Language of document : ECLI:EU:C:2019:1142

PRESUDA SUDA (deseto vijeće)

19. prosinca 2019.(*)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička carinska tarifa – Tarifno razvrstavanje – Kombinirana nomenklatura – Tarifni brojevi 6212 i 9021 – Grudnjak namijenjen nošenju nakon mastektomije – Provedbena uredba (EU) 2017/1167 – Valjanost – Pojam ‚pribor’ – Lojalna suradnja”

U predmetu C‑677/18,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU‑a, koji je uputio First‑tier Tribunal (Tax Chamber) (Prvostupanjski sud (Odjel za poreze), Ujedinjena Kraljevina), odlukom od 1. studenoga 2018., koju je Sud zaprimio 5. studenoga 2018., u postupku

Amoena Ltd

protiv

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs,

SUD (deseto vijeće),

u sastavu: I. Jarukaitis, predsjednik vijeća, E. Juhász i C. Lycourgos (izvjestitelj), suci,

nezavisni odvjetnik: M. Bobek,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir pisana očitovanja koja su podnijeli:

–        za Amoena Ltd, A. Mehlin, solicitor, E. Brown, barrister, G. Facenna, QC, i A. Davies, savjetnik,

–        za vladu Ujedinjene Kraljevine, S. Brandon, u svojstvu agenta, uz asistenciju S. Singha, barrister,

–        za Europsku komisiju, A. Caeiros i J. Hradil, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

Presudu

1        Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na valjanost Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1167 od 26. lipnja 2017. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu (SL 2017., L 170, str. 50.).

2        Zahtjev je upućen u okviru spora između društva Amoena Ltd i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (porezna i carinska uprava Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, u daljnjem tekstu: porezna uprava), u vezi s tarifnim razvrstavanjem grudnjaka namijenjenih nošenju nakon mastektomije.

 Pravni okvir

 KN

3        Carinsko razvrstavanje robe uvezene u Europsku uniju uređeno je kombiniranom nomenklaturom (u daljnjem tekstu: KN) iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 1987., L 256, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3.). Verzija KN‑a primjenjiva u glavnom postupku je ona proizišla iz te uredbe, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1821 od 6. listopada 2016. (SL 2016., L 294, str. 1.).

4        Prvi dio KN‑a sadržava skup uvodnih odredaba. U tom dijelu u odsjeku I., posvećenom općim pravilima, u odjeljku A, pod nazivom „Opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature”, određuje se:

„1.      Naslovi odsjeka, poglavlja i potpoglavlja služe samo za lakše snalaženje; za zakonske potrebe, razvrstavanje se vrši na temelju naziva tarifnih brojeva i svih odgovarajućih napomena uz odsjeke i poglavlja, te na temelju sljedećih pravila pod uvjetom da iz naziva tarifnih brojeva ili napomena ne proizlazi drukčije.

[…]

6.      Za zakonske potrebe, razvrstavanje robe u podbrojeve tarifnog broja vrši se sukladno nazivu tih podbrojeva i svih odgovarajućih napomena za podbrojeve te, mutatis mutandis, u skladu s gore navedenim pravilima, podrazumijevajući da se može uspoređivati samo podbrojeve na istoj razini. U smislu ovog pravila, primjenjuju se i odgovarajuće napomene uz odsjeke i poglavlja, osim ako iz konteksta ne proizlazi drukčije.”

5        Drugi dio KN‑a naslovljen „Popis carinskih stopa” podijeljen je na 21 odsjek. Odsjek XI. naslovljen „Tekstil i tekstilni proizvodi” sadržava, među ostalim, poglavlje 62. naslovljeno „Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih ili kukičanih”.

6        Tarifni broj 6212 KN‑a, na koji se primjenjuje ugovorna stopa carine od 6,5 %, ima sljedeću strukturu:

6212

Grudnjaci, steznici, korzeti, naramenice, držači čarapa, podvezice i slični proizvodi te njihovi dijelovi, neovisno jesu li pleteni ili kukičani ili ne

6212 10

– grudnjaci

6212 10 10

– – kompleti koji se sastoje od jednoga grudnjaka i jednih gaćica, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju

6212 10 90

– – ostalo

[…]

[…]


7        Odsjek XVIII. drugog dijela KN‑a naslovljen je „Optički, fotografski, kinematografski, mjerni, kontrolni, ispitni, medicinski ili kirurški instrumenti i aparati; satovi; glazbala; njihovi dijelovi i pribor”. U njemu je sadržano poglavlje 90. naslovljeno „Optički, fotografski, kinematografski, mjerni, kontrolni, ispitni, medicinski ili kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor”.

