Language of document :

Жалба, подадена на 29 юли 2019 г. от Intercept Pharma Ltd и Intercept Pharmaceuticals, Inc. срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 28 юни 2019 г. по дело T-377/18, Intercept Pharma и Intercept Pharmaceuticals/EMA

(Дело C-576/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Intercept Pharma Ltd и Intercept Pharmaceuticals, Inc. (представители: L. Tsang, J. Mulryne и E. Amos, Solicitors, F. Campbell, Barrister)

Друга страна в производството: Европейска агенция по лекарствата

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени решението на Общия съд, постановено на 28 юни 2019 г.,

да отмени съобщеното от ответника на жалбоподателите решение на 15 май 2018 г. за оповестяване на периодичен доклад за оценка на съотношението полза/риск, и

да осъди ответника да заплати съдебните и другите разноски, направени във връзка с това от жалбоподателите в първоинстанционното и във въззивното производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателите изтъкват две основания.

1. Първо основание: Общият съд е допуснал грешка, като е приел, че „защитата на съдебните производства“ съгласно в член 4, параграф 2 от Регламент 1049/20011 , е от значение единствено когато документите са изготвени в рамките на конкретно съдебно производство или когато в тях се съдържа правно становище, което е предмет на това производство. Това води до недопустимо ограничаване и стесняване на смисъла на текста на член 4, параграф 2, каквото не се съдържа в регламента.

2. Второ основание: Общият съд неправилно е приел, че „търговските интереси“ съгласно в член 4, параграф 2 от Регламент 1049/2001, могат да се прилагат само когато определени елементи от съответния документ биха могли да засегнат търговските интереси на съответната страна, а не следва да се прилагат просто въз основа на това, че оповестяването на даден документ като цяло би нарушило търговските интереси на неговия автор. Тази гледна точка не е позволила на Общия съд да приеме, че е допусната грешка при прилагане на правото и при преценката, извършена от ответника, като не са били взети предвид обстоятелствата относно искането за оповестяване в конкретния случай.

____________

1 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 2001 г., стр. 43; Специално издание на български език; 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).