Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Milano (Itálie) dne 13. září 2019 – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA v. YB

(Věc C-693/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Milano

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA

Žalovaný: YB

Předběžná otázka

Brání, a za jakých podmínek, články 6 a 7 směrnice 93/13/EHS1 a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie takové vnitrostátní právní úpravě, jako je uvedená právní úprava, která brání exekučnímu soudu provést vlastní přezkum pravomocného soudního exekučního titulu, a která brání exekučnímu soudu, v případě, že spotřebitel vyjádří vůli uplatnit zneužívající povahu ujednání obsaženého ve smlouvě, na jehož základě byl vydán exekuční titul, překonat účinky implicitně pravomocně rozsouzené věci?

____________

1     Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288, oprava Úř. věst. 2016, L 303, s. 26).