Language of document : ECLI:EU:C:2019:1142

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu)

19. prosince 2019(*)

„Řízení o předběžné otázce – Společný celní sazebník – Sazební zařazení zboží – Kombinovaná nomenklatura – Čísla 6212 a 9021 – Podprsenky po mastektomii – Prováděcí nařízení (EU) 2017/1167 – Platnost – Pojem ‚příslušenství‘ – Loajální spolupráce“

Ve věci C‑677/18,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím First-tier Tribunal (Tax Chamber) [soud prvního stupně (daňový senát), Spojené království] ze dne 1. listopadu 2018, došlým Soudnímu dvoru dne 5. listopadu 2018, v řízení

Amoena Ltd

proti

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

SOUDNÍ DVŮR (desátý senát),

ve složení I. Jarukaitis, předseda senátu, E. Juhász a C. Lycourgos (zpravodaj), soudci,

generální advokát: M. Bobek,

vedoucí soudní kanceláře: Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

–        za Amoena Ltd A. Mehlin, solicitor, E. Brownem, barrister, G. Facennou, QC, a A. Daviesem, poradcem,

–        za vládu Spojeného království S. Brandonem, jako zmocněncem, ve spolupráci se S. Singhem, barrister,

–        za Evropskou komisi A. Caeirosem a J. Hradilem, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1        Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká platnosti prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1167 ze dne 26. června 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. 2017, L 170, s. 50).

2        Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Amoena Ltd a Commissioners for Her Majesty’ s Revenue and Customs (daňová a celní správa Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, dále jen „daňová správa“) v otázce sazebního zařazení podprsenek po mastektomii.

 Právní rámec

 Kombinovaná nomenklatura

3        Celní zařazení zboží dovezeného do Evropské unie se řídí kombinovanou nomenklaturou (dále jen „KN“), která je obsažena v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 1987, L 256, s. 1; Zvl. vyd. 02/02, s. 382). Zněním KN použitelným na spor ve věci v původním řízení je znění tohoto nařízení ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016 (Úř. věst. 2016, L 294, s. 1).

4        První část KN obsahuje soubor úvodních ustanovení. Hlava I této části věnovaná všeobecným pravidlům stanoví v oddíle A, nadepsaném „Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury“, následující:

„1.      Názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační; pro právní účely jsou pro zařazení směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a následující ustanovení, pokud znění těchto čísel nebo poznámek nestanoví jinak.

[…]

6.      Z právního hlediska jsou pro zařazení zboží do položek určitého čísla směrodatná znění těchto položek a příslušných poznámek k položkám, a přiměřeně i výše uvedená pravidla, přičemž se rozumí, že srovnávány mohou být pouze položky stejné úrovně. Není-li stanoveno jinak, uplatňují se pro účely tohoto pravidla rovněž příslušné poznámky ke třídě a kapitole.“

5        Druhá část KN, nazvaná „Celní sazebník“, má 21 tříd. Třída XI, nadepsaná „Textilie a textilní výrobky“, obsahuje mimo jiné kapitolu 62, nadepsanou „Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované“.

6        Číslo 6212 KN, pro které platí smluvní celní sazba ve výši 6,5 %, je strukturováno následovně:

6212

Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky, kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

6212 10

– Podprsenky

6212 10 10

– – V sadě pro drobný [maloobchodní] prodej obsahující podprsenku a kalhotky

6212 10 90

– – Ostatní

[…]

[…]


7        Část druhá KN zahrnuje třídu XVIII, nadepsanou „Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství“. Obsahuje kapitolu 90 nadepsanou „Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství“.

