Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 6. augustā Rietze GmbH & Co. KG iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 6. jūnija spriedumu lietā T-43/18 Rietze GmbH & Co. KG/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

(Lieta C-599/19 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Rietze GmbH & Co. KG (pārstāvis: M. Krogmann, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2019. gada 24. oktobra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________