Language of document :

Talan väckt den 23 oktober 2019 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-788/19)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: N. Gossement och C. Perrin)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 21, 45, 56 och 63 FEUF samt artiklarna 28, 31, 36 och 40 i EES-avtalet,

genom att föreskriva konsekvenser av underlåtenhet att uppfylla upplysningsskyldigheten beträffande tillgångar och rättigheter i utlandet eller skyldigheten att i rätt tid ge in det så kallade formulär 720 (”Modelo 720”) (nedan kallat formulär 720) som innefattar att nämnda tillgångar och rättigheter anses utgöra omotiverade kapitalvinster, vilka inte preskriberas,

genom att automatiskt påföra fasta böter som uppgår till 150 procent av det undandragna skattebeloppet vid underlåtenhet att uppfylla upplysningsskyldigheten beträffande tillgångar och rättigheter i utlandet eller skyldigheten att i rätt tid ge in formulär 720,

genom att påföra fasta böter vid underlåtenhet att uppfylla upplysningsskyldigheten beträffande tillgångar och rättigheter i utlandet eller skyldigheten att i rätt tid ge in formulär 720 som är högre än de sanktioner som föreskrivs i de allmänna bestämmelserna för liknande överträdelser, och

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt den spanska skattelagstiftningen är personer som har skatterättslig hemvist i Spanien skyldiga att deklarera tillgångar och rättigheter i utlandet via ett särskilt deklarationsformulär (formulär 720). Vid underlåtenhet att uppfylla nämnda skyldighet eller om skyldigheten inte uppfyllts på ett korrekt sätt tillämpas särskilda sanktionsbestämmelser.

Kommissionen anser att sanktionerna, vilka innebär att de aktuella tillgångarna och rättigheterna anses utgöra kapitalvinster, att de normala preskriptionsreglerna inte ska tillämpas och att fasta böter påförs, utgör en restriktion av de grundläggande friheter som garanteras i EUF-fördraget och i EES-avtalet. De aktuella åtgärderna kan visserligen i princip vara lämpliga för att uppnå de mål som eftersträvas, det vill säga att förebygga och bekämpa skatteundandragande och skatteflykt. Kommissionen anser dock att åtgärderna inte står i proportion till nämnda mål.

____________