Language of document :

Žalba koju su 29. srpnja 2019. podnijeli Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 28. lipnja 2019. u predmetu T-377/18, Intercept Pharma i Intercept Pharmaceuticals protiv EMA-e

(predmet C-576/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. (zastupnici: L. Tsang, J. Mulryne i E. Amos, Solicitors, F. Campbell, Barrister)

Druga stranka u postupku: Europska agencija za lijekove

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine odluku Općeg suda od 28. lipnja 2019.;

poništi odluku koju im je druga stranka u postupku dostavila 15. svibnja 2018. o objavi periodičnog izvješća o procjeni koristi i rizika i

naloži drugoj stranci u postupku snošenje njihovih troškova u prvostupanjskom i žalbenom postupku.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe žalitelji ističu dva žalbena razloga.

1. Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je Opći sud pogriješio kada je zaključio da je alineja o „zaštiti sudskog postupka” iz članka 4. stavka 2. Uredbe 1049/20011 mjerodavna samo ako su dokumenti sastavljeni u kontekstu posebnog sudskog postupka odnosno ako sadržavaju pravna stajališta koja su predmet tog postupka. Takav zaključak predstavlja nedopustivo i Uredbom nepredviđeno sužavanje i ograničavanje teksta članka 4. stavka 2.

2. Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je Opći sud pogriješio kada je zaključio da se alineja o „komercijalnim interesima” iz članka 4. stavka 2. Uredbe 1049/2001 može primijeniti samo ako se ocijeni da određeni dijelovi dokumenta ugrožavaju komercijalne interese dotične stranke te da se ne može primijeniti samo na temelju toga što bi otkrivanje dokumenta u cjelini moglo naštetiti komercijalnim interesima njegovog autora. Zbog takvog tumačenja Opći sud nije prihvatio tvrdnju da je druga stranka u postupku počinila pogrešku koja se tiče prava i pogrešku u ocjeni kada je odbila uzeti u obzir kontekst zahtjeva za pristup u ovom predmetu.

____________

1 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL 2001., L 145, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 16., str. 70.)