Language of document : ECLI:EU:C:2019:1142

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (десети състав)

19 декември 2019 година(*)

„Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Позиции 6212 и 9021 — Мастектомичен сутиен — Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1167 — Валидност — Понятие за принадлежност — Лоялно сътрудничество“

По дело C‑677/18

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Първоинстанционен съд, данъчно отделение, Обединено кралство) с акт от 1 ноември 2018 г., постъпил в Съда на 5 ноември 2018 г., в рамките на производство по дело

Amoena Ltd

срещу

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

СЪДЪТ (десети състав),

състоящ се от: I. Jarukaitis, председател на състава, E. Juhász и C. Lycourgos (докладчик), съдии,

генерален адвокат: M. Bobek,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

–        за Amoena Ltd, от A. Mehlin, solicitor, E. Brown, barrister, G. Facenna, QC, и A. Davies, консултант,

–        за правителството на Обединеното кралство, от S. Brandon, в качеството на представител, подпомаган от S. Singh, barrister,

–        за Европейската комисия, от A. Caeiros и J. Hradil, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1        Преюдициалното запитване се отнася до валидността на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1167 на Комисията от 26 юни 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 170, 2017 г., стр. 50).

2        Запитването е отправено в рамките на спор между Amoena Ltd и Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Данъчна и митническа администрация на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, наричана по-нататък „данъчната администрация“) по повод тарифното класиране на мастектомични сутиени.

 Правна уредба

 КН

3        Митническото класиране на внасяните в Европейския съюз стоки се урежда в Комбинираната номенклатура (наричана по-нататък „КН“) в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3). Приложимата към спора по главното производство редакция на КН е произтичащата от този регламент, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 6 октомври 2016 г. (ОВ L 294, 2016 г., стр. 1 и поправка в OB L 150, 2017 г., стр. 19).

4        Част първа от КН съдържа съвкупност от уводни разпоредби. В посветения на общите правила раздел I от тази част е включен дял A, който е озаглавен „Общи правила за тълкуване на комбинираната номенклатура“ и гласи:

„1.      Текстът на заглавията на разделите, на главите или на подглавите има само индикативна стойност, като класирането се определя законно съгласно термините на позициите и на забележките към разделите или към главите и съгласно следващите правила, когато те не противоречат на посочените по-горе термини на позициите и на забележките към разделите или към главите.

[…]

6.      Класирането на стоките в подпозициите на една и съща позиция е нормативно определено съгласно термините на тези подпозиции и забележките към подпозициите, както и, mutatis mutandis, съгласно горните правила при условие че могат да се сравняват само подпозиции на еднакво ниво. Освен при разпоредби, предвиждащи обратното, за прилагането на това правило, се вземат предвид и забележките към разделите и главите“.

5        Част втора от КН, озаглавена „Таблица със ставките на митата“, е разпределена на 21 раздела. Раздел XI, озаглавен „Текстилни материали и изделия от тях“, съдържа по-конкретно глава 62 със заглавие „Облекла и допълнения за облеклата, различни от трикотажните или плетените“.

6        Позиция 6212 от КН, за която са приложими конвенционални мита със ставка 6,5 %, е структурирана по следния начин:

6212

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, дори трикотажни или плетени

6212 10

– Сутиени и бюстиета

6212 10 10

– — Представени в асортименти, пригодени за продажба на дребно и съдържащи сутиен или бюстие и бикини

6212 10 90

– — Други

[…]

[…]


7        Част втора от КН съдържа раздел XVIII, озаглавен „Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; часовникарски изделия; музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти или апарати“. Раздел XVIII от КН съдържа глава 90, озаглавена „Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медикохирургически инструменти и апарати; части и принадлежности за тези инструменти или апарати“.

8        Позиция 9021 от КН, стоките от която са освободени от конвенционално мито, има следната структура:

9021

Ортопедични апарати и артикули, включително медико-хирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати и други апарати за носене в ръка, върху тялото или за имплантиране в организма с цел да се компенсира недостатък или недъг:

9021 10

– Апарати за ортопедия или за фрактури:

9021 10 10

– — Ортопедични артикули и апарати

[…]

[…]


– Артикули и апарати за зъбни протези:

[…]

[…]


– Други артикули и апарати за протези:

9021 31 00

– — Ставни протези

9021 39

– — Други:

9021 39 10

– — — Очни

9021 39 90

– — — Други

[…]

[…]


9        Забележка 2, буква б) към глава 90 от КН предвижда:

„2.      Като се имат предвид разпоредбите на горната забележка 1, частите и принадлежностите за машини, апарати, инструменти или артикули от настоящата глава, се класират съгласно правилата по-долу:

[…]

б)      когато те са изключително или главно предназначени конкретно за една машина, инструмент или апарат, или за множество машини, инструменти или апарати от една и съща позиция (дори от № 9010, 9013 или 9031), частите и принадлежностите, различни от включените в горната буква, се класират в позицията, съответна на тази или тези машини, инструменти или апарати;

[…]“.

