Language of document :

Sag anlagt den 29. oktober 2019 – Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

(Sag C-796/19)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved Walter Mölls og Cécile Vrignon)

Sagsøgt: Republikken Østrig

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 3, litra a), i direktiv 2007/59/EF 1 , idet den har fastsat en anden myndighed end den sikkerhedsmyndighed, der er omtalt i artikel 16 i direktiv 2004/49/EF 2 , som kompetent myndighed med henblik på det førstnævnte direktiv.

Republikken Østrig tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kommissionen har gjort gældende, at artikel 3, litra a), i direktiv 2007/59 definerer den kompetente myndighed med henblik på dette direktiv som »den sikkerhedsmyndighed, der er omtalt i artikel 16 i direktiv 2004/49/EF«.

Den østrigske lovgiver har imidlertid truffet et valg, der afviger herfra.

I stedet for den kompetente myndighed med henblik på direktiv 2004/49 (forbundsministeren for transport, innovation og teknologi) har den østrigske lovgiver med hensyn til en række opgaver, der henhører under direktiv 2007/59, fastsat Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH som kompetent myndighed. Dette er uforeneligt med direktiv 2007/59.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF af 23.10.2007 om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (EUT 2007, L 315, s. 51).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29.4.2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (EUT 2004, L 164, s. 44).