Language of document :

Pritožba, ki sta jo Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. vložili 29. julija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 28. junija 2019 v zadevi T-377/18, Intercept Pharma in Intercept Pharmaceuticals/EMA

(Zadeva C-576/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: Intercept Pharma Ltd in Intercept Pharmaceuticals, Inc. (zastopniki: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos, Solicitors, F. Campbell, Barrister)

Druga stranka v postopku: Evropska agencija za zdravila

Predlog

Pritožnici Sodišču predlagata, naj:

razveljavi odločbo Splošnega sodišča z dne 28. junija 2019;

razglasi ničnost sklepa, ki ga je Evropska agencija za zdravila poslala pritožnicama 15. maja 2018 za objavo Periodičnega poročila o oceni tveganja, in

Evropski agenciji za zdravila naloži, da pritožnicama povrne pravne in druge stroške ter izdatke v zvezi s to zadevo, na prvi in pritožbeni stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnici v utemeljitev pritožbe uveljavljata dva pritožbena razloga.

1. Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da je „varstvo sodnih postopkov“ iz prve alinee člena 4(2) Uredbe 1049/20011 upoštevno le, kadar so bili dokumenti pripravljeni v okviru posebnega sodnega postopka ali kadar vsebujejo pravna mnenja, ki so predmet takega postopka. Ta ugotovitev določa nedopustno prepoved in omejitev besedila člena 4(2), ki je ni v Uredbi.

2. Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da se „poslovni interesi“ iz prve alinee člena 4(2) Uredbe 1049/2001 lahko uporabijo le, kadar so posebni elementi dokumenta opredeljeni kot, da slabijo poslovne interese zadevne stranke, in se ne morejo uporabiti le na podlagi tega, da bi razkritje dokumenta kot celote škodilo poslovnim interesom avtorja dokumenta. To stališče je preprečilo Splošnemu sodišču, da bi priznalo pravno napako in presojo, ki jo je opravila nasprotna stranka v pritožbenem postopku s tem, da je zavrnila upoštevati kontekst prošnje za dostop v tej zadevi.

____________

1 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).