 Регламент (ЕС) № 952/2013

10      Член 57 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 2013 г., стр. 1), озаглавен „Тарифно класиране на стоки“, предвижда в параграфи 1 и 4:

„1.      За целите на прилагането на Общата митническа тарифа „тарифно класиране“ на стоки е определянето на подпозицията или по-нататъшно подразделение от [КН], в която или което трябва да бъдат класирани тези стоки.

[…]

4.      [Европейската к]омисия може да приема мерки за определяне на тарифното класиране на стоки в съответствие с параграфи 1 и 2“.

11      Член 58 от този регламент, озаглавен „Предоставяне на изпълнителни правомощия“, уточнява в параграф 2:

„Чрез актове за изпълнение Комисията приема мерките по член 57, параграф 4.

[…]“.

12      Член 285, параграф 1 от същия регламент уточнява:

„Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс.[…]“.

 Регламент за изпълнение 2017/1167

13      За да се гарантира еднаквото прилагане на КН, Комисията приема Регламент за изпълнение 2017/1167, който, съгласно член 3 от него, е влязъл в сила на 21 юли 2017 г.

14      Член 1 от този регламент гласи:

„Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в [КН] в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица“.

15      Приложението към посочения регламент изглежда така:

„Приложение

Описание на стоките

Класиране


(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Трикотажен сутиен (61 % найлон, 20 % еластан, 12 % памук, 7 % вискоза) с регулиращи се широки подплатени презрамки, разположени централно над гърдите, с оформени чашки и с ластик в задната част на основата.

Върху презрамките и чашките има избродиран мотив, а отпред по средата — декоративна панделка.

Сутиенът се затваря с помощта на регулиращи се закопчалки, тип „кукички“.

Чашките на сутиена имат подплата с широки странични отвори, през които се поставят подложки за уголемяване на гърдите (с естетическа цел) или гръдни протези след мастектомия.

Вж. изображенията (*).

6212 10 90

Класирането се определя според общи правила 1 и 6 за тълкуване на [КН] и описанието на кодовете по КН 6212, 6212 10 и 6212 10 90.

Артикулът има обективните характеристики (формата и изработката) на сутиен или бюстие от позиция 6212, в която са включени всякакви видове сутиени и бюстиета (вж. също Обяснителните бележки за Хармонизираната система към позиция 6212, втората алинея, параграф 1).

Въпреки че артикулът може да бъде носен и от жени след претърпяна мастектомия, се изключва класиране в позиция 9021 като ортопедичен апарат и артикул или като част или принадлежност за артикул или апарат за протези, тъй като към момента на вноса обективните характеристики на продукта са тези на сутиен или бюстие от позиция 6212 и няма никакво указание за крайното му предназначение (за естетически или медицински цели).

Страничните отвори не правят от сутиена продукт от позиция 9021, тъй като могат да служат както за поставяне на гръдни протези след мастектомия, така и за поставяне на подложки за уголемяване на гърдите (с естетическа цел). По сходен начин широките презрамки, разположени централно над гърдите, са обичайна характеристика на сутиените или бюстиетата от позиция 6212 с по-големи чашки.


Следователно артикулът трябва да бъде класиран в код по КН 6212 10 90 като сутиен или бюстие

(*) Изображенията са само за информация.


Image not found“.

 Обстоятелства, предхождащи спора

16      Amoena, установено в Обединеното кралство дружество, внася мастектомични сутиени, които продава под наименованието „Carmen“.

17      На 1 август 2017 г., след вноса от Amoena на пратка с мастектомични сутиени, данъчната администрация завежда тези стоки в подпозиция 6212 10 90 по КН, в съответствие с Регламент за изпълнение 2017/1167, и налага мито при ставка 6,5 %, чието възстановяване Amoena е поискало същия ден.

