Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 23. oktobrī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-788/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: N. Gossement un C. Perrin)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasījumi

atzīt, ka Spānijas Karaliste:

nosakot, ka – gadījumā, ja netiek izpildīts pienākums informēt par savu ārvalstīs esošo mantu un mantiskajām tiesībām vai tiek novēloti iesniegta deklarācijas t.s. “Modelo 720” veidlapa – iestājas tādas tiesiskas sekas, ka šie aktīvi tiek uzskatīti par nepamatotu kapitāla pieaugumu, uz kuru neattiecas noilgums;

automātiski uzliekot fiksētu naudas sodu 150 % apmērā gadījumā, ja netiek izpildīts pienākums informēt par savu ārvalstīs esošo mantu un mantiskajām tiesībām vai tiek novēloti iesniegta “Modelo 720” veidlapa;

pienākuma informēt par savu ārvalstīs esošo mantu un mantiskajām tiesībām neizpildes gadījumā vai “Modelo 720” veidlapas novēlotas iesniegšanas gadījumā piemērojot fiksētus naudas sodus, kas apmēra ziņā ir bargāki par sodiem, kas vispārīgajā regulējumā ir paredzēti līdzīgu pārkāpumu gadījumos;

nav izpildījusi pienākumus, kas tai uzlikti LESD 21., 45., 56. un 63. pantā un EEZ līguma 28., 31., 36. un 40. pantā;

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Spānijas nodokļu tiesiskais regulējums uzliek Spānijas iekšzemes nodokļu maksātājiem pienākumu deklarēt noteiktu tiem ārvalstīs piederošu mantu un mantiskās tiesības, iesniedzot nodokļu deklarācijas veidlapu (“Modelo 720”). Šā pienākuma neizpildes vai nepareizas izpildes gadījumā tiek piemērots īpašs sodu regulējums.

Komisija secina, ka sankcijas, kas izpaužas kā aktīvu uzskatīšana par kapitāla pieaugumu, parasto noteikumu par noilgumu nepiemērošana un fiksētie naudas sodi, ir LESD un EEZ līgumā nostiprināto pamatbrīvību ierobežojums. Šie pasākumi – lai arī principā, iespējams, būdami piemēroti, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, proti, cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanu nodokļu jomā - ir nesamērīgi.

____________