Language of document :

Žaloba podaná dne 29. října 2019 – Evropská komise v. Rakouská republika

(Věc C-796/19)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: Walter Mölls, Cécile Vrignon, zmocněnci)

Žalovaná: Rakouská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje,

určit, že Rakouská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 3 písm. a) směrnice 2007/59/ES1 tím, že jako příslušný orgán pro účely této směrnice určila jiný orgán, než je bezpečnostní orgán podle článku 16 směrnice 2004/49/ES2 ;

uložit Rakouské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise tvrdí, že článek 3 písm. a) směrnice 2007/59 definuje příslušný orgán pro účely této směrnice jako „bezpečnostní orgán uvedený v článku 16 směrnice 2004/49/ES“.

Rakouský zákonodárce nicméně zvolil jiný orgán.

Místo orgánu, který je příslušný pro účely směrnice 2004/49 [Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Spolkový ministr dopravy, inovací a technologií)], určil, pokud jde o řadu úkolů, které spadají pod směrnici 2007/59, jako příslušný orgán Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH (společnost pro železniční infrastrukturu a služby, s.r.o.). Toto není slučitelné s posledně uvedenou směrnicí.

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (Úř. věst. 2007, L 315, s. 51).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. 2004, L 164, s. 44).