18      На 1 септември 2017 г. данъчната администрация постановява отказ по това искане, който Amoena обжалва пред запитващата юрисдикция. Amoena изтъква, че Регламент за изпълнение 2017/1167 не е валиден, поради това че в него е допусната явна грешка, че той превишава ограничените правомощия на Комисията, тъй като неправомерно ограничава обхвата на позиция 9021 от КН, и че представлява нарушение на член 4, параграф 3 от ДЕС. То поддържа също, че с оглед на тяхната специфична цел и обективните им характеристики мастектомичните сутиени трябва да бъдат квалифицирани като „принадлежности“ за гръдни протези, в съответствие със забележка 2, буква б) към глава 90 от КН, и да бъдат класирани в позиция 9021, като по този начин не се облагат с мита.

19      Запитващата юрисдикция цитира, на първо място, решение от 13 юли 2016 г., с което Supreme Court of the United Kingdom (Върховен съд на Обединеното кралство) е постановил, че мастектомичните сутиени, като тези, разглеждани по делото в главното производство, трябва да бъдат класирани в позиция 9021, от КН (наричано по-нататък „решението от 13 юли 2016 г.“).

20      Като се позовава на фактическите констатации в това решение, запитващата юрисдикция описва разглежданите по главното производство сутиени, без това да е оспорено от страните по същото, като мастектомични сутиени, предназначени да бъдат носени от жените, претърпели хирургично отстраняване на едната или двете гърди. Те са специално създадени, за да държат силиконови гръдни протези и имат ляв и десен джоб за поддържане на протезите стабилно на място. Другите характеристики, които отличават мастектомичния сутиен от обикновения сутиен са широко подплатените презрамки, разположени централно над гърдите, които подпомагат поддържането на тежестта на гръдната протеза и спомагат за избягването на прекалено натоварване, свързано с проблемите с врата и рамото при жените след хирургична операция. Този сутиен е предназначен също така да гарантира, че самата гръдна протеза не се показва и поради това има специална кройка и форма, различни от тези на обикновения сутиен.

21      Запитващата юрисдикция счита, че по този начин разглежданите по главното производство сутиени обективно се различават като модел от обикновените сутиени и че употребата, за която са предназначени, изпъква ясно от техните физически характеристики. Тя отбелязва впрочем, че разглежданите по главното производство сутиени, в съчетание с гръдните протези, които те са предназначени да държат и поддържат, намаляват психологическото въздействие oт претърпяната мастектомия.

22      Според акта за преюдициално запитване е безспорно, че самите гръдни протези, които тези сутиени са предназначени да държат и поддържат, са класирани в подпозиция 9021 от КН като „артикули и апарати за протези“.

23      Запитващата юрисдикция посочва на второ място, че след решението от 13 юли 2016 г. Amoena е подало заявления за обвързваща тарифна информация (наричана по-нататък „ОТИ“) до данъчната администрация за разглежданите по главното производство сутиени. След като потвърждава получаването на заявленията, тази администрация уведомява Amoena, че издаването на ОТИ по отношение на тези стоки е спряно в очакване на обсъждането на тяхното класиране от Комитета по митническия кодекс (наричан по-нататък „КМК“) с оглед на евентуалното приемане на регламент за класиране.

24      От 17 до 19 октомври 2016 г. е проведена среща на КМК с участието на Комисията и редица държави членки, включително Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, в хода на която представителят на последната държава предоставя уточнения относно решението от 13 юли 2016 г. и мотивите на Supreme Court of the United Kingdom (Върховен съд на Обединеното кралство), поради които разглежданите по главното производство сутиени са класирани в позиция 9021 от КН като артикули за гръдни протези.

25      Според запитващата юрисдикция от протокола от тази среща е видно, първо, че няколко държави членки са издали ОТИ в позиция 6212 от КН за този вид продукти, второ, че голямото мнозинство държави членки, присъствали на посочената среща, са били на мнение, че мастектомичният сутиен няма характеристики, които го отличават значително от сутиен в позиция 6212 от КН, и трето, че поради решението от 13 юли 2016 г. и с цел да се осигури единно тарифно класиране трябва да се подготви проект на регламент за класиране, който да се представи за обсъждане на следващата среща на КМК.

26      От 19 до 21 декември 2016 г. е проведена нова среща на КМК, на която Обединеното кралство предоставя допълнителна информация за производството, довело до решението от 13 юли 2016 г. От протокола от тази среща е видно, че това решение е било счетено за противоречащо на класификационната практика в други държави членки, според която сутиени като разглежданите по главното производство са в позиция 6212 от КН въз основа на техните обективните характеристики.

