Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španielsko) 11. júla 2019 – QP/Subdelegación del Gobierno en Toledo

(vec C-532/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca a odvolateľ: QP

Žalovaný a odporca: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Prejudiciálne otázky

Môže požiadavka, aby španielska štátna príslušníčka, ktorá nevyužila svoje právo na voľný pohyb, spĺňala podmienky uvedené v článku 7 ods. 1 RD 240/2007 nevyhnutné pre priznanie práva na pobyt jej manžela, ktorý nie je štátnym príslušníkom EÚ podľa článku 7 ods. 2 tohto RD, v prípade nesplnenia týchto podmienok predstavovať porušenie článku 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak by v dôsledku odopretia tohto práva bola španielska občianka nútená úplne opustiť územie Únie. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že článok 68 španielskeho Código Civil (Občiansky zákonník) stanovuje povinnosť manželov žiť spolu.

Porušuje, odhliadnuc od uvedeného, článok 20 ZFEÚ za vyššie uvedených podmienok, taká španielska prax, ktorá spočíva v automatickom uplatňovaní právnej úpravy uvedenej v článku 7 RD 240/2007, v zmysle ktorej sa neudelí povolenie na pobyt rodinnému príslušníkovi občana Únie, ktorý nikdy nevyužil svoje právo na voľný pohyb, a to z jediného dôvodu, že nesplnil požiadavky uvedené v tomto ustanovení, bez toho, aby sa konkrétne a individuálne preskúmalo, či existuje medzi týmto občanom Únie a štátnym príslušníkom tretej krajiny vzťah závislosti takej povahy, ktorý by z akéhokoľvek dôvodu a pri zohľadnení existujúcich okolností naznačoval, že v prípade odopretia práva na pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nemôže byť občan Únie oddelený od rodinného príslušníka, od ktorého je závislý a musel by opustiť územie Únie. Uvedené otázky sa posudzujú s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, okrem iného rozsudok z 8. mája 2018, C-82/16, K.A. a i. proti Belgische Staat1 .

____________

1 Rozsudok z 8. mája 2018, K.A. a i. (Zlúčenie rodiny v Belgicku), (C-82/16, EU:C:2018:308).