Language of document : ECLI:EU:C:2019:1142

EUROOPA KOHTU OTSUS (kümnes koda)

19. detsember 2019 (*)

Eelotsusetaotlus – Ühine tollitariifistik – Tariifne klassifitseerimine – Kombineeritud nomenklatuur – Rubriigid 6212 ja 9021 – Rinna kirurgilise eemaldamise järgselt kantavad rinnahoidjad – Rakendusmäärus (EL) 2017/1167 – Kehtivus – Mõiste „tarvik“ – Lojaalne koostöö

Kohtuasjas C‑677/18,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel First-tier Tribunali (Tax Chamber) (esimese astme kohus (maksukolleegium), Ühendkuningriik) 1. novembri 2018. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 5. novembril 2018, menetluses

Amoena Ltd

versus

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

EUROOPA KOHUS (kümnes koda),

koosseisus: koja president I. Jarukaitis, kohtunikud E. Juhász ja C. Lycourgos (ettekandja),

kohtujurist: M. Bobek,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

–        Amoena Ltd, esindajad: solicitor A. Mehlin, barrister E. Brown, G. Facenna, QC, ja konsultant A. Davies,

–        Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: S. Brandon, keda abistas barrister S. Singh,

–        Euroopa Komisjon, esindajad: A. Caeiros ja J. Hradil,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

otsuse

1        Eelotsusetaotlus käsitleb komisjoni 26. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1167 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris (ELT 2017, L 170, lk 50) kehtivust.

2        Taotlus on esitatud kohtuvaidluses, mille pooled on Amoena Ltd ja Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi maksu- ja tolliamet, edaspidi „maksuhaldur“) ning mille ese on pärast rinna kirurgilist eemaldamist kantavate rinnahoidjate tariifne klassifitseerimine.

 Õiguslik raamistik

 KN

3        Euroopa Liitu imporditud kauba tolliotstarbelist klassifitseerimist reguleerib kombineeritud nomenklatuur (edaspidi „KN“), mis sisaldub nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT 1987, L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382), I lisas. Põhikohtuasja suhtes on kohaldatav KNi redaktsioon, mis tuleneb sellest määrusest, mida on muudetud komisjoni 6. oktoobri 2016. aasta rakendusmäärusega (EL) 2016/1821 (ELT 2016, L 294, lk 1).

4        KNi esimeses osas on esitatud eelsätted. Selle osa I jao, mis sisaldab üldreegleid, A-osas „Kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid“ on sätestatud:

„1.      Jaotiste, kaubagruppide ja alamgruppide nimetused on antud suunaval eesmärgil; ametlik klassifitseerimine peab toimuma lähtuvalt rubriikide kirjeldustest ja vastavate jaotiste ja gruppide märkustest ning alljärgnevatest sätetest tingimusel, et need rubriigid või märkused ei näe ette muud.

[…]

6.      Kaupade ametlik klassifitseerimine iga rubriigi alamrubriikidesse toimub nende alamrubriikide kirjelduste ja alamrubriikide kohta käivate märkuste põhjal, kasutades eespool toodud reegleid vajalike muudatustega ning arvestades, et omavahel on võrreldavad vaid sama taseme alamrubriigid. Selle reegli kohaldamisel kasutatakse ka vastavaid märkusi jaotiste ja gruppide kohta, kui kontekst ei nõua teisiti.“

5        KNi teine osa „Tollimaksude loend“ on jagatud 21 jaotiseks. XI jaotis „Tekstiil ja tekstiilitooted“ sisaldab muu hulgas gruppi 62 „Rõivad ning rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud“.

6        KNi rubriik 6212, mille suhtes kohaldatakse kokkuleppelist tollimaksumäära 6,5%, on liigendatud järgmiselt:

6212

Rinnahoidjad, sukahoidjad, korsetid, traksid, sukapaelad jms tooted ning nende osad, kaasa arvatud silmkoelised ja heegeldatud

6212 10

– rinnahoidjad

6212 10 10

– – rinnahoidjast ja aluspükstest koosnev jaemüügikomplekt

6212 10 90

– – muud

[…]

[…]


7        KNi teises osas on XVIII jaotis „Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ning -aparatuur; kellad; muusikariistad; nende osad ja tarvikud“. Selles jaotises on grupp 90 „Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ning -aparatuur; nende osad ja tarvikud“.

