Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 23 september 2019 – Sisal SpA mot Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Mål C-721/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Sisal SpA

Motparter: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tolkningsfrågor

Ska unionsrätten – i synnerhet etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (artikel 49 FEUF och följande artiklar, artikel 56 FEUF och följande artiklar) samt de [unionsrättsliga] principerna om rättssäkerhet, icke-diskriminering, öppenhet, opartiskhet, fri konkurrens, proportionalitet, skydd för berättigade förväntningar och samstämmighet samt artiklarna 3 och 43 i direktiv 2014/23/EU1 , i den mån de sistnämnda är tillämpliga – tolkas så, att den utgör hinder för bestämmelser såsom artikel 20.1 i lagdekret nr 148 av den 16 oktober 2017 och därtill relaterade genomförandeakter genom vilka det fastställs att ”1. Genom tillämpning av artikel 21.3 och 21.4 i lagdekret nr 78 av den 1 juli 2009, som, med ändringar, omvandlats till lag nr 102 av den 3 augusti 2009, ger Agenzia delle dogane e dei monopoli (tull- och monopolmyndigheten) tillstånd till att fortsätta det befintliga koncessionsförhållandet avseende insamling av insatser, däribland på distans, i inhemska lotterier med direktdragning fram till det utgångsdatum som fastställs i artikel 4.1 i koncessionsavtalet, på så sätt att det säkerställs nya och större intäkter för statskassan i en storlek om 50 miljoner euro för år 2017 och 750 miljoner euro för år 2018”, i en situation där

det i artikel 21.1 i lagdekret nr 78 av den 1 juli 2009, som, med ändringar, omvandlats till lag nr 102 av den 3 juli 2009, föreskrivs att de aktuella koncessionerna i regel tilldelas flera aktörer som ska utses genom urvalsförfaranden som är öppna, konkurrensutsatta och icke-diskriminerande,

det i artikel 21.4 i nämnda lagdekret föreskrivs att de koncessioner som avses i artikel 21.1 i tillämpliga fall får förnyas en enda gång,

klagandebolagen inte deltog i det urvalsförfarande som genomfördes år 2010,

det specifika befintliga förhållandet ursprungligen ingicks med en enda koncessionshavare genom ett offentligt urvalsförfarande där ett enda anbud lämnades,

det fortsatta befintliga koncessionsförhållandet i praxis skulle leda till att det enbart fortsätter med nämnda enda koncessionshavare, och inte genom förnyelser av förhållandena med flera aktörer, utan att något ytterligare urvalsförfarande genomförs?

Ska unionsrätten – i synnerhet etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (artikel 49 FEUF och följande artiklar, artikel 56 FEUF och följande artiklar) samt de [unionsrättsliga] principerna om rättssäkerhet, icke-diskriminering, öppenhet, opartiskhet, fri konkurrens, proportionalitet, skydd för berättigade förväntningar och samstämmighet samt artiklarna 3 och 43 i direktiv 2014/23/EU, i den mån de sistnämnda är tillämpliga – tolkas så, att den utgör hinder för bestämmelser såsom artikel 20.1 i lagdekret nr 148 av den 16 oktober 2017, där det genom uttrycklig tillämpning av artikel 21.3 och 21.4 i lagdekret nr 78 av den 1 juli 2009, som, med ändringar, omvandlats till lag nr 102 av den 3 augusti 2009, stadgas att ”Agenzia delle dogane e dei monopoli ger tillstånd till att fortsätta det befintliga koncessionsförhållandet avseende insamling av insatser, däribland på distans, i inhemska lotterier med direktdragning fram till det utgångsdatum som fastställs i artikel 4.1 i koncessionsavtalet, på så sätt att det säkerställs nya och större intäkter för statskassan i en storlek om 50 miljoner euro för år 2017 och 750 miljoner euro för år 2018”, och där det i detta sammanhang fastställs

att det enda befintliga koncessionsförhållandet fortsätter att löpa i stället för att det eventuellt förnyas koncessioner till flera aktörer som avses i artikel 21.4 i lagdekret nr 78 av den 1 juli 2009, som, med ändringar, omvandlats till lag nr 102 av den 3 juli 2009, och utan att något nytt urvalsförfarande genomförs,

på grundval av ett beslut som fattades vid en tidigare tidpunkt än koncessionens utgångsdatum, när det beaktas att lagdekret nr 148/2017 trädde i kraft den 16 oktober 2017, det vill säga samma datum som det offentliggjordes i Gazzetta Ufficiale [della Repubblica] italiana (Republiken Italiens officiella tidning), medan koncessionen skulle löpa ut senare, närmare bestämt den 30 september 2019,

