Language of document :

23. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(kohtuasi C-788/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: N. Gossement ja C. Perrin)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

tunnistada, et kuna Hispaania Kuningriik:

sidus välisriigi vara ja õiguste kohta teavitamise kohustuse rikkumise või vormi „Modelo 720“ tähtaegselt esitamata jätmisega tagajärjed, mis tähendavad nimetatud vara kvalifitseerimist kapitalituluks, mis ei aegu;

kehtestas automaatselt trahvi, mille summaks on 150% sellest summast, mida kohaldatakse, kui rikutakse välisriigi vara ja õiguste kohta teavitamise kohustust või ei esitata tähtaegselt vormi „Modelo 720“;

kehtestas juhuks, kui rikutakse välisriigi vara ja õiguste kohta teavitamise kohustust või ei esitata tähtaegselt vormi „Modelo 720“, suuremad trahvid, kui on ette nähtud sarnaste rikkumiste kohta üldises korras sätestatud trahvide puhul;

siis on see liikmesriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad ELTL artiklist 21, 45, 56 ja 63 ning EMP lepingu artiklitest 28, 31, 36 ja 40.

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Hispaania maksualastes õigusnormides on kehtestatud kohustus deklareerida teatud välisriigis asuvad varad ja õigused, kasutades maksudeklaratsiooni vormi („Modelo 720“). Kui seda kohustust rikutakse või seda valesti täidetakse, siis kohaldatakse spetsiifilist sanktsioonide korda.

Komisjon järeldab, et sanktsioonid, milles kvalifitseeritakse vara kapitalituluks, jäetakse kohaldamata tavapärased aegumisnormid ja kindlaksmääratud trahvid, kujutavad endast ELTL ja EMP lepingu põhivabaduste piiramist. Ehkki need meetmed võivad olla sobilikud, et saavutada taotletud eesmärke – milleks on ennetada maksudest hoidumist ja maksupettust ning võidelda nende vastu –, on need ebaproportsionaalsed.

____________