8        KNi rubriik 9021, millesse kuuluvad kaupadelt ei tule tasuda kokkuleppelist tollimaksu, on liigendatud järgmiselt:

9021

Ortopeedilised abivahendid (sh kargud, kirurgilised vööd ja songavööd); lahased ja muud abivahendid luumurdude raviks; proteesid; kuuldeaparaadid jms kaasaskantavad või kehasse implanteeritud füüsilisi puudeid kompenseerivad abivahendid:

9021 10

– ortopeedilised abivahendid ja vahendid luumurdude raviks:

9021 10 10

– – ortopeedilised abivahendid

[…]

[…]


– hambaproteesid, muud hammaste toestus- või asendusvahendid:

[…]

[…]


– muud proteesid:

9021 31 00

– – liigeseproteesid

9021 39

– – muud:

9021 39 10

– – – silmaproteesid

9021 39 90

– – – muud

[…]

[…]


9        KNi grupi 90 märkuse 2 punkt b näeb ette:

„2.      Kui märkusest 1 ei tulene teisiti, klassifitseeritakse käesoleva grupi masinate, seadmete, instrumentide jm toodete osad ja tarvikud vastavalt järgmistele reeglitele:

[…]

b)      muud osad ja tarvikud, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes või peamiselt teatud liiki masina, instrumendi või seadme juures või mitmete sama rubriigi masinate, instrumentide või seadmete juures (sh rubriigi 9010, 9013 või 9031 masinate, instrumentide või seadmete juures), klassifitseeritakse koos seda liiki masinate, instrumentide või seadmetega;

[…]“.

 Määrus (EL) nr 952/2013

10      Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT 2013, L 269, lk 1), artikli 57 „Kaupade tariifne klassifitseerimine“ lõiked 1 ja 4 näevad ette:

„1.      Ühise tollitariifistiku kohaldamisel seisneb kauba tariifne klassifitseerimine kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi või madalama alajaotise kindlaksmääramises, mille alla kõnealune kaup klassifitseeritakse.

[…]

4.      [Euroopa komisjon] võib vastu võtta meetmeid kauba tariifse klassifikatsiooni määramiseks kooskõlas lõigetega 1 ja 2.“

11      Määruse artikli 58 „Rakendamisvolituste andmine“ lõige 2 näeb ette:

„Komisjon võtab rakendusaktidega vastu artikli 57 lõikes 4 osutatud meetmed.

[…]“.

12      Sama määruse artikli 285 lõige 1 täpsustab:

„Komisjoni abistab tolliseadustiku komitee. […]“.

 Rakendusmäärus 2017/1167

13      KNi ühetaolise kohaldamise tagamiseks võttis Euroopa Komisjon vastu rakendusmääruse 2017/1167, mis vastavalt selle artiklile 3 jõustus 21. juulil 2017.

14      Määruse artiklis 1 on sätestatud:

„Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse [KNis] kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.“

15      Nimetatud määruse lisa on sõnastatud järgmiselt:

„LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Silmkoelisest kangast (61% nailonit, 20% elastaani, 12% puuvilla, 7% viskoosi) rinnahoidja, millel on reguleeritava pikkusega laiad polsterdatud õlapaelad, mis on paigutatud rinna keskosast ülespoole, eelvormitud rinnakausid ja elastne osa aluse seljataguses osas.

Õlapaeltel ja kaussidel on tikitud kaunistus ning ees keskel on kaunistuslips.

Toode kinnitatakse reguleeritava öös-haak-kinnisega.

Rinnahoidjal on kaussides vooder, millel on külgedel avad polstri lisamiseks, et rindu rõhutada (esteetiline eesmärk), või rinnaproteesi sissepanemiseks kirurgiliselt eemaldatud rinna asemele.

Vt fotod (*).

6212 10 90

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN‑koodide 6212, 6212 10 ja 6212 10 90 sõnastusega.

Tootel on rubriiki 6212 kuuluva rinnahoidja objektiivsed omadused (vorm ja konstruktsioon); see rubriik hõlmab igat liiki rinnahoidjaid (vt ka harmoneeritud süsteemi selgitavad märkused rubriigi 6212 kohta, 2. lõik, punkt 1).

Kuigi toodet võivad kanda ka naised, kelle rind on kirurgiliselt eemaldatud, ei saa toodet klassifitseerida rubriiki 9021 kuuluvaks ortopeediliseks abivahendiks või proteesi osaks või tarvikuks, kuna importimise ajal on tootel rubriiki 6212 kuuluva rinnahoidja objektiivsed omadused, mis ei osuta lõppkasutamisele (esteetiliseks või meditsiiniliseks otstarbeks).

Külgedel olevad avad ei muuda rinnahoidjat rubriiki 9021 kuuluvaks tooteks, kuna neid saab kasutada nii proteesi sissepanemiseks, kui rind on kirurgiliselt eemaldatud, kui ka polstri lisamiseks, et rindu rõhutada (esteetiline eesmärk). Ka laiad õlapaelad, mis on paigutatud rinna keskosast ülespoole, on rubriiki 6212 kuuluvate suurema kausiga rinnahoidjate ühine tunnus.