8        Číslo 9021 KN, které zahrnuje zboží osvobozené od smluvní celní sazby, zní následovně:

9021

Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti:

9021 10

– Ortopedické prostředky a dlahy a prostředky k léčbě zlomenin:

9021 10 10

– – Ortopedické pomůcky a přístroje

[…]

[…]


– Umělé zuby a dentální náhrady:

[…]

[…]


– Ostatní umělé části těla:

9021 31 00

– – Umělé klouby

9021 39

– – Ostatní

9021 39 10

– – – Oční protézy

9021 39 90

– – – Ostatní

[…]

[…]


9        Poznámka 2 písm. b) v kapitole 90 KN stanoví:

„2.      S výhradou výše uvedené poznámky 1 se části, součásti a příslušenství strojů, přístrojů, nástrojů nebo výrobků této kapitoly zařazují podle následujících pravidel:

[…]

b)      ostatní části, součásti a příslušenství, jsou-li vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s konkrétním druhem stroje, nástroje nebo přístroje nebo s několika stroji, nástroji nebo přístroji téhož čísla (včetně strojů, nástrojů nebo přístrojů čísla 9010, 9013 nebo 9031), se zařazují jako tyto stroje, nástroje nebo přístroje;

[…]“

 Nařízení (EU) č. 952/2013

10      Článek 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se vydává celní kodex Unie (Úř. věst. 2013, L 269, s. 1), nadepsaný „Sazební zařazení zboží“, v odstavcích 1 a 4 stanoví:

„1.      Pro účely společného celního sazebníku spočívá sazební zařazení zboží v určení jedné podpoložky nebo dalšího členění [KN], do níž má být toto zboží zařazeno.

[…]

4.      [Evropská komise] může přijmout opatření s cílem určit sazební zařazení zboží podle odstavců 1 a 2.“

11      Článek 58 tohoto nařízení, nadepsaný „Svěření prováděcích pravomocí“, stanoví v odstavci 2:

„Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme opatření uvedená v čl. 57 odst. 4.

[…]“

12      Článek 285 odst. 1 téhož nařízení stanoví:

„Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex. […]“

 Prováděcí nařízení (EU) 2017/1167

13      Za účelem zajištění jednotného použití KN přijala Komise prováděcí nařízení 2017/1167, které v souladu se svým článkem 3 vstoupilo v platnost dne 21. července 2017.

14      Článek 1 tohoto nařízení stanoví:

„Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci [KN] do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.“

15      Příloha uvedeného nařízení vypadá následovně:

„PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

Kód KN

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Pletená podprsenka (61 % nylon, 20 % elastan, 12 % bavlna, 7 % viskóza) s nastavitelnými širokými vypodloženými ramínky, které jsou umístěné centrálně nad prsy, s tvarovanými košíčky a elastickou výztuží na zadní straně spodní části.

Na ramínkách a košíčcích je vyšívaný motiv a na přední straně uprostřed se nachází ozdobná krajka.

Výrobek se zavírá nastavitelným „háčkem s očkem“.

Podprsenka má v košíčcích podšívku, s postranním otvorem pro vkládání vycpávky ke tvarování poprsí (pro estetické účely) nebo prsní protézy po mastektomii.

Viz obrázky (*).

6212 10 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad [KN] a na znění kódů KN 6212, 6212 10 a 6212 10 90.

Výrobek má objektivní vlastnosti (tvar a konstrukci) podprsenky čísla 6212, které zahrnuje všechny druhy podprsenek [viz také vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 6212, druhý odstavec (1)].

Přestože výrobek mohou nosit také ženy po mastektomii, zařazení do čísla 9021 jako ortopedické pomůcky a přístroje nebo jako část, součást nebo příslušenství umělé části těla je vyloučeno, protože v okamžiku dovozu jsou objektivními vlastnostmi výrobku vlastnosti podprsenky čísla 6212, které nijak nenaznačují jeho konečné využití (pro estetické nebo lékařské účely).

Postranní otvory z podprsenky nečiní výrobek zařaditelný do čísla 9021, neboť mohou sloužit pro vložení jak prsní protézy po mastektomii, tak vycpávky ke tvarování poprsí (pro estetické účely). Stejně tak široká ramínka, která jsou umístěna centrálně nad prsy, jsou běžným znakem podprsenek s většími košíčky čísla 6212.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 6212 10 90 jako podprsenka.“

(*) Obrázky slouží pouze pro informaci.


Image not found

 Okolnosti předcházející sporu

16      Amoena, společnost se sídlem ve Spojeném království, dováží podprsenky po mastektomii, které prodává pod označením „Carmen“.

