Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espanja) on esittänyt 4.10.2019 – KM v. Subdelegación del Gobierno en Albacete

(asia C-731/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Pääasian asianosaiset

Valittaja: KM

Vastapuoli: Subdelegación del Gobierno en Albacete

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen rajoja koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaista tulkita sen 23.4.2015 antamaa tuomiota (C-38/14, Zaizoune)1 siten, että Espanjan viranomaiset ja tuomioistuimet voivat soveltaa suoraan direktiiviä 2008/115/EY2 kolmannen valtion kansalaisen vahingoksi ja jättää seuraamuksia koskevat edullisemmat kansalliset säännökset huomiotta ja soveltamatta, jolloin tämän seuraamuksia koskeva vastuu on ankarampi ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate mahdollisesti sivuutetaan; ja pitäisikö Espanjan lainsäädännön ristiriita direktiivin kanssa olla ratkaisematta tällä keinolla ja ratkaista se sen sijaan lainsäädäntöuudistuksella tai unionin oikeudessa säädetyillä keinoilla, joilla valtio velvoitetaan saattamaan direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä?

____________

1 Tuomio 23.4.2015, Zaizoune (C-38/14, EU:C:2015:260).

2 Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY (EUVL 2008, L 348, s. 98).