Seepärast tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 6212 10 90 alla kuuluvaks rinnahoidjaks.“

(*) Fotod on üksnes illustratsiooniks.


Image not found

“.

 Vaidluste taust

16      Ühendkuningriigis asutatud äriühing Amoena impordib rinna kirurgilise eemaldamise järgselt kantavaid rinnahoidjaid, mida ta turustab nimetuse „Carmen“ all.

17      Pärast seda, kui Amoena oli importinud partii rinna kirurgilise eemaldamise järgselt kasutatavaid rinnahoidjaid, klassifitseeris maksuhaldur 1. augustil 2017 selle kauba vastavalt rakendusmäärusele 2017/1167 KNi alamrubriiki 6212 10 90 ja kohaldas tollimaksumäära 6,5%, mille tagasimaksmist Amoena samal päeval taotles.

18      Maksuhaldur keeldus 1. septembril 2017 selle taotluse rahuldamisest, millekohase otsuse Amoena eelotsusetaotluse esitanud kohtus vaidlustas. Amoena väidab, et rakendusmäärus 2017/1167 on kehtetu põhjusel, et selles on ilmne viga, see rikub komisjoni piiratud pädevust, kuna piirab õigusvastaselt KNi rubriigi 9021 ulatust ning see rikub ELL artikli 4 lõiget 3. Samuti väidab ta, et arvestades kõnealuste rinna kirurgilise eemaldamise järgselt kantavate rinnahoidjate konkreetset otstarvet ja objektiivseid omadusi, tuleb need KNi grupi 90 märkuse 2 punktile b kohaselt määratleda rinnaproteesi „tarvikuna“ ja klassifitseerida rubriiki 9021, nii et neilt ei tule tasuda tollimaksu.

19      Eelotsusetaotluse esitanud kohus osundab esiteks 13. juuli 2016. aasta kohtuotsust, milles Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriigi kõrgeim kohus) otsustas, et rinna kirurgilise eemaldamise järgselt kasutatavaid rinnahoidjad nagu need, mis on kõne alla põhikohtuasjas, tuleb klassifitseerida KNi rubriiki 9021 (edaspidi „13. juuli 2016. aasta kohtuotsus“).

20      Selles kohtuotsuses sisalduvatele faktilistele järeldustele tuginedes kirjeldab eelotsusetaotluse esitanud kohus põhikohtuasjas kõne all olevaid rinnahoidjaid nii, et need on rinna kirurgilise eemaldamise järgselt kandmiseks mõeldud rinnahoidjad naistele, kelle üks rind või mõlemad rinnad on kirurgiliselt eemaldatud ja pooled nõustuvad selle kirjeldusega. Need rinnahoidjad on spetsiaalselt konstrueeritud nii, et nende sisse saab paigaldada silikoonist rinnaproteesi ja neil on vasak- ja parempoolne tasku rinnaproteeside kindlalt paigal hoidmiseks. Muud omadused, mis eristavad rinna kirurgilise eemaldamise järgselt kantavaid rinnahoidjat tavalisest rinnahoidjast, on rinna keskosast ülespoole paigutatud laiad polsterdatud õlapaelad, mis aitavad kanda rinnaproteesi raskust ning vältida liigset survet, mida seostatakse kaela- ja õlaprobleemidega, mida naistel esineb pärast kirurgilist operatsiooni. Samuti on need konstrueeritud nii, et protees ei oleks nähtav, ning nende lõige on eriline ning klassikalisest rinnahoidjast kuju poolest erinev.

21      Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et põhikohtuasjas kõne all olevad rinnahoidjad erinevad objektiivselt tavalistest rinnahoidjatest ja nende kasutusotstarve ilmneb selgelt nende füüsilistest omadustest. Peale selle märgib see kohus, et põhikohtuasjas kõne all olevad rinnahoidjad kombineerituna rinnaproteesidega, mille paigal hoidmiseks ja toetamiseks need on mõeldud, vähendavad rinna kirurgilise eemaldamise psühholoogilist mõju.

22      Eelotsusetaotlusest nähtub, et vaidlust ei ole selles, et rinnaproteesid, mille paigal hoidmiseks ja toetamiseks need rinnahoidjad mõeldud on, klassifitseeritakse ise KNi rubriiki 9021 kui „proteesid“.

