Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanyolország) által 2019. június 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Subdelegación del Gobierno en Toledo kontra XU

(C-451/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Ellenérdekű fél: XU

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Az előírt feltételek nemteljesülése esetén az Európai Unió működéséről szóló szerződés1 20. cikkének sérelméhez vezethet-e az a követelmény, amely szerint a szabad mozgáshoz való jogát korábban nem gyakorló spanyol állampolgárnak a valamely harmadik ország állampolgárságával rendelkező házastársának harmadik ország állampolgárságával rendelkező kiskorú gyermeke tartózkodási joga elismerésének előfeltételeként a 240/2007. sz. királyi rendelet 7. cikke (2) bekezdésében foglaltak szerint meg kell felelnie az ugyanezen királyi rendelet 7. cikke (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, ha az ezen tartózkodási jog megtagadásának következtében a spanyol állampolgár (is) kénytelen elhagyni az Unió egészének területét?

Mindez abból kiindulva merül fel, hogy a spanyol polgári törvénykönyv 68. cikke kimondja a házastársak együttélésének kötelezettségét.

2)    Mindenesetre a fentiektől függetlenül és másodsorban, a fent kifejtett módon sérti-e az EUMSZ 20. cikket a spanyol állam azon gyakorlata, hogy automatikusan alkalmazza a 240/2007. sz. királyi rendelet 7. cikkében foglalt szabályozást, megtagadva azon uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező házastársának harmadik ország állampolgárságával rendelkező kiskorú gyermeke részére a tartózkodási engedély megadását, aki soha nem gyakorolta a szabad mozgáshoz való jogát (és e házastársnak egyúttal van egy másik kiskorú, spanyol állampolgársággal rendelkező gyermeke, aki korábban még szintén nem gyakorolta a szabad mozgáshoz való jogát), csak és kizárólag amiatt, mert nem teljesíti az ezen jogszabályi előírásban foglalt követelményeket, annak konkrét és egyediesített vizsgálata nélkül, hogy ezen uniós polgár és a harmadik ország állampolgára között fennáll-e olyan jellegű eltartotti (függőségi) viszony, amely bármilyen okból és a fennálló körülményekre figyelemmel arra enged következtetni, hogy a harmadik ország állampolgára tartózkodási jogának megtagadása esetén az uniós polgár nem válhat külön attól a családtagjától, aki tőle (anyagilag) függ és ezért – vele együtt – kénytelen ő is elhagyni az Unió területét? Különösen olyan esetben, amikor a spanyol állampolgár és valamely harmadik ország állampolgárságával rendelkező házastársa egyben egy másik, kiskorú spanyol gyermek szülei, aki szüleit követve ugyancsak arra kényszerülne, hogy elhagyja Spanyolország területét.

Mindez az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata, többek között [a] 2018. május 8-i C-82/16. sz. K. A. és társai kontra Belgische Staat ítélet2 fényében merül fel.

____________

1 HL 2012. C 326., 1. o.

2 EU:C:2018:308