Language of document :

2019 m. liepos 29 d. Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-377/18 Intercept Pharma ir Intercept Pharmaceuticals / EMA

(Byla C-576/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc., atstovaujamos solisitorių L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos, baristerio F. Campbell

Kita proceso šalis: Europos vaistų agentūra

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimą,

panaikinti sprendimą paskelbti Periodinę naudos ir rizikos vertinimo ataskaitą, apie kurį 2018 m. gegužės 15 d. kita proceso šalis pranešė apeliantėms, ir

priteisti iš kitos proceso šalies sumokėti apeliantėms bylinėjimosi išlaidas ir kitas su šia byla susijusias išlaidas, patirtas pirmojoje ir apeliacinėse instancijose.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos apeliacinį skundą apeliantės remiasi dviem pagrindais.

1. Pirmasis pagrindas grindžiamas tuo, jog Bendrasis Teismas padarė klaidą, kai konstatavo, kad Reglamento 1049/20011 4 straipsnio 2 dalies įtrauka, susijusi su „teismo proceso apsauga“, svarbi tik tuomet, kai dokumentai buvo parengti vykstant konkrečiam teismo procesui arba juose išdėstytos teisinės pozicijos, kurios yra to proceso dalykas. Taip 4 straipsnio 2 daliai nustatytas neleistinas apribojimas, kuris nėra numatytas reglamente.

2. Antrasis pagrindas grindžiamas tuo, jog Bendrasis Teismas padarė klaidą, kai konstatavo, kad Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies įtrauka, susijusi su „komerciniais interesais“ gali būti taikoma tik tuomet, kai nustatoma, kad dėl konkrečių dokumente pateiktų duomenų kenkiama atitinkamos šalies komerciniams interesams, ir negali būti taikoma remiantis vien tuo, jog viso dokumento atskleidimas pakenktų jo rengėjo komerciniams interesams. Šis požiūris neleido Bendrajam Teismui pripažinti kitos proceso šalies padarytos teisės ir vertinimo klaidos, kai nagrinėjamu atveju atsisakyta atsižvelgti į paraiškos atskleisti dokumentą kontekstą.

____________

1 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).