23      Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib teiseks, et pärast 13. juuli 2016. aasta kohtuotsust esitas Amoena maksuhaldurile siduva tariifiinformatsiooni (edaspidi „STI“) taotlused, mis käsitlesid põhikohtuasjas kõne all olevaid rinnahoidjaid. Pärast nende taotluste kättesaamist teatas maksuhaldur Amoenale, et nende kaupade kohta STI väljastamine on peatatud, kuni tolliseadustiku komitee analüüsib nende klassifitseerimist klassifitseerimismääruse võimaliku vastuvõtmise seisukohalt.

24      Tolliseadustiku komitee koosolek, millel osales komisjon ja palju liikmesriike – nende hulgas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik –, toimus 17.–19. oktoobril 2016 ja selle käigus esitas Ühendkuningriik täpsustusi 13. juuli 2016. aasta kohtuotsuse kohta ning Supreme Court of the United Kingdomi (Ühendkuningriigi kõrgeim kohus) põhjenduskäigu, mille tulemusena klassifitseeriti põhikohtuasjas kõne all olevad rinnahoidjad KNi rubriiki 9021 kui rinnaproteeside tarvikud.

25      Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul nähtub selle koosoleku protokollist esiteks, et mitu liikmesriiki on KNi rubriigi 6212 alusel väljastanud STI seda tüüpi kaupade kohta, teiseks, et valdav osa koosolekul esindatud liikmesriike on seisukohal, et rinna kirurgilise eemaldamise järgselt kandmiseks mõeldud rinnahoidjatel puuduvad omadused, mis neid olulisel määral eristaks KNi rubriiki 6212 kuuluvast rinnahoidjatest, ja kolmandaks, et 13. juuli 2016. aasta kohtuotsuse tõttu ning ühetaolise tariifse klassifitseerimise tagamiseks tuleb järgmisel tolliseadustiku komitee koosolekul arutamiseks koostada ja esitada klassifitseerimismääruse eelnõu.

26      Tolliseadustiku komitee järgmine koosolek toimus 19.–21. detsembril 2016 ja selle käigus esitas Ühendkuningriik täiendavat teavet menetluse kohta, mille tulemusel tehti 13. juuli 2016. aasta kohtuotsus. Selle koosoleku protokollist nähtub, et see kohtuotsus leiti olevat vastuolus teiste liikmesriikide klassifitseerimispraktikaga, mille kohaselt põhikohtuasjas kõne all olevad rinnahoidjad kuuluvad nende objektiivsete omaduste tõttu KNi rubriiki 6212.

27      Tolliseadustiku komitee koosolekul, mis toimus 3.–5. mail 2017, hääletasid liikmesriigid põhikohtuasjas kõne all olevate rinnahoidjaid puudutava klassifitseerimismääruse eelnõu üle. Nimetatud kauba KNi alamrubriiki 6212 10 90 klassifitseerimise poolt hääletas 27 liikmesriiki ja ainult Ühendkuningriik hääletas sellise klassifikatsiooni vastu.

28      Komisjon võttis 26. juunil 2017 vastu rakendusmääruse 2017/1167.

29      Kuna First-tier Tribunal (Tax Chamber) (esimese astme kohus (maksukolleegium), Ühendkuningriik) leidis, et argumendid, mille Amoena oli talle esitanud, võivad olla põhjendatud, otsustas ta menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1.      Kas tolliseadustiku komitee ja/või [komisjon] tegid ilmse vea, kui nad klassifitseerisid rinna kirurgilise eemaldamise järgselt kantavad rinnahoidjad:

a)      [KNi] grupi 62 rubriiki 6212, mis konkreetselt hõlmab „rinnahoidjaid“, CN-koodi 6212 10 90 alla,

selle asemel, et klassifitseerida need

b)      KNi grupi 90 rubriiki 9021 CN-koodi 9021 10 10 alla kui grupi 90 märkuse 2 punkti b tähenduses proteeside tarvikud?

2.      Kas [rakendusmäärus 2017/1167] kitsendab õigusvastaselt proteeside tarvikute kohta käiva tariifirubriigi 9021 ja KNi grupi 90 märkuse 2 punkti b ulatust, mistõttu on [komisjon] seega ületanud oma pädevust?