27      На среща, проведена от 3 до 5 май 2017 г., в КМК е внесен за гласуване от държавите членки проект на регламент за класиране на стоки като разглежданите по главното производство сутиени. В подкрепа на класирането на тези стоки в подпозиция 6212 10 90 от КН гласуват 27 държави членки, като само Обединеното кралство гласува против това класиране.

28      На 26 юни 2017 г. Комисията приема Регламент за изпълнение 2017/1167.

29      Като приема, че доводите, представени пред него от Amoena, изглеждат защитими, First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Първоинстанционен съд, данъчно отделение, Обединено кралство) решава да спре производството и да отправи до Съда следните преюдициални въпроси:

„1)      Допуснали ли са КМК и/или [Комисията] явна грешка, като са класирали мастектомичните сутиени:

a)      в глава 62 от [КН], в тарифна позиция 6212, която изрично включва „Сутиени“, и код по КН 6212 10 90

вместо

б)      в глава 90, в тарифна позиция 9021 и код по КН 9021 10 10 като принадлежности към артикули и апарати за протези по смисъла на забележка 2, буква б) към глава 90 от КН?

2)      Ограничава ли неправомерно [Регламентът за изпълнение 2017/1167] обхвата на класиране като принадлежности към артикули и апарати за протези в тарифна позиция 9021 и забележка 2, буква б) към глава 90 от КН, като по този начин превишава правомощията на [Комисията]?

3)      Представлява ли [Регламент за изпълнение 2017/1167] нарушение на принципа за лоялно сътрудничество, закрепен в член 4, параграф 3 [ДЕС], при положение че:

a)      [Комисията] трябва да спазва решенията на националните съдилища, но също така трябва да насърчава еднаквото (и правилното) прилагане на Митническия кодекс [създаден с Регламент № 952/2013] и КН;

б)      Supreme Court of the United Kingdom (Върховен съд на Обединеното кралство) е стигнал до единодушното заключение, че мастектомичните сутиени следва да бъдат класирани в глава 90 от КН, в тарифна позиция 9021; и

в)      решението на Supreme Court of the United Kingdom (Върховен съд на Обединеното кралство) е предоставено на [Комисията] и представено от нея на всички държави членки на [Съюза], заедно с резюме на мотивите на Върховния съд?“.

 По преюдициалните въпроси

30      С въпросите си, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция по същество иска от Съда да се произнесе по валидността на Регламент за изпълнение 2017/1167 с оглед, от една страна, на класирането на стоките, посочени в колона 1 от таблицата в приложението към него, в позиция 6212 от КН, а не в позиция 9021 от същата, и от друга страна, на принципа за лоялно сътрудничество, закрепен в член 4, параграф 3 ДЕС.

31      В самото начало трябва да се припомни, че според постоянната съдебна практика регламентът относно класирането има общо приложение, доколкото се прилага не за конкретен оператор, а за всички продукти, идентични на този, който е бил разгледан от КМК. За да се определи приложното поле на регламент относно класирането, при тълкуването му следва да се вземат предвид, наред с останалото, неговите мотиви (решение от 13 септември 2018 г., Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, т. 40 и цитираната съдебна практика).

32      По-нататък, ако регламент относно класирането не е пряко приложим към стоките, които не са идентични, а само аналогични на стоката, предмет на този регламент, последният се прилага по аналогия към тези продукти. В това отношение е достатъчно подлежащите на класиране стоки и стоките, посочени в регламента за класиране, да са достатъчно сходни (решение от 13 септември 2018 г., Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, т. 44).

33      Съгласно описанието в колона 1 от таблицата в приложението към Регламент за изпълнение 2017/1167 същият визира:

„[т]рикотажен сутиен […] с регулиращи се широки подплатени презрамки, разположени централно над гърдите, с оформени чашки и с ластик в задната част на основата. Върху презрамките и чашките има избродиран мотив, а отпред по средата — декоративна панделка. Сутиенът се затваря с помощта на регулиращи се закопчалки, тип „кукички“. Чашките на сутиена имат подплата с широки странични отвори, през които се поставят подложки за уголемяване на гърдите (с естетическа цел) или гръдни протези след мастектомия“.

