Language of document :

Жалба, подадена на 21 август 2019 г. от Luz Saúde, SA срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 13 юни 2019 г. по дело T-357/18 — Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz

(Дело C-622/19 P)

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Luz Saúde, SA (представители: G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, G. Moreira Rato и M. Stock da Cunha, advogados)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Clínica La Luz

Искания на жалбоподателя

С определение от 5 ноември 2019 г. Съдът (състав по допускане на обжалване на решенията на Общия съд) реши, че жалбата е недопустима и страна Luz Saúde, SA следва да заплати направените от нея разноски.

____________