Language of document :

Žaloba podaná dne 23. října 2019 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-788/19)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: N. Gossement a C. Perrin, agentes)

Žalovaný: Španělské království

Návrhová žádání

Určit, že Španělské království tím, že:

stanovilo důsledky nesplnění informační povinnosti týkající se majetku a práv v zahraničí, nebo pozdního odevzdání formuláře „Modelo720“, které zahrnují kvalifikaci uvedených aktiv jako neodůvodněné kapitálové zisky, které se nepromlčují;

automaticky stanovilo paušální pokutu ve výši 150% použitelnou v případě nesplnění informační povinnosti týkající se majetku a práv v zahraničí, nebo pozdního odevzdání formuláře „Modelo720“;

uplatnilo paušální pokutu ve výši 150% použitelnou v případě nesplnění informační povinnosti týkající se majetku a práv v zahraničí, nebo pozdního odevzdání formuláře „Modelo720“, jejíž výše přesahuje výši sankcí stanovených v obecném režimu pro podobná porušení;

nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článků 21, 45, 56 a 63 SFEU a z článků 28, 31, 36 a 40 Dohody o EHP.

Uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Hlavní důvody a argumenty

Španělské daňové předpisy ukládá daňovým rezidentům ve Španělsku povinnost deklarovat majetek a práva v zahraničí prostřednictvím formuláře daňového přiznání („Modelo 720“). V případě nesplnění či nesprávného splnění uvedené povinnosti se uplatní zvláštní sankční režim.

Komise dospěla k závěru, že sankce spočívající v kvalifikaci uvedených aktiv jako kapitálové zisky, představuje neuplatnění promlčecích lhůt a paušální pokuty omezení základních svobod SFEU a EHP. Ačkoli tato opatření mohou v zásadě být vhodná k dosahování sledovaných cílů předcházet a bojovat proti daňovým únikům a podvodům, jsou nepřiměřená.

____________