8        Tarifni broj 9021 KN‑a, a čija je roba koju obuhvaća oslobođena od ugovorne carine, ima sljedeću strukturu:

9021

Ortopedska pomagala, uključujući štake, kirurške pojaseve i podveze; šine i druga pomagala za prijelome; umjetni dijelovi tijela; aparati za poboljšanje sluha i drugi aparati koje se nosi ili ugrađuje u tijelo kako bi nadoknadili nedostatak ili invalidnost:

9021 10

– ortopedska pomagala i pomagala za prijelome:

9021 10 10

– – ortopedska pomagala

[…]

[…]


– umjetni zubi i zubne proteze

[…]

[…]


– ostali umjetni dijelovi tijela:

9021 31 00

– – Umjetni zglobovi

9021 39

– – ostalo:

9021 39 10

– – – očne proteze

9021 39 90

— – – ostalo

[…]

[…]


9        U napomeni 2. točki (b) poglavlja 90. KN‑a propisuje se:

„2.      Uzimajući u obzir prethodnu napomenu 1, dijelove i pribor za strojeve, aparate, instrumente ili proizvode iz ovog poglavlja razvrstava se prema sljedećim pravilima:

[…]

(b)      druge dijelove i pribor, prikladne za uporabu samo ili uglavnom za određenu vrstu stroja, instrumenta ili aparata ili pak za više strojeva, instrumenata ili aparata iz istog tarifnog broja (uključujući strojeve, instrumente ili aparate iz tarifnog broja 9010, 9013 ili 9031), razvrstava se s tim strojevima, instrumentima ili aparatima;

[…]”

 Uredba (EU) br. 952/2013

10      U stavcima 1. i 4. članka 57. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL 2013., L 269, str. 1.), naslovljenog „Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu”, propisuje se:

„1.      Za provedbu Zajedničke carinske tarife, razvrstavanje robe u Carinsku tarifu sastoji se u utvrđivanju jednog od podbrojeva ili daljnjih pododjeljaka [KN‑a] prema kojoj će se ta roba razvrstati.

[…]

4.      [Europska komisija] može donijeti mjere za određivanje razvrstavanja robe u Carinsku tarifu u skladu sa stavcima 1. i 2.”

11      U stavku 2. članka 58. te uredbe, naslovljenog „Dodjela provedbenih ovlasti”, pojašnjava se:

„Komisija putem provedbenih akata donosi mjere iz članka 57. stavka 4.

[…]”

12      U članku 285. stavku 1. iste uredbe pojašnjava se:

„Komisiji pomaže Odbor za carinski zakonik. […]”

 Provedbena uredba br. 2017/1167

13      Komisija je u cilju osiguranja jedinstvene primjene KN‑a donijela Provedbenu uredbu 2017/1167, koja je, u skladu sa svojim člankom 3., stupila na snagu 21. srpnja 2017.

14      U članku 1. te uredbe propisuje se:

„Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u [KN] u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.”

15      Prilog navedenoj uredbi je sljedeći:

„Prilog

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Pleteni grudnjak (61 % najlon, 20 % elastan, 12 % pamuk, 7 % viskoza), s prilagodljivim širokim naramenicama s pojačanjem, postavljenim iznad središnjeg dijela grudi, s oblikovanim košaricama te elastičnom trakom na stražnjem dijelu osnove.

Na naramenicama i košaricama ušiven je ukrasni uzorak, a na prednjem središnjem dijelu ušivena je ukrasna vrpca.

Proizvod se zakopčava s pomoću prilagodljivih ‚kukica’.

Košarice grudnjaka s unutarnje su strane podstavljene, s bočnim otvorima koji služe za umetanje pojačanja radi isticanja grudi (estetske svrhe) ili za umetanje prsnih proteza nakon mastektomije.

Vidjeti slike (*).

6212 10 90

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1. i 6. za tumačenje [KN] i nazivima oznaka KN 6212, 6212 10 i 6212 10 90.

Proizvod ima objektivne značajke (oblik i izrada) grudnjaka iz tarifnog broja 6212, kojim su obuhvaćeni grudnjaci svih vrsta (vidjeti i Objašnjenja harmoniziranog sustava uz tarifni broj 6212, drugi stavak, točka 1.).