3.      Kas [rakendusmäärus 2017/1167] kujutab endast Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 ette nähtud lojaalse koostöö põhimõtte rikkumist, arvestades et:

a)      [komisjon] peab austama liikmesriikide kohtute otsuseid, kuid ka edendama [määrusega nr 952/2013] kehtestatud tolliseadustiku ja KNi ühetaolist (ja õiget) kohaldamist;

b)      Supreme Court (Ühendkuningriigi kõrgeim kohus) jõudis üksmeelsele järeldusele, et õige on klassifitseerida rinna kirurgilise eemaldamise järgselt kantavad rinnahoidjad KNi grupi 90 rubriiki 9021; ja

c)      Supreme Courti (Ühendkuningriigi kõrgeim kohus) otsus esitati Euroopa Komisjonile ja komisjoni poolt kõikidele liidu liikmesriikidele koos Supreme Courti põhjenduste kokkuvõttega?“

 Eelotsuse küsimuste analüüs

30      Oma küsimustega, mida tuleb analüüsida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, kas rakendusmäärus 2017/1167 on kehtiv, arvestades esiteks selle lisa veerus 1 kirjeldatud kauba klassifitseerimist KNi rubriiki 6212, mitte rubriiki 9021, ning teiseks lojaalse koostöö põhimõtet, mis on sätestatud ELL artikli 4 lõikes 3.

31      Kõigepealt tuleb märkida, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on klassifitseerimismäärus üldkohaldatav, kuna seda ei kohaldata mitte üksikule ettevõtjale, vaid üldiselt selliste kaupade suhtes, mis on identsed kaupadega, mida tolliseadustiku komitee uuris. Selleks et klassifitseerimismääruse tõlgendamisel määratleda selle määruse kohaldamisala, tuleb arvestada muu hulgas selle määruse põhjendusi (vt 13. septembri 2018. aasta kohtuotsus Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, punkt 40 ja seal viidatud kohtupraktika).

32      Lisaks olgu öeldud, et ehkki klassifitseerimismäärus ei ole vahetult kohaldatav kaupade suhtes, mis ei ole määruse esemeks olevate kaupadega identsed, vaid pelgalt analoogsed, on see määrus selliste kaupade suhtes kohaldatav analoogia alusel. Selles osas piisab, kui klassifitseeritavad kaubad ja klassifitseerimismääruses kirjeldatud kaubad on piisavalt sarnased (13. septembri 2018. aasta kohtuotsus Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, punkt 44).

33      Rakendusmääruse 2017/1167 lisa veerus 1 esitatud kirjelduse kohaselt peetakse selles määruses silmas:

„[s]ilmkoelisest kangast […] rinnahoidj[at], millel on reguleeritava pikkusega laiad polsterdatud õlapaelad, mis on paigutatud rinna keskosast ülespoole, eelvormitud rinnakausid ja elastne osa aluse seljataguses osas. Õlapaeltel ja kaussidel on tikitud kaunistus ning ees keskel on kaunistuslips. Toode kinnitatakse reguleeritava öös-haak-kinnisega. Rinnahoidjal on kaussides vooder, millel on külgedel avad polstri lisamiseks, et rindu rõhutada (esteetiline eesmärk), või rinnaproteesi sissepanemiseks kirurgiliselt eemaldatud rinna asemele.“

34      Käesoleval juhul nähtub põhikohtuasjas kõne all olevate rinnahoidjate kirjeldusest, mille on esitanud eelotsusetaotluse esitanud kohus ja mis on toodud käesoleva kohtuotsuse punktis 20, et tegemist on rinna kirurgilise eemaldamise järgselt kantavate rinnahoidjatega, mis on konstrueeritud spetsiaalselt nende sisse rinnaproteeside paigutamiseks ja millel on külgtaskud rinnaproteeside paigal hoidmiseks. Neile rinnahoidjatele on iseloomulikud eelkõige rinna keskosast ülespoole paigutatud laiad polsterdatud õlapaelad.

35      Võttes arvesse neid objektiivseid tunnuseid ja omadusi, on põhikohtuasjas kõne all olevad rinnahoidjad seega rakendusmääruse 2017/1167 lisas kirjeldatud kaupadega identsed või vähemalt nendega piisavalt analoogsed, nii et seda määrust saab nende suhtes kohaldada analoogia alusel.

36      Kuna rakendusmäärus 2017/1167 on kohaldatav põhikohtuasjas kõne all olevate rinnahoidjate suhtes, siis tuleb analüüsida selle määruse kehtivust ühelt poolt KNi ning teiselt poolt ELL artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö põhimõtte seisukohast.

 Rakendusmääruse 2017/1167 kehtivus KNi seisukohast

37      Euroopa Kohus on korduvalt sedastanud, et Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu on andnud komisjonile, kes tegutseb koostöös liikmesriikide tolliekspertidega, ulatusliku kaalutlusõiguse konkreetse kauba klassifitseerimisel kasutatavate tariifirubriikide sisu täpsustamiseks. Siiski ei tulene komisjoni pädevusest võtta vastu määruse nr 952/2013 artikli 57 lõikes 4 nimetatud meetmeid õigust muuta tariifirubriikide sisu ja ulatust (vt selle kohta 22. märtsi 2017. aasta kohtuotsus GROFA jt, C‑435/15 ja C‑666/15, EU:C:2017:232, punkt 49, ja 22. veebruari 2018. aasta kohtuotsus Kubota (UK) ja EP Barrus, C‑545/16, EU:C:2018:101, punkt 23).

