehdon perusteella perusteettomasti maksettujen määrien palauttaminen ei ole pätemättömyyden toteamisen vaikutus vaan erillinen vaatimus, joka vanhenee), joka mahdollistaa sen, että kuluttaja on lopullisesti sidottu kuluja koskevaan ehtoon niin, ettei hän voi saada niistä palautusta, jos kyseinen vaatimus on vanhentunut, yhdenmukainen direktiivin1 6 artiklan 1 kohdassa säädetyn sitomattomuuden periaatteen kanssa?

Onko kohtuuttomaksi todetun ehdon soveltamisen perusteella perusteettomasti maksetun määrän palautusvaatimuksen vanhentumista koskeva oikeudellinen väline yhdenmukainen kyseisen periaatteen kanssa siltä osin, että siitä voi seurata palautusoikeuden menettäminen ehdon pätemättömäksi toteamisesta huolimatta?

Onko siinä tapauksessa, että kysymykseen vastataan myöntävästi, käsitettä ”kohtuullinen vanhentumisaika”, johon unionin tuomioistuin on viitannut, tulkittava yksinomaan kansallisilla kriteereillä, vai onko päinvastoin kohtuullisuuteen sovellettava jonkinlaista vaatimusta, jolla tarjotaan vähimmäistasoinen suoja lainanottajina oleville kuluttajille Euroopan unionin koko alueella eikä puututa sen oikeuden olennaiseen sisältöön, jonka mukaan kohtuuttomaksi todettu ehto ei sido kuluttajia?

Voiko siinä tapauksessa, että katsotaan, että vanhentumisajan kohtuullisuuteen on sovellettava vähimmäisedellytyksiä, kohtuullisuus riippua ajankohdasta, jolloin vaatimus on kansallisen lainsäädännön mukaan esitettävä? Onko kohtuullista, että vanhentumisaika alkaa sopimuksen tekopäivästä, vai edellyttääkö päinvastoin kohtuuttomien ehtojen sitomattomuuden periaate edeltä käsin tai samanaikaisesti todettua kuluja koskevan ehdon pätemättömyyttä, jotta lainanottajalla on kohtuullinen määräaika vaatia perusteettomasti maksetun määrän palauttamista?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).