Iako žene mogu nositi predmetni proizvod i nakon mastektomije, razvrstavanje u tarifni broj 9021 kao ortopedsko pomagalo ili kao dio opreme umjetnog dijela tijela isključeno je jer proizvod u trenutku uvoza ima objektivne značajke grudnjaka iz tarifnog broja 6212, koje ne ukazuju na njegovu konačnu namjenu (za estetske ili medicinske svrhe).

Proizvod se ne razvrstava u tarifni broj 9021 jer se bočni otvori mogu upotrijebiti za umetanje prsnih proteza nakon mastektomije, ali i za umetanje pojačanja radi isticanja grudi (estetske svrhe). Slično tomu, široke naramenice postavljene iznad središnjeg dijela grudi standardna su značajka grudnjaka s većim košaricama iz tarifnog broja 6212.

Stoga se proizvod razvrstava u oznaku KN 6212 10 90 kao grudnjak.

(*) Slike služe isključivo u informativne svrhe.


Image not found

 Okolnosti spora

16      Amoena je društvo sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini koje uvozi grudnjake namijenjene nošenju nakon mastektomije i prodaje ih pod nazivom „Carmen”.

17      Porezna uprava je 1. kolovoza 2017., nakon što je društvo Amoena uvezlo seriju grudnjaka namijenjenih nošenju nakon mastektomije, razvrstala tu robu u podbroj 6212 10 90 KN‑a u skladu s Provedbenom uredbom 2017/1167 te je primijenila stopu carine od 6,5 % čiji je povrat društvo Amoena zatražilo istog dana.

18      Porezna uprava je 1. rujna 2017. odbila taj zahtjev, što je društvo Amoena osporilo pred sudom koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku. Društvo Amoena ističe da je Provedbena uredba 2017/1167 nevaljana zbog toga što je rezultat očite pogreške i zbog toga što se njome povrjeđuje Komisijine ograničene ovlasti u mjeri u kojoj se njome na nezakonit način ograničava doseg tarifnog broja 9021 KN‑a i povrjeđuje članak 4. stavak 3. UEU‑a. Ono također tvrdi da se grudnjake namijenjene nošenju nakon mastektomije, s obzirom na njihovu posebnu svrhu i njihove objektivne značajke, treba okvalificirati kao „pribor” za prsne proteze u skladu s napomenom 2.(b) poglavlja 90. KN‑a i razvrstati pod tarifni broj 9021 kako bi se na taj način izbjegle carine.

19      Kao prvo, sud koji je uputio zahtjev upućuje na presudu od 13. srpnja 2016. u kojoj je Supreme Court of the United Kingdom (Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine) presudio da grudnjake namijenjene nošenju nakon mastektomije, poput onih o kojima je riječ u glavnom postupku, treba razvrstati u tarifni broj 9021 KN‑a (u daljnjem tekstu: presuda od 13. srpnja 2016.).

20      Pozivajući se na činjenična utvrđenja iz te presude, sud koji je uputio zahtjev opisuje grudnjake o kojima je riječ u glavnom postupku, a da to stranke u glavnom postupku pritom ne osporavaju, kao grudnjake namijenjene nošenju nakon mastektomije dizajnirane za žene koje su pretrpjele kirurško odstranjivanje jedne ili obiju dojki. Oni su posebno osmišljeni kako bi se u njih stavile silikonske prsne proteze te imaju desni i lijevi džep za čvrsto držanje proteza na mjestu. Ostale značajke po kojima se grudnjak namijenjen nošenju nakon mastektomije razlikuje od običnog grudnjaka su široke naramenice s pojačanjem postavljene iznad središnjeg dijela grudi koje osiguravaju uporište težini prsne proteze i sprečavaju preveliko opterećenje povezano s problemima vrata i ramena koje žene imaju nakon kirurške operacije. Oni su također osmišljeni na način da prsna proteza nije vidljiva, tako da imaju poseban rez i oblik različit od onih klasičnog grudnjaka.

21      Sud koji je uputio zahtjev smatra da se grudnjaci o kojima je riječ u glavnom postupku stoga objektivno po svojoj koncepciji razlikuju od običnih grudnjaka i da uporaba za koju su namijenjeni jasno proizlazi iz njihovih fizičkih značajki. Osim toga, on napominje da grudnjaci o kojima je riječ u glavnom postupku, zajedno s prsnima protezama čijem su držanju i potpori namijenjeni, ublažavaju psihološki učinak povezan s mastektomijom.

