Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 23. septembra 2019 – Sisal SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(vec C-721/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Sisal SpA

Odporcovia: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Prejudiciálne otázky

Má sa právo Únie, predovšetkým právo usadiť sa a slobodného poskytovania služieb (články 49 a nasl. a 56 a nasl. ZFEÚ) ako i zásady [práva Únie týkajúce sa] právnej istoty, zákazu diskriminácie, transparentnosti a nestrannosti, slobody hospodárskej súťaže, proporcionality, legitímnej dôvery a koherentnosti a – ak sú uplatniteľné – články 3 a 43 smernice 2014/23/EU1 , vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave, ako je úprava obsiahnutá v článku 20 ods. 1 zákonného dekrétu č. 148 zo 16.10.2017 a v nasledovných vykonávacích predpisoch, ktorý stanovuje, že: V súlade s ustanovením článku 21 ods. 3 a 4 zákonného dekrétu č. 78 z 1. júla 2009, ktorý bol so zmenami a doplneniami zmenený na zákon č. 102 z 3. augusta 2009, Agentúra pre clá a monopoly povolí pokračovanie existujúceho koncesionárskeho vzťahu týkajúceho sa zberu vnútroštátnych okamžitých lotérií, vrátane zberu na diaľku do konca konečnej lehoty koncesie stanovenej článkom 4 ods. 1, aby sa zaistili nové a vyššie zdroje do štátneho rozpočtu vo výške 50 miliónov eur za rok 2017 a 750 miliónov eur za rok 2018, v situácii, keď:

–    článok 21 ods. 1 zákonného dekrétu č. 78 z 1. júla 2009, ktorý bol so zmenami a doplneniami zmenený na zákon č. 102 z 3. augusta 2009, stanovil vydanie predmetných koncesií obvykle viacerým subjektom vybratým na základe otvoreného, konkurenčného a nediskriminačného výberového konania,

–    článok 21 ods. 4 tohto dekrétu stanovil možnosť predĺžiť koncesie uvedené v odseku 1 maximálne jedenkrát,

–    sa odvolateľky nezúčastnili na verejnej súťaži vyhlásenej v roku 2010,

–    existujúci osobitný vzťah bol pôvodne vytvorený s jediným koncesionárom na základe výsledku postupu verejného obstarávania, v ktorom bola predložená jediná ponuka,

–    pokračovanie v existujúcom koncesionárskom vzťahu by malo – v skutočnosti – za následok, že takýto vzťah by pokračoval výlučne s týmto jediným koncesionárom namiesto obnovenia koncesie s viacerými subjektmi bez ďalšej verejnej súťaže?

Má sa právo Únie, predovšetkým právo usadiť sa a slobodného poskytovania služieb (články 49 a nasl. a 56 a nasl. ZFEÚ) ako i zásady [práva Únie týkajúce sa] právnej istoty, zákazu diskriminácie, transparentnosti a nestrannosti, slobody hospodárskej súťaže, proporcionality, legitímnej dôvery a koherentnosti a – ak sú uplatniteľné – články 3 a 43 smernice 2014/23/EU, vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave, ako je úprava obsiahnutá v článku 20 ods. 1 zákonného dekrétu č. 148 zo 16.10.2017, ktorý v rámci prehláseného uplatňovania článku 21 ods. 3 a 4 zákonného dekrétu č. 78 z 1. júla 2009, ktorý bol so zmenami a doplneniami zmenený na zákon č. 102 z 3. augusta 2009, stanovuje, že Agentúra pre clá a monopoly povolí pokračovanie existujúceho koncesionárskeho vzťahu týkajúceho sa zberu vnútroštátnych okamžitých lotérií, vrátane zberu na diaľku do konca konečnej lehoty koncesie stanovenej článkom 4 ods. 1, aby sa zaistili nové a vyššie zdroje do štátneho rozpočtu vo výške 50 miliónov eur za rok 2017 a 750 miliónov eur za rok 2018, teda stanovuje:

–    prostredníctvom dočasného pokračovania existujúceho jediného koncesionárskeho vzťahu namiesto prípadného obnovenia viacerých koncesií uvedených v článku 21 ods. 4 zákonného dekrétu č. 78 z 1.júla 2009, ktorý bol so zmenami a doplneniami zmenený na zákon č. 102 z 3. augusta 2009 a bez vyhlásenia novej verejnej súťaže,

–    v období, ktoré predchádza uplynutiu platnosti koncesie: zákonný dekrét č. 148/2017 nadobudol účinnosť 16. októbra 2017, t. j. v deň uverejnenia v talianskom Úradnom vestníku, kým platnosť koncesie uplynula až 30. septembra 2019,