på så sätt att det säkerställs nya och större intäkter för statskassan i en storlek om 50 miljoner euro för år 2017 och 750 miljoner euro för år 2018, varpå beslutet dels ändrar vissa aspekter rörande regler och frister för betalning av koncessionsavgiften, dels kan påverka den sammanlagda avgiftsstorleken i och med att avgiften blir mer betungande till följd av bland annat ändringen av betalningsfristerna, vilka tidigareläggs i förhållande till den ursprungliga koncessionen mot bakgrund av – enligt klagandenas argument – den objektiva och välkända omständigheten att tiden har ett ekonomiskt värde?

Ska unionsrätten – i synnerhet etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (artikel 49 och följande artiklar FEUF, artikel 56 och följande artiklar FEUF) samt de [unionsrättsliga] principerna om rättssäkerhet, icke-diskriminering, öppenhet, opartiskhet, fri konkurrens, proportionalitet, skydd för berättigade förväntningar och samstämmighet samt artiklarna 3 och 43 i direktiv 2014/23/EU, i den mån de sistnämnda är tillämpliga – tolkas så, att den utgör hinder för bestämmelser såsom de som återfinns i nämnda lagdekrets genomförandeakter, i synnerhet Agenzia delle Dogane e dei Monopolis meddelande nr 0133677 av den 1 december 2017, där det – genom uttrycklig tillämpning av artikel 20.1 i lagdekret nr 148 av den 16 oktober 2017 och i överensstämmelse med artikel 4 första stycket i koncessionsavtalet angående anordnande av lotterier med direktdragning, enligt vilken koncessionen får förnyas en enda gång – dels fastställs ett nytt utgångsdatum för koncessionsförhållandet till den 30 september 2028, dels stadgas att bestämmelserna i artikel 4 om uppdelning av koncessionens löptid i två perioder om fem respektive fyra år (i den mening att det fortsatta förhållandet efter den första perioden om fem år från den 1 oktober 2019 med en ytterligare period om fyra år fram till den 30 september 2028 villkoras av att Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gör en positiv bedömning av driften, som ska göras senast den 30 mars 2024) under alla omständigheter inte påverkas, dels föreskrivs att bolaget ska betala ett belopp om 50 miljoner euro senast den 15 december 2017, ett belopp om 300 miljoner euro senast den 30 april 2018 och ett belopp om 450 miljoner euro senast den 31 oktober 2018,

på grundval av ett beslut som fattades före det ursprungliga utgångsdatumet för den aktuella koncessionen (Agenzia delle Dogane e dei Monopolis meddelande nr 0133677 antogs den 1 december 2017, medan koncessionsavtalet skulle löpa ut senare, närmare bestämt den 30 september 2019),

med den följden att bolaget åläggs … att betala 800 miljoner euro (50 miljoner euro senast den 15 december 2017, 300 miljoner euro senast den 30 april 2018 och 450 miljoner euro senast den 31 oktober 2018) tidigare än den ursprungligen fastställda fristen (30 september 2019),

vilket … kan påverka den sammanlagda avgiftsstorleken i och med att den blir mer betungande mot bakgrund av – enligt klagandenas argument – den objektiva och välkända omständigheten att tiden har ett ekonomiskt värde?

Ska unionsrätten – i synnerhet etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (artikel 49 och följande artiklar FEUF, artikel 56 och följande artiklar FEUF) samt de [unionsrättsliga] principerna om rättssäkerhet, icke-diskriminering, öppenhet, opartiskhet, fri konkurrens, proportionalitet, skydd för berättigade förväntningar och samstämmighet samt artiklarna 3 och 43 i direktiv 2014/23/EU, i den mån de sistnämnda är tillämpliga – tolkas så, att den utgör hinder för bestämmelser såsom de aktuella, även om de aktörer inom sektorn som vid nuvarande tidpunkt har intresse av att få tillträde till marknaden … inte deltog i det urvalsförfarande som ursprungligen genomfördes för att tilldela den koncession som snart skulle löpa ut och som nu däremot har fortsatt med den tidigare koncessionshavaren enligt de anförda nya avtalsvillkoren eller … rör det sig enbart om en inskränkning av tillträde till marknaden … om de berörda aktörerna faktiskt deltog i det ursprungliga urvalsförfarandet?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, s. 1).