Language of document :

Žalba koju je 10. travnja 2019. podnio Etnia Dreams, S.L. protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 13. veljače 2019. u predmetu T-823/17, Etnia Dreams protiv EUIPO-a – Poisson (Etnik)

(predmet C-296/19 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Etnia Dreams, S.L. (zastupnik: P. Gago Comes, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Rješenjem od 6. studenoga 2019. Sud (deseto vijeće) odbacio je žalbu kao nedopuštenu i društvu Etnia Dreams, S.L. naložio snošenje vlastitih troškova.

____________