–    s cieľom zabezpečiť nové a vyššie zdroje do štátneho rozpočtu vo výške 50 miliónov eur za rok 2017 a 750 miliónov eur za rok 2018, čím sa zmenili niektoré aspekty týkajúce sa podmienok a lehoty úhrady protiplnenia za koncesiu, prípadne i celkovej výšky platby z hľadiska jej nákladnosti, predovšetkým na základe zmeny lehôt na úhradu, teda ich skrátením oproti lehotám, ktoré sú stanovené v pôvodnej koncesii, pri zohľadnení – podľa názoru odvolateliek – objektívnej a všeobecne známej skutočnosti o finančnej hodnote času.

Má sa právo Únie, predovšetkým právo usadiť sa a slobodného poskytovania služieb (články 49 a nasl. a 56 a nasl. ZFEÚ) ako i zásady [práva Únie týkajúce sa] právnej istoty, zákazu diskriminácie, transparentnosti a nestrannosti, slobody hospodárskej súťaže, proporcionality, legitímnej dôvery a koherentnosti a – ak sú uplatniteľné – články 3 a 43 smernice 2014/23/EU, vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave, ako je úprava obsiahnutá vo vykonávacích predpisoch tohto zákonného dekrétu a najmä v ozname Agentúry pre clá a monopoly [protokol č.] 0133677 z 1. decembra 2017, ktorým – v rámci vyhláseného vykonávania článku 20 ods. 1 zákonného dekrétu č. 148 zo 16. októbra 2017 a na základe článku 4 prvého pododseku koncesnej zmluvy na prevádzku okamžitých lotérií stanovujúceho obnovenie zmluvy maximálne jedenkrát – sa zmení konečný termín koncesionárskeho vzťahu na 30. september 2028; každopádne bez toho, aby bol dotknutý článok 4, pokiaľ ide o rozdelenie trvania koncesie na dva obdobia v dĺžke 5 a 4 rokov (teda po uplynutí prvého 5 ročného obdobia od 1. októbra 2019 pokračovanie ďalšieho štvorročného obdobia až do uplynutia platnosti k 30. septembru 2028 podlieha kladnému vyhodnoteniu Agentúry pre clá a monopoly o stave prevádzky, ktoré treba vypracovať do 30. marca 2024); stanovuje, že spoločnosť je povinná uhradiť sumu vo výške 50 miliónov eur do 15. decembra 2017; sumu vo výške 300 miliónov eur do 30. apríla 2018; a sumu vo výške 450 miliónov eur do 31. októbra 2017 pričom;

–    tak vyžaduje skôr, než dôjde k uplynutiu pôvodnej lehoty koncesie (oznam Agentúry pre clá a monopoly [protokol č.] 0133677 bol vydaný 1. decembra 2017, kým platnosť koncesnej zmluvy uplynie 30. septembra 2019),

–    tým sa zaistí (…) skoršia úhrada sumy vo výške 800 miliónov eur v kratších lehotách (50 miliónov eur do 15. decembra 2017; 300 miliónov eur do 30. apríla 2018; 450 miliónov eur do 31. októbra 2017) oproti pôvodnej lehote (30. september 2019),

–    tým dôjde (…) k potenciálnej zmene celkovej výšky dlžnej platby z hľadiska jej nákladnosti pri zohľadnení – podľa názoru odvolateliek – objektívnej a všeobecne známej skutočnosti o finančnej hodnote času.

Má sa právo Únie, predovšetkým právo usadiť sa a slobodného poskytovania služieb (články 49 a nasl. a 56 a nasl. ZFEÚ) ako i zásady [práva Únie týkajúce sa] právnej istoty, zákazu diskriminácie, transparentnosti a nestrannosti, slobody hospodárskej súťaže, proporcionality, legitímnej dôvery a koherentnosti a - ak sú uplatniteľné – články 3 a 43 smernice 2014/23/EU, vykladať v tom zmysle, že bráni takejto právnej úprave, aj za predpokladu, že sa hospodárske subjekty tohto odvetvia, ktoré v súčasnosti majú záujem vstúpiť na trh (…), nezúčastnili pôvodnej verejnej súťaže vyhlásenej na udelenie koncesie, ktorej platnosť mala uplynúť a ktorá pokračuje s existujúcim koncesionárom v zmysle opísaných nových zmluvných podmienok, t. j. či (…) prípadné obmedzenie prístupu na trh (…) nastane iba v prípade ich skutočnej účasti na pôvodnej verejnej súťaži?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 1).