22      Iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku proizlazi da je nesporno da su prsne proteze čijem su držanju i potpori ti grudnjaci namijenjeni i same razvrstane pod tarifni broj 9021 KN‑a kao „umjetni dijelovi tijela”.

23      Kao drugo, sud koji je uputio zahtjev navodi da je društvo Amoena nakon presude od 13. srpnja 2016. za grudnjake o kojima je riječ u glavnom postupku poreznoj upravi podnijelo zahtjeve za izdavanje obvezujućih tarifnih informacija (u daljnjem tekstu: OTI). Nakon što je potvrdila primitak tih zahtjeva, ta je uprava obavijestila društvo Amoena da je izdavanje OTI‑ja u vezi s tom robom privremeno odgođeno sve dok Odbor za Carinski zakonik (u daljnjem tekstu: OCZ) ne razmotri njezino razvrstavanje radi mogućeg donošenja uredbe o razvrstavanju.

24      OCZ‑ov sastanak održan je od 17. do 19. listopada 2016. uz sudjelovanje Komisije i mnogobrojnih država članica, među kojima i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, te je na njemu zastupnik potonje države dostavio pojašnjenja u vezi s presudom od 13. srpnja 2016. i razlozima Supreme Court of the United Kingdom (Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine) koji su doveli do razvrstavanja grudnjaka o kojima je riječ u glavnom postupku u tarifni broj 9021 KN‑a kao pribora za prsne proteze.

25      Prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev iz zapisnika tog sastanka proizlazi, kao prvo, da je više država članica za tu vrstu proizvoda izdalo OTI pod tarifnim brojem 6212 KN‑a, kao drugo, da je velika većina država članica prisutnih na navedenom sastanku smatrala da grudnjak namijenjen nošenju nakon mastektomije nema značajke koje ga bitno razlikuju od grudnjaka iz tarifnog broja 6212 KN‑a i, kao treće, da je, zbog presude od 13. srpnja 2016. i kako bi se osiguralo ujednačeno tarifno razvrstavanje, za raspravu na sljedećem OCZ‑ovom sastanku trebalo pripremiti i predstaviti nacrt uredbe o razvrstavanju.

26      Novi OCZ‑ov sastanak održan je od 19. do 21. prosinca 2016. na kojem je Ujedinjena Kraljevina dostavila dodatne informacije u vezi s postupkom koji je doveo do presude od 13. srpnja 2016. Iz zapisnika tog sastanka proizlazi da se ta presuda smatrala protivnom praksi razvrstavanja u drugim državama članicama prema kojoj grudnjaci, poput onih o kojima je riječ u glavnom postupku, zbog svojih objektivnih značajki potpadaju pod tarifni broj 6212 KN‑a.

27      Na OCZ‑ovom sastanku održanom od 3. do 5. svibnja 2017. nacrt uredbe o razvrstavanju robe, poput grudnjaka o kojima je riječ u glavnom postupku, podnesen je na glasovanje državama članicama. 27 država članica glasovalo je za razvrstavanje te robe u podbroj 6212 10 90 KN‑a, a samo je Ujedinjena Kraljevina glasovala protiv tog razvrstavanja.

28      Komisija je 26. lipnja 2017. donijela Provedbenu uredbu 2017/1167.

29      Budući da je First‑tier Tribunal (Tax Chamber) (Prvostupanjski sud, (Odjel za poreze), Ujedinjena Kraljevina) smatrao da su argumenti koje je iznijelo društvo Amoena utemeljeni, odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1.      Jesu li OCZ i/ili [Komisija] počinili očitu pogrešku razvrstavši grudnjake namijenjene nošenju nakon mastektomije:

a)      u poglavlje 62. [KN‑a], tarifni broj 6212, koji izričito uključuje „grudnjake”, i u oznaku KN 6212 10 90;

umjesto u

b)      poglavlje 90., tarifni broj 9021 i oznaku KN 9021 10 10, kao pribor za umjetne dijelove tijela u smislu napomene 2. točke (b) uz poglavlje 90. KN‑a?

2.      Je li [Provedbenom uredbom 2017/1167] nezakonito sužen doseg tarifnog broja 9021 primjenjiv na umjetne dijelove tijela i napomene 2. (b) uz poglavlje 90. KN‑a, što znači da je njezino donošenje bilo izvan ovlasti [Komisije]?

