Language of document :

Valitus, jonka Intercept Pharma Ltd ja Intercept Pharmaceuticals, Inc. ovat tehneet 29.7.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-377/18, Intercept Pharma ja Intercept Pharmaceuticals v. EMA, 28.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-576/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Intercept Pharma Ltd. ja Intercept Pharmaceuticals, Inc. (edustajat: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos, solicitors, ja F. Campbell, barrister)

Muu osapuoli: Euroopan lääkevirasto (EMA)

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin

kumoaa yleisen tuomioistuimen 28.6.2019 antaman ratkaisun

kumoaa päätöksen, jonka vastapuoli on antanut valittajille tiedoksi 15.5.2018 ja joka koskee Periodic Benefit Risk Evaluation Report -nimisen kertomuksen julkistamista

velvoittaa vastapuolen korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut ja muut kulut, joita valittajille on aiheutunut asian käsittelystä ensimmäisessä oikeusasteessa ja valitusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat vetoavat valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen.

Ensimmäinen valitusperuste, joka perustuu siihen, että yleinen tuomioistuin on tehnyt virheen katsoessaan, että asetuksen N:o 1049/20011 4 artiklan 2 kohdan luetelmakohta ”tuomioistuinkäsittelyn suoja” on relevantti vain siinä tapauksessa, että asiakirjat on laadittu tietyn tuomioistuinkäsittelyn yhteydessä tai että ne sisältävät oikeudellisia kannanottoja, jotka voivat olla tällaisen käsittelyn kohteena. Tämä merkitsee 4 artiklan 2 kohdan sanamuodon rajoittamista tavalla, jota asetuksen näkökulmasta ei voida hyväksyä.

Toinen valitusperuste, joka perustuu siihen, että yleinen tuomioistuin on tehnyt virheen katsoessaan, että asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan luetelmakohtaa ”taloudellisten etujen suoja” voidaan soveltaa ainoastaan silloin, kun voidaan osoittaa, että asiakirjan tietyt osat voivat vahingoittaa relevantin osapuolen taloudellisia etuja, ja ettei sitä voida soveltaa ainoastaan sillä perusteella, että asiakirjan antaminen tutustuttavaksi kokonaisuudessaan vahingoittaisi sen laatijan etuja. Tämä näkemys on estänyt yleistä tuomioistuinta tunnistamasta oikeudellista virhettä ja arviointivirhettä, jotka vastapuoli on tehnyt, kun se on tässä tapauksessa kieltäytynyt ottamasta huomioon tutustuttavaksi antamasta koskevan pyynnön asiayhteyttä.

____________

1 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (EYVL 2001, L 145, s. 43).