Language of document :

2019 m. rugsėjo 23 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Axpo Trading Ag / Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

(Byla C-705/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Axpo Trading Ag

Kita apeliacinio proceso šalis: Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Prejudiciniai klausimai

Teisingumo Teismo prašoma atsakyti, ar pagal:

– SESV 18 straipsnį, kiek juo draudžiama bet kokia diskriminacija dėl pilietybės Sutarčių taikymo srityje;

– SESV 28 ir 30 straipsnius, taip pat EEB ir Šveicarijos laisvosios prekybos susitarimo 6 straipsnį, kiek jais panaikinami importo muitai ir lygiaverčio poveikio priemonės;

– SESV 110 straipsnį, kiek juo yra draudžiami importo mokesčiai, didesni už tiesiogiai ar netiesiogiai taikomus panašiems vidaus produktams;

– SESV 34 ir 30 straipsnius, taip pat EEB ir Šveicarijos laisvosios prekybos susitarimo 13 straipsnį, kiek jais yra draudžiama taikyti kiekybiniams importo apribojimams lygiavertes poveikio priemones;

– SESV 107 ir 108 straipsnius, kiek jais draudžiama suteikti valstybės pagalbą, apie kurią nepranešta Komisijai ir kuri yra nesuderinama su vidaus rinka;

– Direktyvą 2009/28/EB1 , kiek ja siekiama skatinti Sąjungos vidaus prekybą žaliąja elektros energija ir atskirų valstybių narių gamybos pajėgumus,

yra draudžiamas toks pirmiau aprašytas nacionalinis teisės aktas, kuriuo žaliosios elektros energijos importuotojams būtų nustatyta piniginė prievolė, netaikoma vietiniams to paties produkto gamintojams?

____________

1 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009, p. 16).