Language of document :

Kanne 29.10.2019 – Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta

(asia C-796/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: Walter Mölls ja Cécile Vrignon)

Vastaaja: Itävallan tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että

Itävallan tasavallan todetaan jättäneen noudattamatta direktiivin 2007/59/EY1 3 artiklan a alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on määrittänyt kyseisen direktiivin mukaiseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi muun viranomaisen kuin direktiivin 2004/49/EY2 16 artiklassa tarkoitetun turvallisuusviranomaisen

Itävallan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio väittää, että direktiivin 2007/59 3 artiklan a alakohdassa määritetään kyseisen direktiivin mukaiseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi ”direktiivin 2004/49/EY 16 artiklassa tarkoitettu turvallisuusviranomainen”.

Itävallan lainsäätäjä on kuitenkin tehnyt tästä poikkeavan valinnan.

Direktiivin 2004/49 soveltamiseksi toimivaltaisen viranomaisen (liittovaltion liikenne-, innovaatio- ja teknologiaministeri) sijaan se on määrittänyt useiden direktiivin 2007/59 alaan kuuluvien tehtävien osalta toimivaltaiseksi viranomaiseksi Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH:n. Tämä ei ole yhteensopivaa viimeksi mainitun direktiivin kanssa.

____________

1 Vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä 23.10.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2007, L 315, s. 1).

2 Yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2004, L 164, s. 44).