34      В конкретния случай от описанието на разглежданите по главното производство сутиени, направено от запитващата юрисдикция и съдържащо се в точка 20 от настоящото решение, следва, че става въпрос за мастектомични сутиени, специално създадени, за да държат гръдни протези, и снабдени със странични джобове за поддържане на протезите стабилно на място. Те се характеризират по-специално с регулиращи се широки подплатени презрамки, разположени централно над гърдите.

35      Така с оглед на тези обективни характеристики и свойства разглежданите по главното производство сутиени се явяват идентични на стоките от приложението към Регламент за изпълнение 2017/1167 или поне достатъчно сходни на тях, за да бъде приложим по аналогия този регламент.

36      Щом като Регламент за изпълнение 2017/1167 е приложим за разглежданите по главното производство сутиени, трябва да се разгледа валидността на този регламент, от една страна, с оглед на КН и от друга — на принципа на лоялно сътрудничество, закрепен в член 4, параграф 3 ДЕС.

 По валидността на Регламент за изпълнение 2017/1167 с оглед на КН

37      Съдът многократно е постановявал, че Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз са предоставили на Комисията, действаща в сътрудничество с митническите експерти на държавите членки, широко право на преценка с оглед на уточняването на съдържанието на тарифните позиции, които са от значение за класирането на определена стока. Въпреки това правомощието на Комисията да приема посочените в член 57, параграф 4 от Регламент № 952/2013 мерки, не ѝ позволява да изменя съдържанието, нито обхвата на тарифните позиции (вж. в този смисъл решения от 22 март 2017 г., GROFA и др., C‑435/15 и C‑666/15, EU:C:2017:232, т. 49, както и от 22 февруари 2018 г., Kubota (UK) и EP Barrus, C‑545/16, EU:C:2018:101, т. 23).

38      Следователно трябва да се провери дали, като е класирала стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението към Регламент за изпълнение 2017/1167 в позиция 6212 от КН, а не в позиция 9021 от нея, Комисията е изменила съдържанието или обхвата на тези две тарифни позиции.

39      В това отношение следва да се припомни, че по силата на общо правило 1 за тълкуване на КН тарифното класиране на стоките по принцип се определя законно съгласно термините на позициите и на забележките към разделите или към главите. По силата на общо правило 6 за тълкуване на КН класирането на стоките в подпозициите на една и съща позиция е нормативно определено съгласно термините на тези подпозиции и забележките към подпозициите.

40      Съгласно постоянната практика на Съда, в интерес на правната сигурност и улесняването на проверките, решаващият критерий за тарифното класиране на стоките по правило трябва да се търси в техните обективни характеристики и свойства, определени в текста на позицията в КН и забележките към раздела или главата (решение от 15 май 2019 г., Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, т. 36 и цитираната съдебна практика).

41      Тези обективни характеристики и свойства на стоките трябва да могат да бъдат проверени към момента на митническото оформяне (решение от 22 февруари 2018 г., SAKSA, C‑185/17, EU:C:2018:108, т. 31 и цитираната съдебна практика).

42      В това отношение трябва да се припомни, че глава 62 от КН включва позиция 6212, озаглавена „Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, дори трикотажни или плетени“. Подпозиция 6212 10 носи заглавието „Сутиени и бюстиета“. Текстът на подпозиция 6212 10 90 визира сутиени и бюстиета, „различни“ от тези, „представени в асортименти, пригодени за продажба на дребно и съдържащи сутиен или бюстие и бикини“.

43      Така въз основа на описанието в колона 1 от таблицата в приложението към Регламент за изпълнение 2017/1167, свързано с обективните характеристики и свойства на визираните от този регламент стоки, Комисията е могла да приеме, че в изпълнение на общи правила 1 и 6 за тълкуване на КН, както е обявено в мотивите, фигуриращи в колона 3 от таблицата в приложението към посочения регламент, този артикул „има обективните характеристики (формата и изработката) на сутиен или бюстие от позиция 6212 [на КН]“.

44      В това отношение следва да се отбележи, че макар предназначението на продукта да може несъмнено да представлява обективен критерий за класиране, само доколкото това предназначение е вътрешноприсъщо на посочения продукт, вътрешноприсъщият характер трябва да може да бъде преценен в зависимост от обективните характеристики и свойства на продукта (вж. в този смисъл решение от 15 май 2019 г., Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, т. 37 и цитираната съдебна практика). Дори да се предположи обаче, че визираните в Регламент за изпълнение 2017/1167 сутиени са, както поддържа Amoena, изключително или поне основно предназначени за жени, претърпели хирургично отстраняване на едната или двете гърди, като им позволяват да поставят в тях гръдна протеза, това предназначение не е от естество да отслаби констатацията, направена в предходната точка на настоящото решение.

