Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Milano (Itaalia) 13. septembril 2019 – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA versus YB

(kohtuasi C-693/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Milano

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA

Kostja: YB

Eelotsuse küsimus

Kas sellised liikmesriigi õigusnormid, nagu on käesolevas kohtuasjas kirjeldatud, mis ei lase täitevkohtunikul jõustunud kohtulikku täitedokumenti sisulisest aspektist kontrollida ega lase sel kohtul juhul, kui tarbija on avaldanud täitedokumendi aluseks olevas lepingus sisalduva tingimuse ebaõiglusele tuginemise tahet, seada kahtluse alla seadusjõu omandanud vaikivate eelduste toimet, on direktiivi 93/13/EMÜ1 artiklitega 6 ja 7 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 vastuolus?

____________

1     Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).