Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale di Milano (Италия), постъпило на 13 септември 2019 г. — SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB

(Дело C-693/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Milano

Страни в главното производство

Жалбоподатели: SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA

Ответник: YB

Преюдициален въпрос

Допускат ли членове 6 и 7 от Директива 93/13/ЕИО1 и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и при какви условия национална правна уредба като посочената, която не позволява на съда по изпълнението да извърши присъщ контрол на влязло в сила изпълнително основание и която не позволява на посочения съд, в случай на волеизявление на потребителя, че желае да се позове на неравноправния характер на клауза от договора, въз основа на която е формирано изпълнителното основание, да преодолее последиците от имплицитната сила на пресъдено нещо?

____________

1     Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).