Language of document :

Appel iværksat den 29. juli 2019 af Intercept Pharma Ltd og Intercept Pharmaceuticals, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 28. juni 2019 i sag T-377/18, Intercept Pharma og Intercept Pharmaceuticals mod EMA

(Sag C-576/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Intercept Pharma Ltd og Intercept Pharmaceuticals, Inc. (ved solicitors L. Tsang, J. Mulryne og E. Amos og barrister F. Campbell)

Den anden part i appelsagen: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 28. juni 2019 ophæves.

EMA’s afgørelse om udlevering af den periodiske rapport om vurdering af benefit/risk-forholdet, som EMA meddelte appellanterne den 15. maj 2018, annulleres.

EMA tilpligtes at betale appellanternes sagsomkostninger og andre udgifter i forbindelse med denne sag, både i første instans og i forbindelse med appelsagen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanterne fremsat to anbringender.

1. Med det første anbringende gøres det gældende, at Retten begik en fejl ved at konkludere, at leddet om »beskyttelse af retslige procedurer« i artikel 4, stk. 2, i forordning nr. 1049/2001 1 kun er relevant, når dokumenter er udfærdiget i forbindelse med en konkret retslig procedure, eller når de indeholder juridiske holdninger, som er genstand for sådanne procedurer. Dette medførte en utilladelig indskrænkning og begrænsning af ordlyden af artikel 4, stk. 2, som ikke er indeholdt i forordningen.

2. Med det andet anbringende gøres det gældende, at Retten begik en fejl ved at konkludere, at leddet om »forretningsmæssige interesser« i artikel 4, stk. 2, i forordning nr. 1049/2001 kun kan finde anvendelse, når der er angivet specifikke dele af dokumentet, som skader den pågældende parts forretningsmæssige interesser, og ikke blot kan finde anvendelse, fordi udbredelse af et dokument i sin helhed ville skade de forretningsmæssige interesser for den, som har udfærdiget dokumentet. Denne opfattelse forhindrede Retten i at anerkende, at EMA begik en retlig fejl og anlagde et urigtigt skøn, da det afviste at tage hensyn til baggrunden for begæringen om aktindsigt i denne sag.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT 2001, L 145, s. 43).