3.      Čini li donošenje [Provedbene uredbe 2017/1167] povredu načela lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. [UEU‑a], imajući u vidu da:

a)      [Komisija] mora poštovati odluke nacionalnih sudova, ali da ujedno mora promicati ujednačenu (i pravilnu) primjenu Carinskog zakonika [uspostavljenog Uredbom br. 952/2013] i KN‑a;

b)      je Supreme Court [of the United Kingdom (Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine)] došao do jednoglasnog zaključka da grudnjake namijenjene nošenju nakon mastektomije treba razvrstati u poglavlje 90. KN‑a, tarifni broj 9021; i da je

c)      odluka Supreme Court [of the United Kingdom (Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine)] dostavljena [Komisiji], a da ju je ona dostavila svim državama članicama [Unije] zajedno sa sažetkom njezina obrazloženja?”

 O prethodnim pitanjima

30      Svojim pitanjima, koja valja ispitati zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti traži od Suda da odluči o valjanosti Provedbene uredbe 2017/1167 s obzirom na, s jedne strane, razvrstavanje robe iz stupca 1. tablice iz njezina priloga u tarifni broj 6212 KN‑a, a ne u njezin tarifni broj 9021 i, s druge strane, na načelo lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. UEU‑a.

31      Najprije valja podsjetiti da, prema ustaljenoj sudskoj praksi, uredba o razvrstavanju ima opći doseg jer se ne primjenjuje na određeni gospodarski subjekt nego općenito na proizvode koji su istovjetni onima koje je ispitao OCZ. Za određivanje područja njezine primjene u okviru tumačenja uredbe o razvrstavanju treba, među ostalim, voditi računa o njezinu obrazloženju (presuda od 13. rujna 2018., Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, t. 40. i navedena sudska praksa).

32      Osim toga, iako uredba o razvrstavanju nije izravno primjenjiva na proizvode koji nisu istovjetni, nego su samo slični proizvodu koji je predmet te uredbe, potonja je po analogiji primjenjiva na takve proizvode. U tom je pogledu dovoljno da su proizvodi koje treba razvrstati i proizvodi na koje se odnosi uredba o razvrstavanju dovoljno slični (presuda od 13. rujna 2018., Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, t. 44.).

33      Prema opisu iz stupca 1. tablice u Prilogu Provedbenoj uredbi 2017/1167, ona se odnosi na:

„[p]leteni grudnjak […] s prilagodljivim širokim naramenicama s pojačanjem, postavljenim iznad središnjeg dijela grudi, s oblikovanim košaricama te elastičnom trakom na stražnjem dijelu osnove. Na naramenicama i košaricama ušiven je ukrasni uzorak, a na prednjem središnjem dijelu ušivena je ukrasna vrpca. Proizvod se zakopčava s pomoću prilagodljivih „kukica”. Košarice grudnjaka s unutarnje su strane podstavljene, s bočnim otvorima koji služe za umetanje pojačanja radi isticanja grudi (estetske svrhe) ili za umetanje prsnih proteza nakon mastektomije.”

34      U ovom slučaju, iz opisa grudnjaka o kojima je riječ u glavnom postupku koji je dao sud koji je uputio zahtjev, a koji je naveden u točki 20. ove presude, proizlazi da je riječ o grudnjacima namijenjenima nošenju nakon mastektomije koji su posebno osmišljeni kako bi se u njih stavile prsne proteze i koji imaju bočne džepove za držanje proteza na mjestu. Oni su, među ostalim, obilježeni širokim naramenicama s pojačanjem postavljenim iznad središnjeg dijela grudi.

35      Stoga su grudnjaci o kojima je riječ u glavnom postupku, s obzirom na te objektivne osobine i svojstva, istovjetni robi u Prilogu Provedbenoj uredbi 2017/1167 ili su joj barem dovoljno slični kako bi se ta uredba na njih primijenila po analogiji.

36      Budući da je Provedbena uredba 2017/1167 primjenjiva na grudnjake o kojima je riječ u glavnom postupku, valja ispitati valjanost te uredbe s obzirom na, s jedne strane, KN i, s druge strane, načelo lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. UEU‑a.

