Language of document :

29. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(kohtuasi C-796/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: Walter Mölls, Cécile Vrignon)

Kostja: Austria Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Austria Vabariik on direktiivi 2007/59/EÜ1 kontekstis pädevaks asutuseks määranud muu asutuse kui direktiivi 2004/49/EÜ2 artiklis 16 osutatud ohutusasutuse, siis on Austria Vabariik rikkunud direktiivi 2007/59/EÜ artikli 3 punktist a tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon väidab, et direktiivi 2007/59 artikli 3 punktis a on selle direktiivi kontekstis pädeva asutusena määratletud „direktiivi 2004/49/EÜ artiklis 16 osutatud ohutusasutuse“.

Austria seadusandja on sellest lahendusest siiski kõrvale kaldunud.

Direktiivi 2004/49 kontekstis pädeva asutuse (Austria riigi transpordi-, innovatsiooni- ja tehnoloogiaminister) asemel määras ta lähtuvalt teatud hulgast andmetest, mis kuuluvad direktiivi 2007/59 reguleerimisalasse, pädevaks asutuseks Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. See ei ole hageja arvates viimati nimetatud direktiiviga kooskõlas.

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta direktiiv 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (ELT 2007, L 315, lk 51).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/49/EÜ ühenduse raudteede ohutuse kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/18/EÜ raudtee-ettevõtjate litsentseerimise kohta ja direktiivi 2001/14/EÜ raudtee infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise ning raudtee infrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutuse sertifitseerimise kohta (ELT 2004, L 164, lk 44; ELT eriväljaanne 07/08, lk 227).