17      Dne 1. srpna 2017 poté, co společnost Amoena dovezla zásilku podprsenek po mastektomii, daňová správa zařadila toto zboží v souladu s prováděcím nařízením 2017/1167 do podpoložky 6212 10 90 KN a uplatnila sazbu cla ve výši 6,5 %, o jehož vrácení společnost Amoena požádala téhož dne.

18      Dne 1. září 2017 daňová správa tuto žádost odmítla, což společnost Amoena zpochybnila před předkládajícím soudem. Amoena tvrdí, že prováděcí nařízení 2017/1167 je neplatné z důvodu, že vzniklo v důsledku zjevného pochybení, že nerespektuje omezené pravomoci Komise, neboť protiprávně omezuje rozsah čísla 9021 KN, a že porušuje čl. 4 odst. 3 SEU. Rovněž tvrdí, že s ohledem na jejich zvláštní účel a objektivní vlastnosti musí být podprsenky po mastektomii v souladu s poznámkou 2 písm. b) ke kapitole 90 KN kvalifikovány jako „příslušenství“ prsních epitéz a zařazeny pod číslo 9021, takže se z nich neplatí clo.

19      Předkládající soud cituje zaprvé rozsudek ze dne 13. července 2016, kterým Supreme Court of the United Kingdom (Nejvyšší soud Spojeného království) rozhodl, že takové podprsenky po mastektomii, jako jsou podprsenky dotčené ve věci v původním řízení, musí být zařazeny pod číslo 9021 KN (dále jen „rozsudek ze dne 13. července 2016“).

20      Předkládající soud s poukazem na skutková zjištění uvedená v tomto rozsudku popisuje podprsenky dotčené ve věci v původním řízení – což účastníci původního řízení nezpochybňují – jako podprsenky po mastektomii, které jsou určeny pro ženy, jimž byly chirurgicky odstraněny jeden či oba prsy. Jsou speciálně koncipovány tak, aby mohly pojmout silikonové prsní epitézy, a na pravé a levé straně mají kapsy, které epitézy drží pevně na místě. Další vlastnosti, které podprsenky po mastektomii odlišují od běžných podprsenek, jsou široká vypodložená ramínka, která jsou umístěna centrálně nad prsy, pomáhají nést váhu prsní epitézy a přispívají k eliminaci přílišné námahy spojované s problémy v oblasti krku a ramenou, kterými ženy po operaci trpí. Jsou rovněž koncipovány tak, aby prsní epitézy nebyly vidět, a mají zvláštní střih a tvar lišící se od klasických podprsenek.

21      Předkládající soud má za to, že podprsenky dotčené ve věci v původním řízení se svou koncepcí objektivně liší od běžných podprsenek a že využití, k němuž jsou určeny, jasně vyplývá z jejich fyzikálních vlastností. Kromě toho poukazuje na to, že podprsenky dotčené ve věci v původním řízení v kombinaci s prsními epitézami, které mají držet a kterým mají poskytovat podporu, zmírňují psychologický dopad prodělané mastektomie.

22      Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že je nesporné, že prsní epitézy, které mají tyto podprsenky držet a kterým mají poskytovat podporu, jsou jako takové zařazeny pod číslo 9021 KN jako „umělé části těla“.

23      Předkládající soud zadruhé uvádí, že v návaznosti na rozsudek ze dne 13. července 2016 podala společnost Amoena k daňové správě žádosti o závazné informace o sazebním zařazení zboží (dále jen „ZISZ“) týkající se podprsenek dotčených ve věci v původním řízení. Daňová správa potvrdila přijetí těchto žádostí a poté informovala společnost Amoena, že vydání ZISZ ohledně tohoto zboží bylo odloženo do doby, než bude přezkoumáno jejich zařazení Výborem pro celní kodex za účelem případného přijetí nařízení o sazebním zařazení.

