Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 29. jūlijā KID-Systeme GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2019. gada 16. maija spriedumu lietā T-354/18 KID-Systeme/EUIPO

(Lieta C-577/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: KID-Systeme GmbH (pārstāvji: R. Kunze, G. Würtenberger un T. Wittmann, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2019. gada 10. oktobra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda KID-Systeme GmbH pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________