Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanien) den 4 oktober 2019 – KM mot Subdelegación de Gobierno de Albacete

(Mål C-731/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parter i det nationella målet

Klagande: KM

Motpart: Subdelegación de Gobierno de Albacete

Tolkningsfråga

Är det förenligt med EU-domstolens praxis rörande gränserna för direktivs direkta effekt att tolka domstolens dom av den 23 april 2015 (C-38/14, Zaizoune1 ) så, att spanska förvaltningsmyndigheter och domstolar till nackdel för tredjelandsmedborgare kan tillämpa direktiv 2008/115/EG2 direkt och sätta åt sidan fördelaktigare bestämmelser om påföljder i nationell rätt, även om det innebär skärpta påföljder och ett möjligt åsidosättande av den straffrättsliga legalitetsprincipen? Och kan den omständigheten att den spanska lagstiftningen är otillräcklig sett till detta direktiv lösas på ovannämnda sätt, eller krävs det en rättslig reform eller att åtgärder som föreskrivs i unionsrätten vidtas för att ålägga en medlemsstat att införliva ett direktiv på rätt sätt?

____________

1 Dom av den 23 april 2015, Zaizoune (C-38/14, EU:C:2015:260).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, s. 98).