45      Всъщност такова предназначение не е вътрешноприсъщо на тези стоки, тъй като обективните характеристики и свойства на посочените стоки не изглеждат от естество да изключат употреба на същите като обикновен сутиен, нито да наложат изключително използване на тези сутиени с гръдна протеза. Макар посочените в Регламент за изпълнение 2017/1167 сутиени да имат особено широки презрамки, разположени централно над гърдите, както и странични отвори, от мотивите в колона 3 от таблицата в приложението към този регламент произтича — без Amoena да е оспорило това — че особеното разположение на презрамките е характеристика, обща за сутиените с по-големи чашки и че посочените странични отвори могат да служат и за поставяне на подложки с естетическа цел.

46      От това следва, че Комисията е могла да приеме, както е видно от колона 3 от таблицата в приложението към Регламент за изпълнение 2017/1167, че „към момента на вноса обективните характеристики на продукта […] не дават никакво указание за крайното му предназначение (за естетически или медицински цели)“.

47      С оглед на гореизложеното класирането на посочените в приложението към Регламент за изпълнение 2017/1167 стоки в позиция 6212 от КН, и по-конкретно в подпозиция 6212 10 90 от същата, изглежда обосновано, вследствие на което, извършвайки това класиране, Комисията изглежда не е изменила съдържанието или обхвата на тази позиция 6212 от КН.

48      Тази констатация не се поставя под въпрос от изтъкнатите от Amoena доводи, представени в акта за преюдициално запитване, в полза на класиране на разглежданите по главното производство сутиени в позиция 9021 от КН като „артикули“ за гръдни протези, както е постановено от Supreme Court of the United Kingdom (Върховен съд на Обединеното кралство) в решението от 13 юли 2016 г.

49      В това отношение от преписката, с която Съдът разполага, е видно, че е безспорно, че самите гръдни протези, които могат да се поставят в разглежданите по главното производство сутиени, са в позиция 9021 от КН като „артикули и апарати за протези“.

50      По силата на забележка 2, буква б) към глава 90 от КН, „когато те са изключително или главно предназначени конкретно за една машина, инструмент или апарат или за множество машини, инструменти или апарати от една и съща позиция от тази глава, частите и принадлежностите се класират в позицията, съответна на тази или тези машини, инструменти или апарати“.

51      От съдебната практика е видно, че понятието „принадлежности“ по смисъла на глава 90 от КН предполага наличието на сменяеми устройства, които позволяват адаптирането на един апарат към особени операции или му дават допълнителни възможности или осигуряват изпълнението на особена функция, свързана с главната функция на апарата (вж. в този смисъл решения от 16 юни 2011 г., Unomedical, C‑152/10, EU:C:2011:402, т. 29 и от 4 март 2015 г., Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, т. 69).

52      В конкретния случай трябва да се констатира, че посочените в приложението към Регламент за изпълнение 2017/1167 стоки не могат да се считат за „принадлежности“, по смисъла на глава 90 от КН, към гръдните протези.

53      Всъщност такива сутиени не позволяват приспособяване на гръдните протези към особени операции, не им дават допълнителни възможности, нито осигуряват изпълнението на особена функция, свързана с главната функция, тъй като те не добавят нищо към тази функция, нито пък подобряват вътрешноприсъщата им функционалност. Така, макар несъмнено да могат, съобразно предоставените в акта за преюдициално запитване индикации, да служат за поддържане на гръдните протези стабилно на място благодарение на страничните им отвори, те въпреки това не позволяват на тези протези да изпълняват функция, различна от тази, за която са предназначени, изразяваща се в пълно или частично заместване на гърдата или гърдите, които са били хирургично отстранени.

54      С оглед на гореизложеното следва да се приеме, че като е класирала стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението към Регламент за изпълнение 2017/1167, в позиция 6212 от КН, а не в позиция 9021 от същата, Комисията не е изменила съдържанието или обхвата на тези две тарифни позиции.