38      Seega tuleb kontrollida, kas komisjon muutis nende kahe tariifirubriigi sisu või ulatust, kui ta klassifitseeris rakendusmääruse 2017/1167 lisas toodud tabeli veerus 1 kirjeldatud kauba KNi rubriiki 6212, mitte rubriiki 9021.

39      Sellega seoses tuleb märkida, et KNi klassifitseerimise üldreegli 1 kohaselt määratakse kaupade tariifne klassifitseerimine põhimõtteliselt ametlikult kindlaks lähtuvalt rubriikide kirjeldustest ja vastavate jaotiste ja gruppide märkustest. KNi klassifitseerimise üldreegli 6 kohaselt toimub kauba ametlik klassifitseerimine iga rubriigi alamrubriikidesse nende alamrubriikide kirjelduste ja alamrubriikide kohta käivate märkuste põhjal.

40      Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb õiguskindluse ning kontrolli lihtsuse huvides kauba tariifsel klassifitseerimisel otsustava tähtsusega kriteeriumi otsida üldiselt kauba objektiivsete tunnuste ja omaduste hulgast, nii nagu need on kindlaks määratud KNi rubriigi kirjelduses ning jaotiste või gruppide märkustes (15. mai 2019. aasta kohtuotsus Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punkt 36 ja seal viidatud kohtupraktika).

41      Neid objektiivseid tunnuseid ja omadusi peab saama kontrollida tollivormistuse ajal (22. veebruari 2018. aasta kohtuotsus SAKSA, C‑185/17, EU:C:2018:108, punkt 31 ja seal viidatud kohtupraktika).

42      Selles osas tuleb meenutada, et KNi grupis 62 on rubriik 6212 „Rinnahoidjad, sukahoidjad, korsetid, traksid, sukapaelad jms tooted ning nende osad, kaasa arvatud silmkoelised ja heegeldatud“. Alamrubriik 6212 10 on käib „rinnahoidjate“ kohta. Alamrubriigi 6212 10 90 sõnastusega on hõlmatud „muud“ rinnahoidjad kui need, mida hõlmab „rinnahoidjast ja aluspükstest koosnev jaemüügikomplekt“.

43      Seega võis komisjon, lähtudes rakendusmääruse 2017/1167 lisas oleva tabeli veerus 1 toodud kirjeldusest, mis käsitleb selle määrusega hõlmatud kauba objektiivseid tunnuseid ja omadusi, asuda seisukohale, et vastavalt KNi klassifitseerimise üldreeglitele 1 ja 6 on sellel kaubal „[KN-i] rubriiki 6212 kuuluva rinnahoidja objektiivsed omadused (vorm ja konstruktsioon)“, nagu on märgitud nimetatud määruse lisas oleva tabeli veerus 3.

44      Selles küsimuses olgu öeldud, et kuigi kauba otstarve võib tõepoolest olla objektiivne klassifitseerimiskriteerium, on see nii üksnes siis kui see otstarve tuleneb nimetatud kauba olemusest, mida omakorda peab saama hinnata selle kauba objektiivsete tunnuste ning omaduste alusel (vt selle kohta 15. mai 2019. aasta kohtuotsus Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika). Siiski ei saa isegi siis, kui eeldada, et rakendusmääruses 2017/1167 silmas peetud rinnahoidja on Amoena väite kohaselt eranditult või vähemalt peamiselt mõeldud naistele, kelle üks rind või mõlemad rinnad on kirurgiliselt eemaldatud, ja võimaldab neil sellesse paigutada rinnaproteesi, see otstarve kummutada käesoleva kohtuotsuse eelmises punktis toodud järeldust.

45      Nimelt ei ole selline otstarve sellele kaubale eriomane, kuna selle kauba objektiivsed tunnused ja omadused ei välista selle kasutamist tavalise rinnahoidjana ega sunni kasutama neid rinnahoidjaid üksnes koos rinnaproteesiga. Kuigi rakendusmääruses 2017/1167 silmas peetud rinnahoidjatel on eriti laiad õlapaelad, mis on paigutatud rinna keskosast ülespoole, ning avad külgedel, nähtub selle määruse lisas oleva tabeli veerus 3 toodud põhjendustest – millega Amoena nõustub –, et õlapaelte eriline paigutus on suurema rinnakausiga rinnahoidjate ühine omadus ja mainitud avasid külgedel võib kasutada esteetilistel kaalutlustel polstri lisamiseks.

