Language of document :

Odvolanie podané 29. júla 2019: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 28. júna 2019 vo veci T-377/18, Intercept Pharma a Intercept Pharmaceuticals/EMA

(vec C-576/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. (v zastúpení: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos, solicitors, F. Campbell, barrister)

Ďalší účastník konania: Európska agentúra pre lieky

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 28. júna 2019,

zrušil rozhodnutie odporkyne, doručené odvolateľkám 15. mája 2018, o zverejnení pravidelnej správy o hodnotení výhod a rizík,

uložil odporkyni povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré odvolateľkám vznikli v súvislosti s predmetnou vecou, a to v rámci v prvoinštančného konania aj odvolania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádzajú odvolateľky dva odvolacie dôvody.

1.    Prvý odvolací dôvod, ktorý spočíva v tom, že Všeobecný súd sa dopustil pochybenia keď usúdil, že zarážka „ochrana súdneho konania“ článku 4 ods. 2 nariadenia 1049/20011 je relevantná len v prípade, keď boli dokumenty pripravené v kontexte konkrétneho súdneho konania, alebo keď obsahujú právne stanovisko, ktoré sa týka takéhoto konania. Toto uložilo na znenie článku 4 ods. 2 neprípustné obmedzenie a limit, ktorý nie uvedený v nariadení.

2.    Druhý odvolací dôvod, ktorý spočíva v tom, že Všeobecný súd sa dopustil pochybenia keď usúdil, že zarážka „obchodné záujmy“ článku 4 ods. 2 nariadenia 1049/2001 sa uplatní len vtedy, keď sa o určitých prvkoch dokumentov určí, že ohrozujú obchodné záujmy dotknutej strany, a nemôže sa jednoducho uplatniť na základe toho, že zverejnenie dokumentu ako celku by poškodilo obchodné záujmy jeho autora. Tento názor zabránil Všeobecnému súdu v tom, aby rozoznal nesprávne právne posúdenie a nesprávne posúdenie, ktorého sa odporkyňa dopustila, keď v tomto prípade nezohľadnila kontext žiadosti o sprístupnenie.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. EŚ L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003).