24      Ve dnech 17. až 19. října 2016 proběhla za účasti Komise a mnohých členských států, včetně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, schůzka s Výborem pro celní kodex, během níž zástupce posledně uvedeného státu poskytl informace k rozsudku ze dne 13. července 2016 a k odůvodnění Supreme Court of the United Kingdom (Nejvyšší soud Spojeného království), na jehož základě byly podprsenky dotčené ve věci v původním řízení zařazeny pod číslo 9021 KN jako příslušenství prsních epitéz.

25      Podle předkládajícího soudu ze zápisu z této schůzky vyplývá, zaprvé že několik členských států vydalo pro tento typ výrobku ZISZ opírající se o číslo 6212 KN, zadruhé že velká většina členských států, které se uvedené schůzky zúčastnily, byla toho názoru, že podprsenky po mastektomii nemají vlastnosti, které je významně odlišují od podprsenek zařazených pod číslo 6212 KN, a zatřetí že vzhledem k rozsudku ze dne 13. července 2016 a za účelem zajištění jednotného sazebního zařazení je třeba připravit a předložit návrh nařízení o sazebním zařazení k diskuzi na následující schůzi Výboru pro celní kodex.

26      Nová schůze Výboru pro celní kodex proběhla ve dnech 19. až 21. prosince 2016 a Spojené království na ní poskytlo dodatečné informace o řízení, v němž byl vydán rozsudek ze dne 13. července 2016. Ze zápisu z této schůze vyplývá, že tento rozsudek byl považován za rozsudek odporující praxi sazebního zařazování v jiných členských státech, podle níž takové podprsenky, jako jsou podprsenky dotčené ve věci v původním řízení, spadají z důvodu jejich objektivních vlastností pod číslo 6212 KN.

27      Na schůzi Výboru pro celní kodex, která proběhla ve dnech 3. až 5. května 2017, byl k odhlasování členským státům předložen návrh nařízení na zařazení takového zboží, jako jsou podprsenky dotčené ve věci v původním řízení. 27 členských států hlasovalo pro zařazení tohoto zboží do podpoložky 6212 10 90 KN; proti tomuto zařazení hlasovalo pouze Spojené království.

28      Dne 26. června 2017 přijala Komise prováděcí nařízení 2017/1167.

29      Vzhledem k tomu, že First tier Tribunal (Tax Chamber) [Soud prvního stupně (daňový senát), Spojené království] považoval argumenty společnosti Amoena přednesené před ním za obhajitelné, rozhodl se přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1)      Postupovaly Výbor pro celní kodex a/nebo [Komise] zjevně nesprávně, když podprsenky po mastektomii zařadily:

a)      do kapitoly 62 [KN], čísla 6212, které výslovně zahrnuje ‚podprsenky‘, a kódu KN 6212 10 90;

namísto

b)      kapitoly 90, čísla 9021 a kódu KN 9021 10 10 jako příslušenství umělých částí těla ve smyslu poznámky 2 písm. b) ke kapitole 90 KN?

2)      Zužuje [prováděcí nařízení 2017/1167] protiprávně rozsah čísla 9021 použitelného pro příslušenství umělých částí těla a poznámky 2 písm. b) kapitoly 90 KN, z čehož vyplývá, že [Komise] překročila své pravomoci?

3)      Byla přijetím prováděcího nařízení [2017/1167] porušena zásada loajální spolupráce zakotvená v čl. 4 odst. 3 [SEU] v situaci, kdy:

a)      [Komise] musí respektovat rozhodnutí vnitrostátních soudů, ale musí rovněž podporovat jednotné (a správné) uplatňování celního kodexu [zakotveného nařízením č. 952/2013] a KN;

b)      Supreme Court (Nejvyšší soud, Spojené království) dospěl k jednomyslnému závěru, že podprsenky po mastektomii mají být správně zařazeny do kapitoly 90 KN pod číslo 9021, a

c)      rozhodnutí Supreme Court [of the United Kingdom (Nejvyšší soud, Spojené království)] bylo předloženo [Komisi], která jej předložila všem členským státům [Unie], spolu se shrnutím jeho odůvodnění?“

 K předběžným otázkám

30      Podstatou otázek předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat společně, je žádost, aby Soudní dvůr rozhodl o platnosti prováděcího nařízení 2017/1167, co se týče zařazení zboží uvedeného ve sloupci 1 tabulky uvedené v jeho příloze pod číslo 6212 KN, a nikoliv pod číslo 9021 KN, a dále co se týče zásady loajální spolupráce zakotvené v čl. 4 odst. 3 SEU.

