Language of document :

Žaloba podaná 23. októbra 2019 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(vec C-788/19)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: N. Gossement a C. Perrin, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

Určiť, že Španielske kráľovstvo tým, že

stanovilo dôsledky nesplnenia informačnej povinnosti týkajúcej sa majetku a práv v zahraničí, alebo neskorého odovzdania formulára „Modelo720“, ktoré zahŕňajú kvalifikáciu uvedených aktív ako neodôvodnených kapitálových ziskov, ktoré sa nepremlčujú;

automaticky stanovilo paušálnu pokutu vo výške 150% použiteľnú v prípade nesplnenia informačnej povinnosti týkajúcej sa majetku a práv v zahraničí, alebo neskorého odovzdania formulára „Modelo 720“;

uplatnilo paušálne pokuty vo výške 150% použiteľné v prípade nesplnenia informačnej povinnosti týkajúcej sa majetku a práv v zahraničí, alebo neskorého odovzdania formulára „Modelo720“, ktorého výška presahuje výšku sankcií stanovených vo všeobecnom režime pre podobné porušenia;

nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článkov 21, 45, 56 a 63 ZFEÚ a z článkov 28, 31, 36 a 40 Dohody o EHP.

Zaviazať Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Španielske daňové predpisy ukladajú rezidentom na daňové účely v Španielsku povinnosť deklarovať majetok a práva v zahraničí prostredníctvom formulára daňového priznania („Modelo 720“). V prípade nesplnenia či nesprávneho splnenia uvedenej povinnosti sa uplatní osobitný sankčný režim.

Komisia dospela k záveru, že sankcie spočívajúce v kvalifikácii uvedených aktív ako kapitálových ziskov, predstavuje neuplatnenie premlčacích lehôt a paušálne pokuty obmedzenie základných slobôd ZFEÚ a EHP. Aj keď tieto opatrenia môžu v zásade byť vhodné na dosahovanie sledovaných cieľov, t. j. predchádzať a bojovať proti daňovým únikom a podvodom, sú neprimerané.

____________