 Valjanost Provedbene uredbe 2017/1167 s obzirom na KN

37      Sud je u nekoliko navrata presudio da su Europski parlament i Vijeće Europske unije Komisiji, koja djeluje u suradnji s carinskim stručnjacima država članica, dodijelili široku diskrecijsku ovlast za pobliže određivanje sadržaja tarifnih brojeva koji se uzimaju u obzir pri razvrstavanju određene robe. Međutim, Komisijina ovlast da donese mjere iz članka 57. stavka 4. Uredbe br. 952/2013 ne dopušta joj izmjenu sadržaja ni dosega tarifnih brojeva (vidjeti u tom smislu presudu od 22. ožujka 2017., GROFA i dr., C‑435/15 i C‑666/15, EU:C:2017:232, t. 49. i od 22. veljače 2018., Kubota (UK) i EP Barrus, C‑545/16, EU:C:2018:101, t. 23.).

38      Stoga valja provjeriti je li Komisija time što je robu opisanu u stupcu 1. tablice iz Priloga Provedbenoj uredbi 2017/1167 razvrstala u tarifni broj 6212 KN‑a, a ne u njezin tarifni broj 9021, izmijenila sadržaj ili doseg tih dvaju tarifnih brojeva.

39      U tom pogledu valja podsjetiti da se, na temelju općeg pravila 1. za tumačenje KN‑a, tarifno razvrstavanje robe za zakonske potrebe u načelu vrši na temelju naziva tarifnih brojeva i napomena odsjeka ili poglavlja. Na temelju općeg pravila 6. za tumačenje KN‑a, razvrstavanje robe u podbrojeve tarifnog broja vrši se za zakonske potrebe na temelju naziva tih podbrojeva i napomena uz podbrojeve.

40      Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, u interesu pravne sigurnosti i jednostavnosti nadzora, odlučujući kriterij za tarifno razvrstavanje robe općenito treba tražiti u njezinim objektivnim značajkama i svojstvima, kako su oni određeni u tekstu tarifnog broja KN‑a i napomenama odsjeka ili poglavlja (presuda od 15. svibnja 2019., Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, t. 36. i navedena sudska praksa).

41      U trenutku carinjenja mora postojati mogućnost provjere tih objektivnih značajki i svojstava proizvodâ (presuda od 22. veljače 2018., SAKSA, C‑185/17, EU:C:2018:108, t. 31. i navedena sudska praksa).

42      U tom pogledu valja podsjetiti na to da poglavlje 62. KN‑a obuhvaća tarifni broj 6212, naslovljen „Grudnjaci, steznici, korzeti, naramenice, držači čarapa, podvezice i slični proizvodi te njihovi dijelovi, neovisno jesu li pleteni ili kukičani ili ne”. Tarifni podbroj 6212 10 ima naslov „grudnjaci”. Tekst podbroja 6212 10 90 odnosi se na grudnjake i „ostalo” kao i na „komplet[e] koji se sastoje od jednoga grudnjaka i jednih gaćica, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju”.

43      Stoga je Komisija na temelju opisa iz stupca 1. tablice u Prilogu Provedbenoj uredbi 2017/1167 u vezi s objektivnim značajkama i svojstvima robe iz te uredbe mogla smatrati da na temelju općih pravila 1. i 6. za tumačenje KN‑a, kao što je to navedeno u obrazloženju iz stupca 3. tablice u Prilogu navedenoj uredbi, ta roba „ima objektivne značajke (oblik i izgradnja) grudnjaka iz tarifnog broja 6212 [KN‑a]”.

44      U tom pogledu valja napomenuti da, iako namjena proizvoda može, zbilja, predstavljati objektivan kriterij za razvrstavanje, je to samo u mjeri u kojoj je ta namjena svojstvena tom proizvodu, pri čemu se ta svojstvenost mora moći procijeniti s obzirom na njegove objektivne značajke i svojstva (vidjeti u tom smislu presudu od 15. svibnja 2019., Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, t. 37. i navedenu sudsku praksu). Međutim, čak i pod pretpostavkom da su grudnjaci na koje se odnosi Provedbena uredba 2017/1167, kao što to tvrdi društvo Amoena, isključivo ili barem pretežno namijenjeni ženama koje su pretrpjele kirurško odstranjivanje jedne ili obiju dojki i koji im omogućavaju umetanje prsnih proteza, tom namjenom se ne može dovesti u pitanje utvrđenje iz prethodne točke ove presude.

45      Naime, takva namjena nije svojstvena toj robi s obzirom na to da objektivne značajke i svojstva navedene robe nisu takve naravi da isključuju njihovu upotrebu kao običnog grudnjaka niti nameću isključivu upotrebu tih grudnjaka s prsnom protezom. Iako grudnjaci iz Provedbene uredbe 2017/1167 imaju osobito široke naramenice iznad središnjeg dijela grudi kao i bočne otvore, iz razloga navedenih u stupcu 3. tablice u Prilogu toj uredbi proizlazi, a da društvo Amoena to nije osporilo, da je poseban položaj naramenica značajka zajednička grudnjacima s većim košaricama i da navedeni bočni otvori mogu poslužiti za umetanje jastučića u estetske svrhe.