31      Na úvod je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury je nařízení o sazebním zařazení obecně závazným aktem, neboť se nevztahuje na určitý konkrétní hospodářský subjekt, nýbrž na všechny výrobky totožné s výrobkem, který byl zkoumán Výborem pro celní kodex. Aby bylo možné v rámci výkladu nařízení o sazebním zařazení určit rozsah jeho působnosti, je nutné kromě jiného přihlédnout k jeho odůvodnění (rozsudek ze dne 13. září 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, bod 40 a citovaná judikatura).

32      Dále platí, že nařízení o sazebním zařazení zboží sice není přímo použitelné na výrobky, které nejsou totožné s výrobky, na které se vztahuje toto nařízení, ale jsou jim pouze podobné, posledně uvedené nařízení se na takové výrobky nicméně použije obdobně. V tomto ohledu postačí, aby si byly výrobky, jež mají být zařazeny, a výrobky, jichž se týká nařízení o sazebním zařazení, dostatečně podobné (rozsudek ze dne 13. září 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, bod 44).

33      Podle popisu uvedeného ve sloupci 1 tabulky v příloze prováděcího nařízení 2017/1167 se toto nařízení vztahuje na:

„[pletenou podprsenku] […] s nastavitelnými širokými vypodloženými ramínky, které jsou umístěné centrálně nad prsy, s tvarovanými košíčky a elastickou výztuží na zadní straně spodní části. Na ramínkách a košíčcích je vyšívaný motiv a na přední straně uprostřed se nachází ozdobná krajka. Výrobek se zavírá nastavitelným ‚háčkem s očkem‘. Podprsenka má v košíčcích podšívku, s postranním otvorem pro vkládání vycpávky ke tvarování poprsí (pro estetické účely) nebo prsní protézy po mastektomii.“

34      V projednávané věci vyplývá z popisu podprsenek dotčených ve věci v původním řízení v bodě 20 tohoto rozsudku, který poskytl předkládající soud, že se jedná o podprsenky po mastektomii, které jsou speciálně koncipovány tak, aby mohly pojmout prsní epitézy, a které mají postranní kapsy, jež epitézy drží na místě. Vyznačují se konkrétně širokými vypodloženými ramínky, která jsou umístěna centrálně nad prsy.

35      S ohledem na tyto objektivní charakteristiky a vlastnosti se tak podprsenky dotčené ve věci v původním řízení jeví jako totožné se zbožím ve smyslu přílohy prováděcího nařízení 2017/1167, nebo se jim minimálně dostatečně podobají natolik, aby se na ně toto nařízení použilo per analogiam.

36      Vzhledem k tomu, že se na podprsenky dotčené ve věci v původním řízení použije prováděcí nařízení 2017/1167, je třeba zkoumat platnost tohoto nařízení z hlediska KN a dále z hlediska zásady loajální spolupráce zakotvené v čl. 4 odst. 3 SEU.

 K platnosti prováděcího nařízení 2017/1167hlediska KN

37      Soudní dvůr opakovaně rozhodl, že Evropský parlament a Rada Evropské unie svěřili Komisi jednající ve spolupráci s celními odborníky členských států širokou posuzovací pravomoc k tomu, aby upřesnila obsah sazebníkových čísel a položek v souvislosti se zařazováním určitého zboží. Pravomoc přijímat opatření uvedená v čl. 59 odst. 4 nařízení č. 952/2013 však neopravňuje Komisi měnit obsah a dosah čísel sazebníku [v tomto smyslu viz rozsudek 22. března 2017, GROFA a další, C‑435/15 a C‑666/15, EU:C:2017:232, bod 49, jakož i ze dne 22. února 2018, Kubota (UK) a EP Barrus, C‑545/16, EU:C:2018:101, bod 23]

38      Je tedy třeba ověřit, zda Komise tím, že zařadila zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze prováděcího nařízení 2017/1167 do čísla 6212 KN, a nikoli do čísla 9021 KN, změnila obsah nebo dosah těchto dvou sazebních čísel.

