Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 13 lutego 2019 r. w sprawie T-823/17, Etnia Dreams / EUIPO – Poisson (Etnik), wniesione w dniu 10 kwietnia 2019 r. przez Etnia Dreams, S.L.

(Sprawa C-296/19 P)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Etnia Dreams, S.L. (przedstawiciel: P. Gago Comes, abogado)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r. Trybunał (dziesiąta izba) częściowo odrzucił, a w pozostałym zakresie oddalił odwołanie i orzekł, że Etnia Dreams, S.L. ma pokryć własne koszty.

____________