Language of document :

Иск, предявен на 29 октомври 2019 г. — Европейска комисия/Република Австрия

(Дело C-796/19)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: Walter Mölls, Cécile Vrignon)

Ответник: Република Австрия

Искания на ищеца

Ищецът моли Съда

да приеме за установено, че като е определила за компетентен орган за целите на Директива 2007/59/ЕО1 орган, различен от органа по безопасност, посочен в член 16 от Директива 2004/49/ЕО2 , Република Австрия не е изпълнила задълженията си по член 3, буква а) от Директива 2007/59/ЕО,

да осъди Република Австрия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Комисията изтъква, че съгласно член 3, буква а) от Директива 2007/59 за целите на тази директива компетентен орган е „органът по безопасност, посочен в член 16 от Директива 2004/49/ЕО“.

Австрийският законодател обаче направил избор в различна насока.

Вместо компетентния орган за целите на Директива 2004/49 (федералният министър на транспорта, иновациите и технологиите), във връзка с редица функции, попадащи в обхвата на Директива 2007/59, този законодател определил Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH за компетентен орган. Това било несъвместимо с последната директива.

____________

1     Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (ОВ L 315, 2007 г., стр. 51).

2 Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (ОВ L 164, 2004 г., стр. 44; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 14, стр. 62).