Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 23 september 2019 – Axpo Trading Ag mot Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

(Mål C-705/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Axpo Trading Ag

Motpart: Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

Utgör

– artikel 18 FEUF vad gäller den del enligt vilken all diskriminering på grund av nationalitet inom fördragens tillämpningsområde ska vara förbjuden,

– artiklarna 28 FEUF och 30 FEUF samt artikel 6 i frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz mot bakgrund av vilka importtullar och avgifter som har samma verkan avskaffas,

– artikel 110 FEUF vad gäller den del enligt vilken skatter och avgifter på importerade varor som är högre än de skatter eller avgifter som direkt eller indirekt läggs på liknande inhemska varor ska vara förbjudna,

– artikel 34 FEUF samt artikel 13 i frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz i den mån åtgärder med verkan motsvarande kvantitativa importrestriktioner ska vara förbjudna,

– artiklarna 107 FEUF och 108 FEUF vad gäller den del där det stadgas att genomförande av ett statligt stöd som inte har anmälts till kommissionen och inte är förenligt med den inre marknaden ska vara förbjudet,

– direktiv 2009/28/EG1 vad gäller den del som syftar till att främja både handeln inom gemenskapen av grön el och de enskilda medlemsstaternas produktionskapacitet,

hinder för ett nationellt system som det som är aktuellt i det nationella målet, enligt vilket importörer av grön el omfattas av en pålaga som inte tillämpas på nationella producenter av samma vara?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 2009, s. 16).