 По валидността на Регламент за изпълнение 2017/1167 с оглед на принципа на лоялно сътрудничество, закрепен в член 4, параграф 3 ДЕС

55      Трябва да се припомни, че принципът на лоялно сътрудничество налага не само държавите членки да вземат всички мерки, които са годни да гарантират обхвата и ефективното действие на правото на Съюза, но предполага и насрещни задължения за институциите на Съюза за лоялно сътрудничество с държавите членки (решение от 4 септември 2014 г., Испания/Комисия, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, т. 87).

56      Така според практиката на Съда принципът на лоялно сътрудничество може при определени обстоятелства да наложи процедурни задължения в тежест на Комисията при изработването на правен акт, по-конкретно тя може да бъде задължена да се запознае със и да разгледа съображенията, изтъкнати от държава членка срещу този акт (вж. в този смисъл решения от 20 септември 2001 г., Белгия/Комисия, C‑263/98, EU:C:2001:455, т. 94—96 и от 6 ноември 2018 г., Scuola Elementare Maria Montessori/Комисия, Комисия/Scuola Elementare Maria Montessori и Комисия/Ferracci, C‑622/16 P—C‑624/16 P, EU:C:2018:873, т. 84).

57      В конкретния случай обаче нищо не позволява да се констатира, че Комисията не е изпълнила своите процедурни задължения в процедурата по изработване на Регламент за изпълнение 2017/1167. Действително от акта за преюдициално запитване, както и от становищата, представени на Съда от Обединеното кралство и Комисията, е видно, че по повод срещите на КМК през октомври и декември 2016 г., предшествали приемането на този регламент за изпълнение, решението от 13 юли 2016 г. наистина е било отнесено до знанието както на Комисията, така и на държавите членки, че Обединеното кралство е имало възможността да уточни мотивите, както и предходните обстоятелства, и че е проведено обсъждане в това отношение. Следователно не може да се поддържа, че Комисията не е разгледала, нито взела предвид становището, защитавано от Обединеното кралство преди приемането на Регламент за изпълнение 2017/1167.

58      По-нататък, важно е да се подчертае, че при приемането на регламент за тарифно класиране Комисията не е обвързана от едно решение на съд на една държава членка, бил той и върховен. Всъщност според постоянната съдебна практика такъв регламент се приема от Комисията, след мнение от КМК, когато е възможно класирането на определена стока в КН да създаде трудности или да стане предмет на спор (решения от 26 април 2017 г., Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, т. 59 и от 15 май 2019 г., Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, т. 54), като такава ситуация на правна несигурност може да съществува по-конкретно в случай на съдебни или административни различия между държавите членки във връзка с тарифното класиране на една и съща стока.

59      Такъв обаче е случаят след решението от 13 юли 2016 г., при положение че от преписката, с която разполага Съдът, е видно че тарифното класиране на разглежданите по главното производство сутиени, решено от Supreme Court of the United Kingdom (Върховен съд на Обединеното кралство), е в противоречие с възприетото от митническите органи на други държави членки при издаването на ОТИ.

60      Следва да се припомни в това отношение, че в съответствие с практиката на Съда, когато митническите органи на друга държава членка са издали на трето лице по отношение на спор, висящ пред национална юрисдикция, чиито решения не подлежат на съдебно обжалване във вътрешния правен ред, ОТИ за определена стока с различно тълкуване на позициите от КН от тълкуването, което тази юрисдикция смята да възприеме за сходен на разглеждания в посочения спор продукт, това обстоятелство несъмнено трябва да подтикне юрисдикцията да бъде особено внимателна при преценката дали евентуално липсва разумно съмнение относно правилното прилагане на КН (вж. в този смисъл решения от 15 септември 2005 г., Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, т. 33 и 34, както и от 7 април 2011 г., Sony Supply Chain Solutions (Europe), C‑153/10, EU:C:2011:224, т. 42).

61      С оглед на гореизложеното трябва да се констатира, че никой от елементите, разгледани от Съда, не позволява да се заключи, че като е приела Регламент за изпълнение 2017/1167, Комисията е нарушила принципа на лоялно сътрудничество, закрепен в член 4, параграф 3 ДЕС.

62      Следователно на поставените въпроси трябва да се отговори, че при тяхното разглеждане не се установиха елементи от естество да засегнат валидността на Регламент за изпълнение 2017/1167.

 По съдебните разноски

63      С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (десети състав) реши:

При разглеждането на преюдициалните въпроси не се установиха елементи от естество да засегнат валидността на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1167 на Комисията от 26 юни 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Подписи


*      Език на производството: английски.