Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 23.9.2019 – Axpo Trading Ag v. Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA

(asia C-705/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato (Italia)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Axpo Trading Ag

Vastapuoli: Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA

Ennakkoratkaisukysymys

Unionin tuomioistuinta pyydetään ratkaisemaan, ovatko

–    SEUT 18 artikla, siltä osin kuin siinä kielletään kaikki kansalaisuuteen perustuva syrjintä perussopimusten soveltamisalalla,

–    SEUT 28 ja SEUT 30 artikla sekä ETY:n ja Sveitsin vapaakauppasopimuksen 6 artikla, siltä osin kuin niissä määrätään, että tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet on poistettava,

–    SEUT 110 artikla, siltä osin kuin siinä kielletään tuontiin kohdistuvat veronluonteiset maksut, jotka ovat korkeampia kuin samanlaisille kotimaisille tuotteille välittömästi tai välillisesti määrätyt maksut,

–    SEUT 34 artikla ja ETY:n ja Sveitsin vapaakauppasopimuksen 13 artikla, siltä osin kuin niissä kielletään tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden käyttöönotto,

–    SEUT 107 ja SEUT 108 artikla, siltä osin kuin niissä kielletään toteuttamasta valtion tukea sisältävää toimenpidettä, jota ei ole ilmoitettu komissiolle ja joka ei sovellu sisämarkkinoille, ja

–    direktiivi 2009/28/EY,1 siltä osin kuin siinä säädetään vihreän sähkön yhteisön sisäisen kaupan edistämisestä niin, että edistetään samaten yksittäisten jäsenvaltioiden tuotantokapasiteetin kehittämistä,

esteenä edellä kuvaillun kaltaiselle kansalliselle laille, jonka mukaan vihreän sähkön tuojille asetetaan vero tai maksu, jota ei sovelleta saman tuotteen kotimaisiin tuottajiin.

____________

1 Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23.4.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY (EUVL 2009, L 140, s. 16).