Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 23. septembra 2019 – Axpo Trading Ag/Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

(vec C-705/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Axpo Trading Ag

Odporca: Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Prejudiciálne otázky

Bránia

článok 18 ZFEÚ v rozsahu, v akom stanovuje zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti v rámci rozsahu pôsobnosti zmlúv,

články 28 a 30 ZFEÚ, ako i článok 6 dohody o voľnom obchode EHS – Švajčiarsko, v časti, v ktorej stanovujú zrušenie cla na dovoz a opatrení s rovnocenným účinkom,

článok 110 ZFEÚ v rozsahu, v akom stanovuje zákaz dovoznej dane prevyšujúcej dane ukladané priamo či nepriamo na podobné domáce výrobky,

článok 34 ZFEÚ, ako i článok 13 dohody o voľnom obchode EHS – Švajčiarsko, v rozsahu, v akom stanovujú zákaz prijatia opatrení s účinkom rovnocenným množstevnému obmedzeniu dovozu,

články 107 a 108 ZFEÚ v rozsahu, v akom stanovujú zákaz vykonať opatrenie štátnej pomoci, ktorá nebola oznámená Komisii a je nezlučiteľná s vnútorným trhom,

smernica 2009/28/ES1 v rozsahu, v akom má za cieľ podporiť obchodovanie so zelenou elektrickou energiou v rámci Spoločenstva a výrobné kapacity jednotlivých členských štátov,

vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava uvedená vyššie, ktorá ukladá dovozcom zelenej elektrickej energie platobnú povinnosť, ktorá sa neuplatňuje voči domácim výrobcom rovnakého výrobku?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 2009, s. 16).