Language of document :

Žalba koju je 21. kolovoza 2019. podnio Luz Saúde, S.A. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 13. lipnja 2019. u predmetu T-357/18, Luz Saúde protiv EUIPO-a – Clínica La Luz

(predmet C-622/19 P)

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Žalitelj: Luz Saúde, S.A. (zastupnici: G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, G. Moreira Rato i M. Stock da Cunha, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Clínica La Luz

Rješenjem od 5. studenoga 2019. Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) odbacio je žalbu kao nedopuštenu i žalitelju Luz Saúde, S.A. naložio snošenje vlastitih troškova.

____________