Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 13.9.2019 – SPV Project 1503 ja Dobank SpA v. YB

(asia C-693/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Milano

Pääasian asianosaiset

Hakijat: SPV Project 1503 ja Dobank SpA

Vastapuoli: YB

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko – ja jos ovat, niin millaisin edellytyksin – direktiivin 93/13/ETY1 6 ja 7 artikla ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla esteenä jäljempänä esitetyn kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, joka estää täytäntöönpanosta vastaavaa tuomioistuinta arvioimasta tuomioistuimen antaman, oikeusvoiman saaneen täytäntöönpanoperusteen sisältöä ja estää kyseistä tuomioistuinta sivuuttamasta sen hiljaisia oikeusvoimavaikutuksia siinä tapauksessa, että kuluttaja ilmaisee haluavansa vedota sopimuksessa, jonka nojalla täytäntöönpanoperuste on annettu, olleen ehdon kohtuuttomuuteen?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).