39      V tomto ohledu je třeba připomenout, že na základě všeobecného pravidla 1 pro výklad KN je sazební zařazení zboží v zásadě pro právní účely určováno zněním těchto čísel a příslušných poznámek k třídám nebo kapitolám. Podle všeobecného pravidla 6 pro výklad KN je zařazení zboží do položek a podpoložek určitého čísla pro právní účely stanoveno zněním těchto položek a podpoložek a příslušných poznámek k položkám a podpoložkám.

40      Podle ustálené judikatury Soudního dvora platí, že za účelem zajištění právní jistoty a usnadnění kontrol je třeba hledat kritérium, které je rozhodující pro sazební zařazení zboží, obecně v jeho objektivních charakteristikách a vlastnostech, jak jsou definovány zněním čísla KN a poznámek ke třídám nebo kapitolám (rozsudek ze dne 15. května 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, bod 36 a citovaná judikatura).

41      Tyto objektivní charakteristiky a vlastnosti výrobků musí být možné ověřit v okamžiku proclení (rozsudek ze dne 22. února 2018, SAKSA, C‑185/17, EU:C:2018:108, bod 31 a citovaná judikatura).

42      V tomto ohledu je třeba připomenout, že kapitola 62 KN obsahuje číslo 6212, nazvané „Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky, kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované“. Položka 6212 10 nese název „Podprsenky“. Znění podpoložky 6212 10 90 zahrnuje „jiné“ podprsenky než „v sadě pro drobný [maloobchodní] prodej obsahující podprsenku a kalhotky“.

43      Na základě popisu uvedeného ve sloupci 1 tabulky v příloze prováděcího nařízení 2017/1167 týkajícího se objektivních charakteristik a vlastností zboží, na které se vztahuje toto nařízení, se tak Komise mohla domnívat, že podle obecných pravidel 1 a 6 pro výklad KN, jakož i toho, co je uvedeno v odůvodnění ve sloupci 3 tabulky přílohy uvedeného nařízení, toto zboží „má objektivní vlastnosti (tvar a konstrukci) podprsenky ve smyslu čísla 6212 [KN]“.

44      V tomto ohledu je třeba uvést, že účel použití výrobku sice může být objektivním kritériem pro sazební zařazení, avšak to platí pouze v případě, že je tento účel inherentní uvedenému výrobku, přičemž tato skutečnost musí být posouzena v závislosti na objektivních charakteristikách a vlastnostech výrobku (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 15. května 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, bod 37 a citovaná judikatura). I kdyby však byly podprsenky, na něž míří prováděcí nařízení 2017/1167, výlučně nebo alespoň v zásadě určeny pro ženy, jimž byly chirurgicky odstraněny oba či jeden prs s tím, že jim umožňují vložit do nich prsní epitézu, jak tvrdí Amoena, tento účel nemění nic na konstatování uvedeném v předchozím bodě tohoto rozsudku.

45      Takový účel totiž není tomuto zboží inherentní, jelikož objektivní charakteristiky a vlastnosti uvedeného zboží podle všeho nevylučují, aby bylo používáno jako běžné podprsenky, ani nevyžadují, aby byly tyto podprsenky využívány výlučně s prsními epitézami. I když mají podprsenky, na něž míří prováděcí nařízení 2017/1167, velmi široká ramínka umístěná centrálně nad prsy a postranní otvory, z odůvodnění uvedeného ve sloupci 3 tabulky v příloze tohoto nařízení vyplývá – což společnost Amoena nezpochybňuje – že specifické umístění ramínek je obecným znakem podprsenek s většími košíčky a postranní boční otvory mohou sloužit ke vložení vycpávek pro estetické účely.

46      Z toho vyplývá, že Komise mohla mít za to, jak vyplývá ze sloupce 3 tabulky v příloze prováděcího nařízení 2017/1167, že „v okamžiku dovozu jsou objektivními vlastnostmi výrobku vlastnosti […], které nijak nenaznačují jeho konečné využití (pro estetické nebo lékařské účely)“.