46      Sellest tuleneb, et komisjon võis – nagu selgub rakendusmääruse 2017/1167 lisas oleva tabeli veerust 3 – võtta seisukoha, et „importimise ajal on tootel […] objektiivsed omadused, mis ei osuta lõppkasutamisele (esteetilisteks või meditsiiniliseks otstarbeks)“.

47      Eelnevat silmas pidades on määruse 2017/1167 lisas nimetatud kaupade klassifitseerimine KNi rubriiki 6212, täpsemalt selle alamrubriiki 6212 10 90, põhjendatud, ning järelikult ei ole komisjon sellise klassifitseerimisega muutnud KNi rubriigi 6212 sisu või ulatust.

48      Seda järeldust ei sea kahtluse alla Amoena argumendid, mis on toodud eelotsusetaotluses ja mille kohaselt tuleks põhikohtuasjas kõne all olevad rinnahoidjad klassifitseerida KNi rubriiki 9021 kui rinnaproteeside „tarvikud“, nii nagu otsustas Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriigi kõrgeim kohus) 13. juuli 2016. aasta kohtuotsuses.

49      Euroopa Kohtu käsutuses olevast toimikust nähtub, et vaidlust ei ole selles, et põhikohtuasjas kõne all olevatesse rinnahoidjatesse paigutatavad rinnaproteesid ise kuuluvad „proteesidena“ KNi rubriiki 9021.

50      KNi grupi 90 märkuse 2 punktis b on öeldud, et muud osad ja tarvikud, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes või peamiselt teatud liiki masina, instrumendi või seadme juures või mitmete sama rubriigi masinate, instrumentide või seadmete juures, klassifitseeritakse koos seda liiki masinate, instrumentide või seadmetega.

51      Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et mõiste „tarvik“ KNi grupi 90 tähenduses eeldab sellise vahetatava osa olemasolu, mis on ette nähtud masinale kinnitamiseks selle konkreetseks tööks kohandamiseks või masina poolt tehtavate tööde ringi laiendamiseks või masina põhifunktsiooni suhtes abistava operatsiooni sooritamiseks (vt selle kohta 16. juuni 2011. aasta kohtuotsus Unomedical, C‑152/10, EU:C:2011:402, punkt 29, ja 4. märtsi 2015. aasta kohtuotsus Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punkt 69).

52      Käesoleval juhul tuleb tõdeda, et rakendusmääruse 2017/1167 lisas kirjeldatud kaupa ei saa pidada rinnaproteeside „tarvikuks“ KNi grupi 90 tähenduses.

53      Nimelt ei võimalda need rinnahoidjad kohandada rinnaproteese konkreetseks kasutusotstarbeks ega võimalda neid kasutada täiendaval viisil ega lisa neile funktsiooni, mis on põhifunktsiooni suhtes täiendav, kuna need ei täienda esialgset funktsiooni ega paranda rinnaproteesidele eriomast lõpptulemust. Kuigi neid rinnahoidjaid saab tänu külgedel olevatele avadele tõepoolest kasutada rinnaproteeside paigal hoidmiseks, nagu on märgitud eelotsusetaotluses, ei võimalda need siiski neil proteesidel täita muud ülesannet kui see, milleks need on mõeldud, st asendada rinna osa või kogu rinda, mis on kirurgiliselt eemaldatud.

54      Eeltoodut arvestades tuleb asuda seisukohale, et komisjon ei muutnud tariifirubriikide 6212 ja 9021 sisu ja ulatust, kui ta klassifitseeris rakendusmääruse 2017/1167 lisas toodud tabeli veerus 1 kirjeldatud kauba KNi rubriiki 6212, mitte rubriiki 9021.

 Rakendusmääruse 2017/1167 kehtivus ELL artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö põhimõtte seisukohalt

55      Tuleb tõdeda, et lojaalse koostöö põhimõte mitte üksnes ei kohusta liikmesriike võtma kõik meetmed, mis on vajalikud liidu õiguse kohaldamiseks ja tõhususe tagamiseks, vaid paneb ka liidu institutsioonidele kohustuse teha liikmesriikidega vastastikku lojaalselt koostööd (4. septembri 2014. aasta kohtuotsus Hispaania vs. Komisjon, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punkt 87).

