Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 6 sierpnia 2019 r. przez Rietze GmbH & Co. KG

(Sprawa C-599/19 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnosząca odwołanie: Rietze GmbH & Co. KG (przedstawiciel: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 24 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) nie przyjął odwołania do rozpoznania i obciążył wnoszącą odwołanie jej własnymi kosztami.

____________