47      S ohledem na výše uvedené se jeví jako odůvodněné zařadit zboží ve smyslu přílohy nařízení 2017/1167 do čísla 6212 KN, a konkrétně do podpoložky 6212 10 90 KN, a Komise proto takovým zařazením podle všeho nezměnila obsah nebo dosah tohoto čísla 6212 KN.

48      Na tomto konstatování nemění nic argumenty společnosti Amoena, které jsou uvedeny v předkládacím rozhodnutí a znějí ve prospěch zařazení podprsenek dotčených ve věci v původním řízení do čísla 9021 KN jako „příslušenství“ prsních epitéz, jak rozhodl Supreme Court of the United Kingdom (Nejvyšší soud Spojeného království) v rozsudku ze dne 13. července 2016.

49      V tomto ohledu ze spisu, který má Soudní dvůr k dispozici, vyplývá, že prsní epitézy, které lze vložit do podprsenek dotčených ve věci v původním řízení, jako takové nesporně spadají pod číslo 9021 KN jakožto „umělé části těla“.

50      Poznámka 2 písm. b) ke kapitole 90 KN uvádí, že ostatní části, součásti a příslušenství, jsou-li vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s konkrétním druhem stroje, nástroje nebo přístroje nebo s několika stroji, nástroji nebo přístroji téhož čísla, se zařazují jako tyto stroje, nástroje nebo přístroje.

51      Z judikatury Soudního dvora vyplývá, že pojem „příslušenství“ ve smyslu kapitoly 90 KN předpokládá jeho existenci vedle vyměnitelných částí zařízení umožňujících přizpůsobení stroje nebo přístroje pro určitou operaci nebo rozšiřujících jeho možnosti, nebo s jejichž pomocí mohou stroje či přístroje plnit vedle své hlavní funkce též zvláštní funkci (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 16. června 2011, Unomedical, C‑152/10, EU:C:2011:402, bod 29, a ze dne 4. března 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, bod 69).

52      V projednávané věci je nutno konstatovat, že zboží, na něž míří příloha prováděcího nařízení 2017/1167, nelze považovat za „příslušenství“ prsních epitéz ve smyslu kapitoly 90 KN.

53      Takové podprsenky totiž neumožňují přizpůsobit prsní epitézy pro určitou operaci, nerozšiřují možnosti jejich využití ani neumožňují, aby vedle své hlavní funkce plnily i funkci zvláštní, neboť k této funkci nic nepřidávají ani nezlepšují jejich fungování jako takových. I když mohou v souladu s tím, co je uvedeno v předkládacím rozhodnutí, jistě sloužit k tomu, aby držely prsní epitézy na místě díky postranním otvorům, neumožňují, aby tyto epitézy plnily jinou funkci než tu, pro kterou jsou určeny, spočívající v nahrazení celého či části prsu nebo prsů po jeho/jejich chirurgickém odstranění.

54      Vzhledem k výše uvedenému je třeba konstatovat, že Komise tím, že zařadila zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze prováděcího nařízení 2017/1167 do čísla 6212 KN, a nikoli do čísla 9021 KN, nezměnila obsah nebo dosah těchto dvou sazebních čísel.

 K platnosti prováděcího nařízení 2017/1167hlediska zásady loajální spolupráce zakotvené v čl. 4 odst. 3 SEU

55      Je třeba připomenout, že zásada loajální spolupráce nejen ukládá členským státům, aby přijaly všechna vhodná opatření k zajištění působnosti a účinnosti unijního práva, ale rovněž ukládá unijním orgánům vzájemnou povinnost loajální spolupráce s členskými státy (rozsudek ze dne 4. září 2014, Španělsko v. Komise, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, bod 87).