46      Iz toga slijedi da je Komisija mogla smatrati, kao što to proizlazi iz stupca 3. tablice u Prilogu Provedbenoj uredbi 2017/1167, da „u trenutku uvoza […] objektivne značajke grudnjaka […] ne ukazuju na njegovu konačnu namjenu (za estetske ili medicinske svrhe)”.

47      S obzirom na prethodno navedeno, razvrstavanje robe iz Priloga Uredbi 2017/1167 u tarifni broj 6212 KN‑a, točnije njezin podbroj 6212 10 90, jest opravdano i Komisija, time što je provela to razvrstavanje, nije dakle izmijenila sadržaj ili doseg tog tarifnog broja 6212 KN‑a.

48      Taj zaključak nije doveden u pitanje argumentima koje je istaknulo društvo Amoena, kako su oni navedeni u odluci kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku, a koji idu u prilog razvrstavanju grudnjaka o kojima je riječ u glavnom postupku pod tarifni broj 9021 KN‑a kao „pribora” za prsne proteze, kako je to u presudi od 13. srpnja 2016. presudio Supreme Court of the United Kingdom (Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine).

49      U tom pogledu iz spisa kojim raspolaže Sud proizlazi da je nesporno da prsne proteze koje mogu biti umetnute u grudnjake o kojima je riječ u glavnom postupku same spadaju u tarifni broj 9021 KN‑a kao „umjetni dijelovi tijela”.

50      Napomenom 2.(b) poglavlja 90. KN‑a propisuje se da se druge dijelove i pribor, prikladne za uporabu samo ili uglavnom za određenu vrstu stroja, instrumenta ili aparata ili pak za više strojeva, instrumenata ili aparata iz istog tarifnog broja tog poglavlja razvrstava s tim strojevima, instrumentima ili aparatima.

51      Iz sudske prakse Suda proizlazi da pojam „pribor” u smislu poglavlja 90. KN‑a pretpostavlja da je riječ o zamjenjivim dijelovima koji omogućavaju prilagodbu aparata određenom radnom zadatku ili proširenje njegovih mogućnosti ili dodatno osiguravanje izvođenja neke posebne operacije u vezi s njegovom glavnom funkcijom (vidjeti u tom smislu presude od 16. lipnja 2011., Unomedical, C‑152/10, EU:C:2011:402, t. 29. i od 4. ožujka 2015., Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, t. 69.).

52      U ovom slučaju valja utvrditi da se roba iz Priloga Provedbenoj uredbi 2017/1167 ne može u smislu poglavlja 90. KN‑a smatrati „priborom” prsnih proteza.

53      Naime, takvi grudnjaci ne omogućavaju prilagodbu prsnih proteza određenom radnom zadatku, proširenje njihovih mogućnosti ili dodatno osiguravanje izvođenja neke posebne operacije u vezi s njegovom glavnom funkcijom s obzirom na to da se njima ništa ne dodaje toj funkciji niti se njima poboljšava njihova inherentna funkcionalnost. Stoga, iako oni doista mogu, u skladu s navodima iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku, poslužiti da se zahvaljujući bočnim otvorima prsne proteze drže na mjestu, njima se ipak tim protezama ne omogućava da obavljaju funkciju različitu od one kojoj su namijenjene, a to je da u cijelosti ili djelomično zamijene jednu ili obje dojke koje su kirurški odstranjene.

54      S obzirom na prethodno navedeno, valja smatrati da Komisija time što je robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu Provedbenoj uredbi 2017/1167 razvrstala u tarifni broj 6212 KN‑a, a ne u njezin tarifni broj 9021, nije izmijenila sadržaj ni opseg tih dvaju tarifnih brojeva.

 Valjanost Provedbene uredbe 2017/1167 s obzirom na načelo lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. UEUa

55      Valja podsjetiti da načelo lojalne suradnje ne obvezuje samo države članice na poduzimanje svih mjera prikladnih za osiguranje primjene i djelotvornosti prava Unije, već i njezinim institucijama nameće uzajamne obveze lojalne suradnje s državama članicama (presuda od 4. rujna 2014., Španjolska/Komisija, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, t. 87.).

