Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španielsko) 12. júna 2019 – Subdelegación del Gobierno en Toledo/XU

(vec C-451/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Odporca: XU

Prejudiciálne otázky

1.    Môže požiadavka, aby španielsky občan, ktorý nevyužil svoje právo na voľný pohyb, spĺňal podmienky uvedené v článku 7 ods. 1 Real Decreto 240/2007, nevyhnutné pre priznanie práva na pobyt jeho maloletému synovi, ktorý nie je občanom Únie, a jeho manželke, ktorá nie je občanom Únie, podľa článku 7 ods. 2 tohto Real Decreto, v prípade nesplnenia týchto podmienok predstavovať porušenie článku 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie1 , ak by v dôsledku odopretia tohto práva bol španielsky občan nútený úplne opustiť územie Únie?

Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že článok 68 španielskeho Código Civil (Občiansky zákonník) stanovuje povinnosť manželov žiť spolu.

2.    Porušuje, odhliadnuc od uvedeného, v každom prípade článok 20 ZFEÚ za vyššie uvedených podmienok taká španielska prax, ktorá spočíva v automatickom uplatňovaní právnej úpravy uvedenej v článku 7 Real Decreto 240/2007, v zmysle ktorej sa neudelí povolenie na pobyt občanovi tretej krajiny, maloletému synovi, ktorý nie je občanom Únie, manželky, ktorá nie je občiankou Únie, občana Únie, ktorý nikdy nevyužil svoje právo na voľný pohyb (pričom títo manželia majú aj maloletého syna, ktorý je španielskym štátnym príslušníkom a tiež nikdy nevyužil svoje právo na voľný pohyb), a to z jediného dôvodu, že nesplnil požiadavky uvedené v tomto ustanovení, bez toho, aby sa konkrétne a individuálne preskúmalo, či existuje medzi týmto občanom Únie a štátnym príslušníkom tretej krajiny vzťah závislosti takej povahy, ktorý by z akéhokoľvek dôvodu a pri zohľadnení existujúcich okolností naznačoval, že v prípade odopretia práva na pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nemôže byť občan Únie oddelený od rodinného príslušníka, ktorý je od neho závislý, a musel by opustiť územie Únie? A to tým skôr v prípade, ak španielsky občan a jeho manželka, ktorá nie je občiankou Únie, sú tiež rodičmi maloletého syna, ktorý je španielskym štátnym príslušníkom a ktorý by tiež mohol byť nútený opustiť územie Španielska spolu so svojimi rodičmi.

Uvedené otázky sa posudzujú s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, okrem iného rozsudok z 8. mája 2018, C-82/16, K. A. a i. proti Belgische Staat2 .

____________

1 Ú. v. EÚ C 326, 2012, s. 1.

2 EU:C:2018:308.