Language of document :

Överklagande ingett den 29 juli 2019 av Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 28 juni 2019 i mål T-377/18, Intercept Pharma och Intercept Pharmaceuticals mot EMA

(Mål C-576/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. (ombud: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos, Solicitors, F. Campbell, Barrister)

Övrig part i målet: Europeiska läkemedelsmyndigheten 

Klagandena s yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens avgörande av den, 28 juni 2019

ogiltigförklara det beslut som svaranden meddelade klagandena den 15 maj 2018 om att frigöra den periodiska nytta-/riskbedömningsrapporten, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna och andra kostnader i målet, i första instans och efter överklagandet.

Grunder och huvudargument

1. Första grunden, tribunalen gjorde en oriktig rättslig bedömning när den fann att strecksatsen om ”skyddet för rättsliga förfaranden” i artikel 4.2 i förordning nr 1049/20011 är relevant endast när handlingar upprättas i samband med särskilda domstolsförfaranden eller när de innehåller rättsliga ställningstaganden som är föremål för sådana förfaranden. Detta innebär att lydelsen i artikel 4.2 begränsas och inskränks ogenomträngligt på ett sätt som inte ingår i den förordningen.

2. Andra grunden, tribunalen begick ett fel när den fann att strecksatsen om ”affärsintressen” i artikel 4.2 i förordning nr 1049/2001 kan tillämpas endast när det slås fas att särskilda delar av handlingen undergräver den relevanta partens affärsintressen. Den kan inte tillämpas endast på den grundvalen att utlämnande av en handling i dess helhet skulle skada sin upphovsmans affärsintressen. Genom det synsättet hindrades tribunalen att inse den oriktiga rättsliga bedömningen och svarandens bedömning, genom att sambandet för begäran om utlämnande inte beaktades.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 2001 s. 43).