Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španielsko) 4. októbra 2019 – KM/Subdelegación de Gobierno de Albacete

(vec C-731/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: KM

Odporca: Subdelegación de Gobierno de Albacete

Prejudiciálna otázka

Je v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie týkajúcou sa obmedzenia priameho účinku smerníc taký výklad jeho rozsudku z 23. apríla 2015 (C-38/14, Zaizoune1 ), podľa ktorého správny orgán a španielske súdy môžu priamo uplatniť smernicu 2008/115/ES2 v neprospech štátneho príslušníka tretej krajiny, s opomenutím a neuplatnením priaznivejších vnútroštátnych ustanovení v oblasti sankcií, so zhoršením jeho trestnej zodpovednosti a s možným nedodržaním zásady zákonnosti trestných činov a trestov; a nemalo by sa riešenie neprimeranosti španielskej právnej úpravy vo vzťahu k smernici uskutočniť týmto spôsobom, ale prostredníctvom právnej reformy alebo pomocou postupov stanovených v práve Únie s cieľom uložiť štátu povinnosť správne prebrať smernice?

____________

1 EU :C:2015:260.

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98).