56      Podle judikatury Soudního dvora tak s sebou zásada loajální spolupráce může za určitých okolností nést pro Komisi procesní povinnosti při vypracovávání právního aktu, zejména to, že může mít povinnost seznámit se s argumenty členského státu proti tomuto aktu a zabývat se jimi (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 20. září 2001, Belgie v. Komise, C‑263/98, EU:C:2001:455, body 94 až 96, jakož i ze dne 6. listopadu 2018, Scuola Elementare Maria Montessori v. Komise, Komise v. Scuola Elementare Maria Montessori a Komise v. Ferracci, C‑622/16 P až C‑624/16 P, EU:C:2018:873, bod 84).

57      V projednávané věci však nic neumožňuje konstatovat, že Komise při vypracovávání prováděcího nařízení 2017/1167 nesplnila své procedurální povinnosti. Z předkládacího rozhodnutí, jakož i z vyjádření předložených Soudnímu dvoru Spojeným královstvím a Komisí totiž vyplývá, že na schůzkách Výboru pro celní kodex, které proběhly v říjnu a prosinci 2016 a které předcházely přijetí tohoto prováděcího nařízení, byla s rozsudkem ze dne 13. července 2016 seznámena jak Komise, tak členské státy, že Spojené království mělo příležitost upřesnit jeho odůvodnění i to, co mu předcházelo, a že v tomto ohledu došlo k výměně názorů. Nelze tedy tvrdit, že se Komise stanoviskem zastávaným Spojeným královstvím nezabývala a nezohlednila jej před přijetím prováděcího nařízení 2017/1167.

58      Mimoto je třeba zdůraznit, že při přijímání nařízení o sazebním zařazení nemůže být Komise vázána rozsudkem soudu členského státu, byť by se jednalo o nejvyšší soud. Z ustálené judikatury totiž vyplývá, že Komise takové nařízení přijímá na základě stanoviska Výboru pro celní kodex, pokud může zařazení jednotlivého výrobku do KN činit těžkosti nebo být předmětem sporu (rozsudky ze dne 26. dubna 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, bod 59, a ze dne 15. května 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, bod 54), přičemž takový stav právní nejistoty může nastat zejména v případě rozdílů ve správní praxi nebo v judikatuře členských států, pokud jde o sazební zařazení téhož zboží.

59      Tak tomu přitom bylo v návaznosti na rozsudek ze dne 13. července 2016, jelikož ze spisu, který má Soudní dvůr k dispozici, vyplývá, že sazební zařazení podprsenek dotčených ve věci v původním řízení, o němž rozhodl Supreme Court of the United Kingdom (Nejvyšší soud Spojeného království), neodpovídalo tomu, jak je zařazovaly celní orgány jiných členských států při vydávání ZISZ.

60      V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s judikaturou Soudního dvora okolnost, že celní orgány jiného členského státu vydaly třetí osobě ve sporu, o kterém rozhoduje vnitrostátní soud, proti jehož rozhodnutím nelze podat opravný prostředek podle vnitrostátního práva, ZISZ týkající se určitého zboží, která obsahuje jiný výklad čísel KN než ten, který uvedený soud musí podle svého názoru použít na podobný výrobek, který je předmětem uvedeného sporu, musí vést tento soud rozhodně k tomu, aby byl obzvláště pozorný při svém posouzení týkajícím se případné neexistence rozumné pochybnosti o správném použití KN [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 15. září 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, body 33 a 34, jakož i ze dne 7. dubna 2011, Sony Supply Chain Solutions (Europe), C‑153/10, EU:C:2011:224, bod 42].

61      S ohledem na výše uvedené je třeba konstatovat, že z informací předložených Soudnímu dvoru nelze dovodit, že Komise přijetím prováděcího nařízení 2017/1167 porušila zásadu loajální spolupráce zakotvenou v čl. 4 odst. 3 SEU.

62      V důsledku toho je na položené otázky třeba odpovědět tak, že jejich přezkum neodhalil žádnou skutečnost, kterou by mohla být dotčena platnost prováděcího nařízení 2017/1167.

 K nákladům řízení

63      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (desátý senát) rozhodl takto:

Přezkum položených otázek neodhalil žádnou skutečnost, kterou by mohla být dotčena platnost prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1167 ze dne 26. června 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury.

Podpisy.


*– Jednací jazyk: angličtina.