56      Euroopa Kohtu praktika kohaselt võib lojaalse koostöö põhimõttest teatud asjaoludel tuleneda menetluslikud kohustused, mis lasuvad komisjonil õigusakti väljatöötamise käigus ja milleks on eelkõige kohustus tutvuda argumentidega, mille liikmesriik on selle akti suhtes esitanud, ja anda neile hinnang (vt selle kohta 20. septembri 2001. aasta kohtuotsus Belgia vs. komisjon, C‑263/98, EU:C:2001:455, punktid 94–96, ja 6. novembri 2018. aasta kohtuotsus Scuola Elementare Maria Montessori vs. komisjon, komisjon vs. Scuola Elementare Maria Montessori ja komisjon vs. Ferracci, C‑622/16 P–C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punkt 84).

57      Käesoleval juhul ei võimalda siiski miski tuvastada, et komisjon ei ole täitnud oma menetluslikke kohustusi, mis tulenevad rakendusmääruse 2017/1167 väljatöötamise menetlusest. Nimelt nähtub nii eelotsusetaotlusest kui ka märkustest, mille Euroopa Kohtule esitasid Ühendkuningriik ja komisjon, et tollikomitee koosolekutel, mis toimusid oktoobris ja detsembris 2016 enne selle rakendusmääruse vastuvõtmist, teavitati 13. juuli 2016. aasta kohtuotsusest nii komisjoni kui ka liikmesriike, Ühendkuningriigil oli võimalus täpsustada selle kohtuotsuse põhjenduskäiku ja tausta ja selles küsimuses diskussioon. Seega ei saa väita, et komisjon ei uurinud ega võtnud arvesse seisukohta, mida Ühendkuningriik kaitses enne rakendusmääruse 2017/1167 vastuvõtmist.

58      Lisaks on oluline rõhutada, et tariifse klassifitseerimise määruse vastuvõtmisel ei saa komisjon olla seotud otsusega, mille on teinud liikmesriigi kohus, isegi kui tegemist on kõrgeima kohtuga. Nimelt tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, et komisjon võtab sellise määruse vastu pärast seda, kui on saanud tollikomitee arvamuse, juhul kui teatava toote KNi klassifitseerimine võib osutuda raskeks või põhjustada vaidlusi (26. aprilli 2017. aasta kohtuotsus Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, punkt 59, ja 15. mai 2019. aasta kohtuotsus Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punkt 54), kuivõrd selline õiguskindluse puudumine võib esineda just nimelt siis, kui liikmesriikide vahel esineb kohtu- ja halduspraktika lahknevusi seoses ühe ja sama kauba tariifse klassifitseerimisega.

59      Sellise olukorraga oligi tegemist 13. juuli 2016. aasta kohtuotsuse järgselt, kuna Euroopa Kohtu käsutuses olevast toimikust nähtub, et põhikohtuasjas kõne all olevate rinnahoidjate tariifne klassifitseerimine nii, nagu seda tegi Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriigi kõrgeim kohus), oli vastuolus klassifikatsiooniga, mida teiste liikmesriikide tolliasutused kasutasid STI väljastamisel.

60      Seoses sellega on kohane märkida, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt peab asjaolu, et teise liikmesriigi toll on vaidluse raames, mida lahendab liikmesriigi kohus, mille otsust ei saa riigisisese õiguse kohaselt edasi kaevata, kolmandale isikule väljastanud teatava kauba kohta siduva tariifiinformatsiooni, mis väljendab teistsugust KNi rubriikide tõlgendust kui see, mida nimetatud kohus on pidanud vajalikuks kasutada selles vaidluses kõne all oleva sarnase kauba suhtes, kindlasti ajendama seda kohut eriti tähelepanelik olema, kui ta otsustab, kas KNi õige kohaldamise suhtes esineb mõistlik kahtlus või mitte (vt selle kohta 15. septembri 2005. aasta kohtuotsus Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, punktid 33 ja 34, ning 7. aprilli 2011. aasta kohtuotsus Sony Supply Chain Solutions (Europe), C‑153/10, EU:C:2011:224, punkt 42).

61      Eeltoodut arvesse võttes tuleb tõdeda, et ükski Euroopa Kohtule teatavaks saanud asjaolu ei võimalda järeldada, et komisjon rikkus rakendusmäärust 2017/1167 vastu võttes ELL artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö põhimõtet.

62      Seega tuleb esitatud küsimustele vastata, et nende analüüsimisel ei ilmnenud midagi sellist, mis mõjutab määruse 2017/1167 kehtivust.

 Kohtukulud

63      Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kümnes koda) otsustab:

Esitatud küsimuste analüüsimisel ei ilmnenud midagi sellist, mis mõjutab komisjoni 26. juuni 2017. aasta rakendusmääruse (EL) 2017/1167 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris kehtivust.

Allkirjad


*      Kohtumenetluse keel: inglise.