Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 29. července 2019 společnostmi Intercept Pharma Ltd a Intercept Pharmaceuticals, Inc. proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 28. června 2019 ve věci T-377/18, Intercept Pharma a Intercept Pharmaceuticals v. EMA

(Věc C-576/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. (zástupci: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos, Solicitors, F. Campbell, Barrister)

Další účastnice řízení: Evropská agentura pro léčivé přípravky

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2019;

zrušil rozhodnutí oznámené další účastníci řízení navrhovatelkám dne 15. května 2018 o zveřejnění pravidelné zprávy o hodnocení prospěšnosti a rizik a

uložil další účastnici řízení náhradu veškerých nákladů řízení a souvisejících výdajů vynaložených navrhovatelkami v prvním stupni řízení i v řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládají navrhovatelky dvě důvody.

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z pochybení Tribunálu v jeho závěru, že odrážka čl. 4 odst. 2 nařízení č. 1049/20011 týkající se „ochrany soudního řízení“ je relevantní pouze tehdy, pokud byly dokumenty vyhotoveny v souvislosti s konkrétním soudním řízením nebo pokud obsahují právní stanoviska, která jsou předmětem takového řízení. Tím došlo k nepřípustnému omezení obsahu čl. 4 odst. 2, které v nařízení není stanoveno.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z pochybení Tribunálu v jeho závěru, že odrážka čl. 4 odst. 2 nařízení č. 1049/2001 týkající se „obchodních zájmů“ se může použít pouze tehdy, je-li zjištěno, že konkrétní údaje v dokumentu ohrožují obchodní zájmy příslušné strany, a nemůže se použít pouze na základě toho, že zpřístupnění dokumentu jako celku by poškodilo obchodní zájmy jeho autora. Kvůli tomuto názoru Tribunálu neuznal nesprávné právní posouzení a nesprávné posouzení skutkového stavu, jichž se dopustila další účastnice řízení, když v této věci odmítla zohlednit kontext žádosti o zpřístupnění.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. 2001, L 145, s. 43).