56      Stoga se, u skladu sa sudskom praksom Suda, načelom lojalne suradnje u određenim okolnostima Komisiji mogu nametnuti postupovne obveze prilikom izrade pravnog akta, osobito u dijelu u kojem se od nje može zahtijevati da primi na znanje i ispita argumente koje je država članica iznijela protiv tog akta (vidjeti u tom smislu presude od 20. rujna 2001., Belgija/Komisija, C‑263/98, EU:C:2001:455, t. 94. do 96. i od 6. studenoga 2018., Scuola Elementare Maria Montessori/Komisija, Komisija/Scuola Elementare Maria Montessori i Komisija/Ferracci, C‑622/16 P do C‑624/16 P, EU:C:2018:873, t. 84.).

57      Međutim, u ovom slučaju ništa ne omogućava zaključak da Komisija nije ispunila postupovne obveze koje je imala prilikom izrade Provedbene uredbe 2017/1167. Naime, iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku kao i iz očitovanja koja su Sudu podnijeli Ujedinjena Kraljevina i Komisija proizlazi da su prilikom OCZ‑ovih sastanaka u listopadu i prosincu 2016., koji su prethodili donošenju te provedbene uredbe, Komisija i države članice bile obaviještene o presudi od 13. srpnja 2016., da je Ujedinjena Kraljevina imala priliku pojasniti razloge i okolnosti i da su se u tom pogledu razmijenila mišljenja. Stoga se ne može tvrditi da Komisija nije ispitala i uzela u obzir stajalište koje je Ujedinjena Kraljevina zauzela prije donošenja Provedbene uredbe 2017/1167.

58      Osim toga, valja istaknuti da Komisija prilikom donošenja uredbe o tarifnom razvrstavanju nije mogla biti vezana presudom suda države članice, makar to bio i vrhovni sud. Naime, ustaljena je sudska praksa da takvu uredbu nakon OCZ‑ovog mišljenja donosi Komisija kada razvrstavanje u KN određenog proizvoda može predstavljati poteškoću ili biti sporno (presude od 26. travnja 2017., Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, t. 59. i od 15. svibnja 2019., Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, t. 54.), pri čemu takva pravna nesigurnost može, među ostalim, postojati u slučaju sudskih ili upravnih razlika među državama članicama u vezi s tarifnim razvrstavanjem iste robe.

59      To je bio slučaj nakon presude od 13. srpnja 2016. s obzirom na to da iz spisa kojim Sud raspolaže proizlazi da je tarifno razvrstavanje grudnjaka o kojima je riječ u glavnom postupku, o kojem je odlučio Supreme Court of the United Kingdom (Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine), protivno onom koje su prilikom izdavanja OTI‑ja provela carinska tijela drugih država članica.

60      U tom pogledu valja napomenuti da u skladu sa sudskom praksom Suda okolnost – da su carinska tijela druge države članice u postupku u tijeku pred nacionalnim sudom, protiv čijih odluka na temelju nacionalnog prava nije moguće izjaviti pravni lijek, trećem za određenu robu izdala OTI u pogledu kojeg se čini da odražava drukčije tumačenje tarifnih brojeva KN‑a od onog za koje navedeni sud smatra da je potrebno usvojiti u pogledu sličnog proizvoda o kojemu je riječ u navedenom sporu – zasigurno mora navesti taj sud da bude posebno pažljiv prilikom svoje ocjene mogućeg nepostojanja razumne sumnje u pogledu pravilne primjene KN‑a (vidjeti u tom smislu presude od 15. rujna 2005., Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, t. 33. i 34. i od 7. travnja 2011., Sony Supply Chain Solutions (Europe), C‑153/10, EU:C:2011:224, t. 42.).

61      S obzirom na prethodno navedeno, valja utvrditi da nijedan element podnesen Sudu ne dopušta zaključak da je donošenjem Provedbene uredbe 2017/1167 Komisija povrijedila načelo lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. UEU‑a.

62      Iz toga slijedi da na upućena pitanja treba odgovoriti da njihovo ispitivanje nije otkrilo nijedan element koji bi mogao utjecati na valjanost Provedbene uredbe 2017/1167.

 Troškovi

63      Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenoga, Sud (deseto vijeće) odlučuje:

Ispitivanje prethodnih pitanja nije otkrilo nijedan element koji bi mogao utjecati na valjanost Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1167 od 26. lipnja 2017. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu.

Potpisi


*      Jezik postupka: engleski