Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 23. září 2019 – Axpo Trading Ag v. Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

(Věc C-705/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Axpo Trading Ag

Odpůrkyně: Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Předběžná otázka

Brání:

článek 18 SFEU v části, ve které zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě státní příslušnosti v rámci působnosti Smluv;

články 28 a 30 SFEU, jakož i článek 6 dohody o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací v části, ve které stanoví zrušení dovozních cel a opatření s rovnocenným účinkem;

článek 110 SFEU v části, ve které zakazuje vyšší zdanění dovozu než je to, jemuž jsou přímo nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky domácí;

článek 34 SFEU, jakož i článek 13 dohody o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací v části, ve které zakazují přijetí opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením dovozu;

články 107 a 108 SFEU v části, ve které zakazují provedení opatření spočívajícího ve státní podpoře, které nebylo oznámeno Komisi a je neslučitelné s vnitřním trhem;

směrnice 2009/28/ES1 v části, ve které stanoví cíl podpory obchodu se zelenou elektřinou uvnitř Společenství a rovněž podpory výrobních kapacit jednotlivých členských států,

vnitrostátní právní úpravě, která ukládá dovozcům zelené elektřiny finanční zatížení, které se nevztahuje na vnitrostátní výrobce téhož výrobku?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).