Language of document :

2019 m. birželio 12 d. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Subdelegación del Gobierno en Toledo / XU

(Byla C-451/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Atsakovas: XU

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar reikalavimas, kad savo teise laisvai judėti nesinaudojęs Ispanijos pilietis atitiktų Karaliaus dekrete Nr. 240/2007 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas tam, kad sutuoktinės – trečiosios šalies pilietės – nepilnamečiam sūnui, kuris yra trečiosios šalies pilietis, būtų pripažinta teisė gyventi šalyje pagal minėto Karaliaus dekreto 7 straipsnio 2 dalį, gali reikšti, kad tuo atveju, kai šios sąlygos netenkinamos, pažeidžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo1 20 straipsnis, jei atsisakius suteikti minėtą teisę Ispanijos pilietis yra priverstas išvykti iš visos Sąjungos teritorijos?

Klausimas keliamas atsižvelgiant į tai, kad Ispanijos civilinio kodekso 68 straipsnyje nustatyta sutuoktinių pareiga gyventi kartu.

2.    Ar bet kuriuo atveju, nepaisant atsakymo į pirmesnį klausimą, net jei jis būtų neigiamas, Ispanijos valstybės praktika automatiškai taikyti Karaliaus dekreto Nr. 240/2007 7 straipsnyje numatytas nuostatas ir Sąjungos piliečio, niekada nesinaudojusio savo teise laisvai judėti, sutuoktinio (trečiosios šalies piliečio) nepilnamečiam sūnui, kuris yra trečiosios šalies pilietis (abu sutuoktiniai turi nepilnametį sūnų – Ispanijos pilietį, taip pat niekada nesinaudojusį teise laisvai judėti), nesuteikti leidimo gyventi šalyje vien dėl to, kad tas Sąjungos pilietis neatitinka šiame straipsnyje įtvirtintų sąlygų, konkrečiai ir individualiai neišnagrinėjus, ar tarp šių Sąjungos piliečio ir trečiosios šalies piliečio yra toks priklausomumo santykis, kuris dėl kokių nors priežasčių ir atsižvelgus į susiklosčiusias aplinkybes nulemtų, kad, atsisakius suteikti trečiosios šalies piliečiui teisę gyventi šalyje, Sąjungos pilietis, negalintis atsiskirti nuo savo šeimos nario, kuris nuo jo yra priklausomas, turėtų išvykti iš Sąjungos teritorijos, pažeidžia SESV 20 straipsnį, kaip nurodyta pirmiau, ypač tuo atveju, kai Ispanijos pilietis ir jo sutuoktinė – trečiosios šalies pilietė – turi nepilnametį sūnų, Ispanijos pilietį, kuris taip pat privalėtų išvykti iš Ispanijos teritorijos kartu su tėvais?

Klausimas keliamas atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, be kita ko, į 2018 m. gegužės 8 d. Sprendimą K. A. ir kt. / Belgische Staat2 , C-82/16.“

____________

1 OL C 326, 2012, p. 1.

2 EU:C:2018:308.