Language of document :

Recurs introdus la 29 iulie 2019 de Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 28 iunie 2019 în cauza T-377/18, Intercept Pharma și Intercept Pharmaceuticals/EMA

(Cauza C-576/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. (reprezentanți: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos, solicitors, F. Campbell, barrister)

Cealaltă parte din procedură: Agenția Europeană pentru Medicamente

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului pronunțată la 28 iunie 2019;

anularea deciziei comunicate de intimată recurentelor la 15 mai 2018 de divulgare a Raportului periodic de evaluare a beneficiilor și a riscurilor, și

obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată și a altor costuri și cheltuieli în legătură cu prezenta cauză, atât în procedura în primă instanță, cât și în procedura de recurs.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurentele invocă două motive.

1. Primul motiv întemeiat pe faptul că Tribunalul a concluzionat în mod eronat că „protecția procedurilor judiciare” prevăzută la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1049/20011 este relevantă numai în cazul când documentele erau pregătite în contextul unor anumite proceduri judiciare când cuprind poziții legale care fac obiectul unor asemenea proceduri. Aceasta a stabilit o restrângere nepermisă asupra modului de redactare a articolului 4 alineatul (2), care nu e cuprinsă în regulament.

2. Al doilea motiv întemeiat pe faptul că Tribunalul a concluzionat eronat că „interesele comerciale” prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 sunt aplicabile numai atunci când se consideră că anumite elemente ale documentelor aduc atingere intereselor comerciale ale părții relevante și nu se poate aplica numai în temeiul faptului că divulgarea unui document în întregime ar aduce atingere intereselor comerciale ale autorului acestuia. Această abordare a împiedicat Tribunalul să recunoască eroarea de drept și eroarea vădită de apreciere săvârșite de intimată prin faptul că a refuzat să ia în considerare contextul cererii de divulgare în această cauză.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO 2001, L 145, p. 43, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 76).